Omvänt klassrum hjälper att utveckla ett kritiskt och analytiskt sätt att tänka

I sociologiundervisningen används bland annat metoden omvänt klassrum, vilket innebär att studenterna före lektionerna sätter sig in i frågorna och teman med hjälp av ett material som anvisats dem.

Materialet är vanligen i form av text, video eller podcast. Det här gör det möjligt att lektionen kan få en mera diskuterande seminariekaraktär och fokusera på fördjupning, reflektion och analys. I enlighet med den allmänna principen i universitetsstudier innebär omvänt klassrum att studenten själv bär huvudansvaret för sin inlärning och lärarens främsta uppgift är att skapa impulser, förutsättningar och ramar för den.

Metoden lämpar sig väl i ämnet sociologi i vilket målsättningen för undervisningen framförallt är att utveckla ett kritiskt och analytiskt sätt att tänka. Fakta och konkret information finns i dagens samhälle i överväldigande mängder och föråldras snabbt. Därför utgör färdighet att kritiskt granska, utvärdera och utnyttja information intellektuellt kapital av bestående värde. Fakta och information ligger som grund i undervisningen men de är bara startpunkten och används som redskap för att utveckla tänkandet. Omvänt klassrum lämpar sig särskilt för sådana här pedagogiska målsättningar eftersom vi aktivt diskuterar och bearbetar det material som utgör utgångspunkten för varje lektion.

Dessutom är omvänt klassrum roligt då det tillåter större växelverkan mellan studenterna och läraren.