Gruppdynamikövningar och problembaserat lärande inom socialpsykologi

Inom vetenskapsområdet socialpsykologin finns på kandidatnivån ett studieavsnitt om gruppdynamik. En del av studieavsnittet är så till vida praktisk till sin karaktär att den genomförs bland annat i form av gruppdynamiska övningar.

Gruppdynamikövningar innebär att studenterna träffas och gör övningar som hänför sig till teman som konfliktlösning, kommunikation, tillit, ledarskap med mer.

Kursens upplägg avviker alltså mycket från en traditionell kurs med föreläsningar och det här är något som studenterna brukar uppskatta. För dem känns det redan annorlunda att stiga in i föreläsningssalen och finna att stolarna är ställda i ring i stället för i raka rader som i det traditionella klassrummet.

Denna kurs har lärt mig så mycket då det kommer till att bättre förstå andra och mig själv i förhållande till andra.

Övningarna börjar med presentationsövningar och avancerar efter hand till att bli mera krävande. Ett viktigt element i undervisningen är reflektionen kring övningarna, både individuellt i en lärdagbok med hjälp av lämplig litteratur och i grupp, vid själva övningstillfällena. Studenterna uppmanas iaktta både vad som pågår i dem själva under övningarnas gång (exempelvis en känsla av nervositet då studenten förväntas agera i gruppen med allas blickar riktade mot sig) och vad som sker med gruppen och dynamiken i gruppen allt eftersom kursen framskrider. Det här kursformatet har fått god feedback från studenterna, till exempel att ”denna kurs har lärt mig så mycket då det kommer till att bättre förstå andra och mig själv i förhållande till andra.”

Kursen på kandidatnivå är kombinerad med ett studieavsnitt på magisternivån om gruppdynamik och om att leda grupper. Magisterstudenter som gått kursen på kandidatnivå får fördjupa sina kunskaper i gruppdynamik genom att själva träna sig i att leda grupper, samt att fungera som ett ledarteam och ge feedback åt varandra. Studenterna är med och planerar och genomför kursen på kandidatnivån, parallellt med att de iakttar och analyserar sitt eget och andras ledarskap med hjälp av relevant litteratur på området. Också det här studieavsnittet har fått mycket positiv feedback av studenterna, inte minst för att så få studieavsnitt över lag inom socialpsykologin har den här typen av praktiska inslag. Studenterna på kandidatnivån har också uppskattat att ha magisterstudenter som ledare på kursen.

Under pandemin vårterminerna 2020 och 2021 var det inte möjligt att genomföra kurserna i gruppdynamik i form av närstudier. Då behövde kurserna ändra format så att ändå skulle vara möjligt att träna gruppdynamik i praktiken, men på distans. Våren 2021 tillämpades därför den så kallade PBL-metoden, dvs. problembaserat lärande.

Studenterna på magisternivån utarbetade gruppdynamiksrelaterade case och ledde sedan varsin egen PBL-grupp av kandidatstudenter över Zoom. I PBL-grupperna arbetade kandidatstudenterna med sina case enligt en 7-stegsmetod som innebär att de först identifierar vad det aktuella caset handlar om, sedan funderar på vilka kunskaper de har om saken från tidigare och därefter gör upp för gruppen relevanta frågeställningar och lärandemål kring casets tema. Därefter inhämtar gruppmedlemmarna individuellt kunskap ur kurslitteraturen för att sedan åter komma samman och diskutera vad de lärt sig, samt sätta ihop en text med svar på de frågor de ställt. Slutligen funderar gruppen också på huruvida de lyckats nå det lärandemål de själva satt upp för sig i det aktuella caset.

Också det här formatet fick mycket beröm av studenterna som upplevde PBL-metoden både givande och lärorik. Samtidigt som de jobbade med case kring just gruppdynamik så praktiserade de också gruppdynamik när de löste casen tillsammans.