Fristående studier i teologi

En person som inte är inskriven som examensstuderande vid ett universitet i Finland kan få en tidsbegränsad rätt att genomföra studier vid Teologiska fakulteten. Studierna kallas fristående studier.
Ansökningstid

Ansökan till fristående studier vid Teologiska fakulteten genomförs årligen i april. Följande ansökningstid är 2.-16.4.2024 kl. 15.00. Webbplatsen uppdaterad: 22.3.2024.

Instruktioner

Studierätt för fristående studier kan endast beviljas personer som har avlagt högskoleexamen före utgången av ansökningstiden. Examen kan vara en finländsk högskoleexamen eller en utländsk högskoleexamen som utbildningsstyrelsen jämställer med en finländsk examen.

Den som ansöker om rätt att genomföra fristående studier får inte vara inskriven som examensstuderande vid ett annat finländskt universitet när han eller hon meddelar att han eller hon vill genomföra studierna (se Vad studierätten omfattar, studieavgifter, studiernas längd och mottagande av studieplatsen).

Studerande vid Helsingfors universitet som blir färdig med magisterexamen våren 2023 får ansöka om rätt att genomföra fristående studier, men examen måste vara färdig innan studierätten börjar (se Vad studierätten omfattar, studieavgifter, studiernas längd och mottagande av studieplatsen).

Studerande vid andra finländska universitet kan ansöka om flexibel studierätt, s.k. JOO-studierätt. Studierätt för fristående studier beviljas inte heller i det fall att den sökandes hemuniversitet inte bifaller JOO-ansökan.

År 2024 rätt att genomföra fristående studier beviljas för studier som ger

 • prästbehörighet inom den evangelisk-lutherska kyrkan, om den sökande har avlagt teologie magisterexamen och vill komplettera den, eller
 • ämneslärarbehörighet (60 sp, grund- och ämnesstudier) i katolsk eller islamsk religion. 

Rätten beviljas endast för studiehelheter eller studieavsnitt i deras minimiomfattning. I en ansökan kan man beviljas rätt att genomföra högst 100 studiepoäng.

Information om moduler:

Studier som inte omfattas av ansökan om studierätt för fristående studier

 • Ansökan om studierätt för fristående studier kan inte gälla studiehelheter eller studieavsnitt som ingår i helheter som erbjuds under läsåret (inkl. sommartider) vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet i huvudstadsregionen eller som nätstudier. Till exempel grund- och ämnesstudierna i teologi och religionsforskning (evangelisk-luthersk religion) kan genomföras vid Öppna universitetet, och därför går det inte att ansöka om studierätt för fristående studier för dessa studieavsnitt. Kurser i islamisk teologi och katolsk religion erbjuds också vid Öppna universitetet. Om någon annan studiehelhet/studieavsnitt finns med i Öppna universitetets utbud när undervisningen fastställs i maj, beviljas inte heller studierätt för fristående studier i dessa studiehelheten/studieavsnitt trots att det har varit möjligt att ansöka om studierätt för dem. Studierätt för fristående studier beviljas inte heller i det fall att studierna vid Öppna universitetet av någon anledning inte passar den sökande. 

Den sökande måste ha tillräckliga förkunskaper och färdigheter för att genomföra studierna. Förkunskaperna och färdigheterna kan man t.ex. visa med tidigare studier eller ett prov.

Information om eventuella förkunskapskrav för olika studieavsnitt anges i ämnets examensfordringar (”Tidigare studier”). Studierätt för fristående studier kan beviljas för ett enstaka studieavsnitt om genomförandet av studieavsnittet inte kräver tidigare studier, eller om den sökande har genomfört de studier som krävs, eller om den sökande troligtvis senast 31.8.2024 kan visa att han eller hon har genomfört de studier som krävs, eller om den sökande i samma ansökan ansöker om rätt att genomföra de studier som krävs.

Rätt att genomföra en ämnesstudiehelhet kan beviljas om den sökande har genomfört den föregående helheten (grundstudierna), eller om den sökande troligtvis senast den 31.8.2024 kan visa att han eller hon har genomfört den föregående helheten, eller om den sökande i samma ansökan ansöker om rätt att genomföra den föregående helheten/de studieavsnitt som saknas.

Vid Teologiska fakulteten är studiespråket i regel finska eller svenska.

Sökande måste påvisa att de behärskar finska eller svenska. Vanligtvis har den sökande avlagt högskoleexamen på finska eller svenska och kan i så fall påvisa språkkunskaper med sitt examensbevis.

