Internationella nätverk kring digitala kurser och lärmiljöer

I ett försök att skapa en global identitet för våra studenter har vi inom statskunskap med förvaltning möjliggjort deltagande i internationella samarbetskurser med partneruniversitet inom närliggande vetenskapsområden.

Vi har flera år av positiv erfarenhet av globalt partnerskap med till exempel University of Canterbury i Nya Zeeland och Nanyang Technological University i Singapore inom ramen för kursen ”Politics of Online Communication”.  Vi har också gemensamma utvecklingsprojekt kring digitalisering och internationellt utbyte.

Läs också nyhet: Delta i föreläsning i Nya Zeeland – från Helsingfors

I Europa har vi nyligen inlett samarbete inom Jean Monnet nätverket ”Debating Europe” med partneruniversitet i Tyskland, Frankrike, Danmark, Slovenien och Kroatien. Det europeiska samarbetet omfattar EU-debatter och -studier, till exempel kursen ”Borders of Europe – EU Integration and Beyond” i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper, samt gemensamma digitala plattformar för både undervisning och forskning. Bekanta dig med Debating Europe.

En central utgångspunkt för de nätverksbaserade kurserna inom statskunskap är att de tematiskt är fokuserade på gemensamma utmaningar i en globaliserad värld som kräver transnationella och tvärvetenskapliga lösningsmodeller. Möjligheten till internationellt kursdeltagande på hemmaplan (internationalisation at home) har enligt kursdeltagarna bidragit till deras orienterings- och analysförmåga i en global kontext som ofta domineras av nationellt dominerade världsbilder.

Kombinationen av undervisningens globala räckvidd med en gemensam digital kursplattform stöder studenternas grepp om en multicentrerad värld av ojämlik globalisering, miljö- och hälsokriser. Denna värld i kontinuerlig förändring omvandlar de politiska villkoren för kulturell diversitet, social välfärd, och tillgång till informerad kunskap.

Antagandet av ett genuint globalt perspektiv kräver att studenterna hoppar ut ur sin bekvämlighetszon bortom sin egna kulturella kontext inom ramen för ett inkluderande globalt klassrum där de kan debattera och arbeta med varandra. Studenternas engagemang främjas av en horisontell dialog mellan både studenter och lärare genom hela lärprocessen som omfattar hybridlösningar med ansikte mot ansikte-inslag i det virtuella klassrummet. En viktig deltagarfaktor utgörs av studenternas engagemang i lärprocessen genom en i möjligaste mån interaktiv tillämpning av nätpedagogiska verktyg i kombination med lämpliga element av sociala medier för att stärka deltagandets kvalitet i den globala lärmiljön.

Internationella kursnätverk kring globala klassrum omfattar en koppling mellan digitalisering, internationalisering och pedagogisk innovation. Samtidigt möjliggör partnernätverken att studenterna kommer i kontakt med den forskning som utöver kurserna knyter samman nätverkens medlemmar. Gemensamma forskningsintressen utgör en central utgångspunkt för kursnätverken som underlag för både undervisningen och publikationer på relevanta pedagogiska och statsvetenskapliga områden. Utvecklingen av den här typen av internationellt kurssamarbete svarar även mot de begränsningar som Covid19-krisen har inneburit för tillgången till genuint internationella studier överlag.