De olika sätten att påvisa språkkunskaper i studenturval har bestämts i rektorns beslut HY/9199/00.00.06.00/2022. Om du inte har avlagt en högskoleexamen på finska eller svenska, hittar du information om hur du kan påvisa språkkunskaper i finska eller svenska nedan.

Man kan påvisa språkkunskaper endast på de sätt som nämns i rektorns beslut. Enskilda språklärares utlåtanden om den sökandes språkkunskaper godkänns inte, eftersom de inte är jämförbarapå samma sätt som de standardiserade språkproven.

Språkkunskaperna måste påvisas senast 31.8.2024.

Olika sätt att visa kunskaper i finska

 • Grundläggande utbildning, examen på andra stadiet eller någon annan examen på finska som gerhögskolebehörighet.
 • Godkänt vitsord i finska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen omgrundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier.
 • Minst vitsordet approbatur i modersmålet (finska) i finländsk studentexamen ELLER minst cum laudeapprobatur i provet i finska som andraspråk.
 • Godkänt vitsord (4) i det skriftliga provet i finska i Reifeprüfung-/Abiturprüfung-examen ELLER minstvitsordet 8 i det muntliga provet i finska.
 • I IB-examen finska som A1-språk med godkänt vitsord (minst 2) ELLER finska som A2- eller B-språk medminst vitsordet 5 ELLER finska som A-språk (literature/language and literature/language andperformance) med godkänt vitsord (minst 2).
 • I EB-examen finska som LI-språk med godkänt vitsord (4).
 • Språkprov i finska som ingår i en examen vid en högskola eller språkstudier som visar muntliga ochskriftliga kunskaper i finska (som andra inhemska språk) med minst vitsordet goda kunskaper.
 • Minst 35 sv eller 70 sp studier i finska språket vid en högskola ELLER vitsordet cum laude approbaturELLER motsvarande studier i motsvarande ämne enligt intyg från en högskola.
 • Högskoleexamen på finska.
 • Högskoleexamen med finska språket (eller motsvarande) som huvudämne.
 • Mognadsprov på finska vid en högskola.
 • Språkprov (vilka prov som godkänns samt poängantal eller vitsord som krävs):
  • HU:s eller ett annat finländsktuniversitets språkcentrums ellerspråktjänsters prov: Medeltalet färdighetsnivå 4
  • Allmän språkexamen: Färdighetsnivå 4 i samtliga delområden
  • Språkexamen för statsförvaltningen: God färdighetsnivå i proven i muntlig och skriftlig färdighet

Olika sätt att visa kunskaper i svenska

 • Grundläggande utbildning, examen på andra stadiet eller någon annan examen på svenska som gerhögskolebehörighet.
 • Godkänt vitsord i svenska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen omgrundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier.
 • Minst vitsordet approbatur i modersmålet (svenska) i finländsk studentexamen ELLER minst cum laudeapprobatur i provet i svenska som andraspråk.
 • Godkänt vitsord (4) i det skriftliga provet i svenska i Reifeprüfung-/Abiturprüfung-examen ELLER minstvitsordet 8 i det muntliga provet i svenska.
 • I IB-examen svenska som A1-språk med godkänt vitsord (minst 2) ELLER svenska som A2- eller B-språkmed minst vitsordet 5 ELLER svenska som A-språk (literature/language and literature/language andperformance) med godkänt vitsord (minst 2).
 • I EB-examen svenska som LI-språk med godkänt vitsord.
 • Språkprov i svenska som ingår i en examen vid en högskola eller språkstudier som visar muntliga ochskriftliga kunskaper i svenska (som andra inhemska språk) med minst vitsordet goda kunskaper.
 • Minst 35 sv eller 70 sp studier i svenska språket vid en högskola ELLER vitsordet cum laude approbatur ELLER motsvarande studier i motsvarande ämne enligt intyg från en högskola.
 • Högskoleexamen på svenska.
 • Högskoleexamen med svenska språket (eller motsvarande) som huvudämne.
 • Mognadsprov på svenska vid en högskola.
 • Språkprov (vilka prov som godkänns samt poängantal eller vitsord som krävs):
  • HU:s eller ett annat finländsktuniversitets språkcentrums ellerspråktjänsters prov: Medeltalet färdighetsnivå4
  • Allmän språkexamen: Färdighetsnivå 4 i samtliga delområden
  • Språkexamen förstatsförvaltningen: God färdighetsnivå i proven i muntlig och skriftlig färdighet
  • TISUS (Test in Swedish forUniversity Studies): Godkänt

Ansökan till fristående studier vid Teologiska fakulteten genomförs årligen i april. Följande ansökningstid är 2.-16.4.2024 kl. 15:00.

Ansökningsblanketten är elektronisk. Om du har frågor angående ansökningsblankettens åtkomlighet kan du kontakta Studentservicen i Forsthuset.

Bilagorna till ansökan måste lämnas in inom ansökningstiden. Bilagorna ska primärt lämnas in i pdf-format bifogade till den elektroniska ansökningsblanketten. I undantagsfall kan bilagorna lämnas in per e-post eller på papper till Studentservicen i Forsthuset. Märk kuvertet "Fristående studier, Teologiska fakulteten" om du skickar bilagorna per post.

En sökande kan lämna in högst tre ansökningar.

Ansökan 1: studier som ger prästbehörighet inom den evangelisk-lutherska kyrkan

Med ansökan 1 kan man ansöka om rätt att genomföra studier som ger prästbehörigher inom den evangelisk-lutherska kyrkan, om den sökande har avlagt teologie magisterexamen (i Finland) eller en högre högskoleexamen som omfattar motsvarande studier. Dessa studier kommer att bedömas vid ansökningstillfället. Man måste ange i ansökan vilka studiehelheter och/eller studieavsnitt som ansökan gäller.

Ansökningsblankett, ansökan 1 

Ansökan 2: studier i ett undervisningsämne för ämneslärare

Med ansökan 2 kan man ansöka om att genomföra grundstudie- och ämnesstudiehelheterna i ett ämne som anknyter till ett undervisningsämne. Studierna kan gälla antingen hela studiehelheten eller delar som den sökande ännu inte har genomfört. I samband med ett positivt beslut får den sökande information om vilka studier som han eller hon ska genomföra för att få behörighet. Ifall den sökande har ett gammalt utlåtande om motsvarighet, kan det innebära ändringar i de kompletterande studierna. 

Den teologiska fakultetens undervisningsämnen man kan ansöka är katolsk och islamsk religion.

Med ansökan 2 kan studierätt beviljas i två fall:

 • Den sökande har när ansökningstiden går ut avlagt högre högskoleexamen och har genomfört/har rätt att genomföra pedagogiska studier för lärare vid ett universitet i Finland.
 • Den sökande har avlagt högre högskoleexamen och saknar vissa på förhand bestämda studieavsnitt som behövs för motsvarighetsintyg i undervisningsämnet (vanligen för ansökan om fristående studierätt för pedagogiska studier för lärare).

Ansökningsblankett, ansökan 2

Till ansökan måste man bifoga de dokument som nämns på ansökningsblanketten eller i anvisningen. Den som behandlar ansökan kan också be om dokument.

Vanligtvis ska man lämna in en kopia av sitt examensbevis med bilagor och ett utdrag ur studieregistret. Andra möjliga bilagor är ett intyg över språkkunskaper, ett beslut om jämställande/ett utlåtande om motsvarighet som gäller studier som krävs för lärarbehörighet, ett intyg över att studierätten har upphört och en bedömning av när studierna är slutförda (om de ingår i förkunskapskravet för de studier som ansökan gäller).

Man behöver inte lämna in intyg över studier och examina som avlagts vid Helsingfors universitet. Studierna och examina kontrolleras i studentregistret. Kopior på motsvarighetsutlåtanden som getts av Teologiska fakulteten måste däremot lämnas in (när ansökan gäller de återstående studier som anges i motsvarighetsutlåtandet).

Kontrollera att alla sidor av studieutdraget är med och att också examensbevisets bilagor är med (alla sidor) när du lämnar in bilagorna.

Kopior behöver inte vara styrkta. Fakulteten ber de sökande uppvisa originalen om det behövs av någon anledning. Om den sökande ger ofullständiga eller felaktiga uppgifter kan studierätten dras in.

Lämna endast in de bilagor som nämns i anvisningarna. Bilagor som de sökande inte ombeds lämna in är t.ex. motivationsbrev, utlåtande från arbetsgivaren, rekommendationer från arbetsgivaren, arbetsintyg, meritförteckningar eller diplom från språkkurser i andra språk än finska och svenska. Dessa dokument beaktas över huvud taget inte när studierätterna beviljas.

Beslut om rätt att genomföra fristående studier fattas av fakultetens dekanus efter att dekanus har hört utbildningsprogrammet.

Beslutet meddelas den sökande per e-post genast när det har fattats, troligtvis i maj 2024. Meddela din nya e-postadress till studentservicen i Forsthuset, om din e-postadress har ändrats efter ansökningstiden.

Utbildningsprogrammets resurser och antalet sökande till varje program påverkar möjligheterna att bevilja studierätt för fristående studier.

Om alla ansökningar inte kan godkännas, väljs de sökande som saknar minst studier för att bli behöriga i ett undervisningsämne eller för en befattning inom den evangelisk-lutherska kyrkan. Om undervisningsresurserna tillåter att man utöver dessa antar sökande som vill genomföra hela studiehelheter, kan de antas i ordningsföljd enligt framgången i sina tidigare studier.

Det är möjligt att studierätten som beviljas är villkorlig eller att den beviljas endast för en del av de studier som ansökan gäller. I det första fallet börjar studierätten gälla endast om vissa villkor uppfylls inom en utsatt tid. I allmänhet är villkoret att ett kvitto över inbetald avgift eller ett intyg över att de tidigare studier som krävs har genomförts.

Den som genomför fristående studier har endast rätt att genomföra de studier som studierätten har beviljats för. Den som genomför fristående studier är inte inskriven vid Helsingfors universitet som examensstuderande och har inte rätt att avlägga examen vid universitetet.

Studierätten för fristående studier som har beviljats för ett visst studieavsnitt (eller en studiehelhet), garanterar inte att det ordnas undervisning i form av kurser under den tid som studierätten gäller. Om ett studieavsnitt inte kan genomföras som kurs, kan det vanligen genomföras med en litteraturtentamen eller en skriftlig uppgift (essä). Informationen om undervisningen för hösten 2024 publiceras före slutet av juni och informationen om vårterminens undervisning publiceras före slutet av september.

Om studierätten gäller studier som den sökande behöver för ämneslärarbehörighet och den sökande har genomfört/har rätt att genomföra pedagogiska studier för lärare vid ett universitet i Finland innan ansökningstiden gick ut, är studirätten avgiftsfri. I annat fall är studierätten avgiftsbelagd. I enlighet med ett beslut som har fattats av universitetets rektor är avgiften för fristående studier 15 euro/studiepoäng.

Den som får ett positivt beslut om studierätt för fristående studier måste anmäla senast 31.5.2024 om han eller hon vill genomföra de studier som rätten beviljats för. Om den sökande inte meddelar att han eller hon tänker utnyttja studierätten dras rätten in.

Om studierätten är avgiftsfri och inte villkorlig gäller den från och med 1.8.2024.

Om studierätten är avgiftsbelagd börjar den gälla när den sökande har visat att han eller hon har betalat studieavgiften, dock tidigast 1.8.2024. Man ska visa att studieavgiften har betalats senast 31.8.2024.

Om studierätten är villkorlig börjar den gälla när de villkor som nämns i beslutet uppfylls, dock tidigast 1.8.2024. Man ska visa att villkoren har uppfyllts senast 31.8.2024. Studierätten är villkorlig t.ex. när det fordras förkunskaper (ett prov) eller intyg över att de föregående studierna genomförts (t.ex. grundstudiehelheten har genomförts).

Studierätten upphör när den studerande har genomfört de studier som studierätten beviljades för, dock senast 31.7.2026.

När studierätten för fristående studier håller på att löpa ut kan studietiden på begäran av den studerande förlängas med ett år förutsatt att han eller hon kan ange goda skäl för detta. Tillstånd måste sökas hos dekanen senast den 31.10.2026.

Rättelseförfarande

Om den sökande anser att beslutet om rätten till fristående studier är felaktigt kan han eller hon begära en skriftlig rättelse av beslutet. I begäran om rättelse ska det anges vilket beslut det gäller, vilken del av beslutet som begärs rättat, hur beslutet bör rättas och på vilka grunder rättelsen begärs. Begäran om rättelse ska ställas till dekanen för humanistiska fakulteten och skickas till Studentservicen i Forsthuset (metsatalo-student@helsinki.fi). Begäran om rättelse måste komma in till Studentservicen inom 14 dagar från det datum då den sökande informerats om beslutet. Den sökande anses ha mottagit beslutet senast den tredje dagen efter att beslutet har offentliggjorts.

Ytterligare information

För ytterligare information om ansökan och beviljande av studierätt för fristående studier kontakta Studentservicen i Forsthuset.

Det finns ingen statistik över antalet sökande och beviljade studierätter för fristående studier från tidigare år.