Studier

Juridiken ger färdigheter att arbeta med många olika slags arbetsuppgifter samt färdighet att främja rättvisan i samhället.

Rättsnotarieexamen (RN), som avläggs i utbildningsprogrammet för rättsnotarie, är en lägre högskoleexamen som man kan avlägga på tre år.

OBS! Studentantagningen till den svenskspråkiga utbildningen i Helsingfors och den svenskspråkiga utbildningen i Vasa sker genom separata ansökningsobjekt. Under ansökningsomgången ska den sökande redan i ansökningsskedet välja vilken utbildning hen söker till, den i Helsingfors eller den i Vasa. Det är inte möjligt att söka till de båda utbildningarna under samma ansökningsomgång.

Varför ut­bild­nings­pro­gram­met för rättsno­ta­rie?

När du har slutfört utbildningen för rättsnotarie

 • har du god kännedom om de viktigaste principerna och de allmänna rättslärorna inom de olika rättsområdena samt förstår rättsordningen som helhet och rättsordningens inre dynamik
 • kan du självständigt söka och analysera information från olika rättskällor
 • kan du identifiera rättsliga problem och lösa dem med hjälp av rättskällor, både självständigt och i samarbete med andra
 • har du bildat dig en uppfattning om rättsvetenskap som vetenskapsområde och rättsvetenskapens förhållande till andra närliggande vetenskapsområden
 • har du förvärvat grundläggande färdigheter i vetenskapligt tänkande och kännedom om de viktigaste forskningsmetoderna som används inom rättsvetenskapen
 • har du tillräckliga kunskaper i finska och svenska och minst ett främmande språk
 • behärskar du grunderna för juridisk argumentering, både skriftlig och muntlig, och kan uppträda inför publik
 • kan du arbeta i grupp och har de färdigheter som krävs i yrket vad gäller interaktion och nätverkande samt förhandlingsförmåga
 • har du de färdigheter som krävs i en mångkulturell verksamhetsomgivning
 • har du lärt dig att använda digital teknologi och kan arbeta i en digitaliserad omgivning
 • har du en uppfattning om rättsexpertens roll och ansvar i samhället samt kunskaper om och förmåga att tillämpa den grundläggande yrkesetiken inom branschen
 • är du medveten om nivån på dina yrkeskunskaper och kan utveckla ditt kunnande
 • har du den förmåga som krävs av en jurist för att planera det egna arbetet och organisera professionellt samarbete.
Studera i Vasa

Juridiska utbildningen i Vasa är en del av juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. I Vasa kan du avlägga rättsnotarieexamen som hör till utbildningsprogrammet för rättsnotarie och den högre juris magisterexamen som hör till utbildningsprogrammet för juris magister.Vid enheten i Vasa ges undervisning både på finska och på svenska, ungefär lika mycket på båda språken. Den tvåspråkiga undervisningen innebär att det inte ordnas parallell undervisning för språkgrupperna. Alla studenter förväntas kunna följa undervisningen och läsa undervisningsmaterial på bägge språken.

 

Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie leder till en rättsnotarieexamen (RN) som omfattar 180 studiepoäng och är en lägre högskoleexamen i juridik. I examen ingår grundstudier, ämnesstudier, språkstudier och valfria studier.

Studierna som hör till de tematiska helheterna ger studeranden en grundlig helhetsbild av rättsordningens innehåll, utveckling samt samhälleliga uppgifter och verkningar. I ämnesstudierna fokuserar man inte på ett huvudämne, utan alla studeranden genomför i stort sett samma studieavsnitt. Du får redan genom din rättsnotarieexamen de grundläggande kunskaper i juridikens olika delområden som behövs i juristyrkena.

De tematiska helheterna i utbildningsprogrammet för rättsnotarie är:

 • offentlig rätt
 • privaträtt I
 • privaträtt II
 • straff, process, förvaltning, miljö
 • ekonomi, samhälle och rätt
 • juridikens allmänna studier

Läs mer om tematiska helheterna.

Utöver de obligatoriska ämnesstudierna kan du avlägga studier i medicinsk rätt och biorätt, genus och rätt, idrottsrätt samt kommunikations- och informationsrätt. Till rättsnotarieexamen hör också två seminarier: Grunderna i akademiskt skrivande och rättsnotarieslutarbetet.

Den tematiska helhetens undervisning börjar med en introduktionsföreläsning i början av terminen. Introduktionsföreläsningen är gemensam för alla studieavsnitt. I de tematiska helheterna ordnas undervisningen varje vecka på två sätt:

 • i början av veckan kontaktundervisning som baserar sig på förberedande självstudier
 • i slutet av veckan rättsfallsövningar och smågruppsarbete.

Ytterligare kan undervisningen innehålla sakkunnigföreläsningar.

Fakulteten har utvecklat undervisningen på basis av respons från studenterna samt pedagogisk forskning, och största delen av studiernas prestationssätt kräver aktivt deltagande, engagemang och närvaro av både lärare och studenter. Vissa delar av studierna kan genomföras inom den öppna universitetsutbildningen eller som utbytesstudier eller genom arbetspraktik.

Läs mer information om den tvåspråkiga rättsnotarieexamen här.

Un­der­vis­ning­en

Inom de tematiska helheterna i RN-utbildningsprogrammet ordnas undervisningen på två sätt: kontaktundervisning som baserar sig på förberedande självstudier och smågruppsövningar en gång i veckan. Undervisningen i de tematiska helheterna inleds med en föreläsning som är gemensam för alla studieperioder. Undervisningen kan också innefatta expertföreläsningar.

De obligatoriska ämnesstudierna i utbildningsprogrammet för rättsnotarie har organiserats i sex tematiska helheter. En tematisk helhet räcker en termin.

Första årets helheter

 • Offentlig rätt
 • Privaträtt I

Andra årets helheter

 • Privaträtt II 
 • Straff, process, förvaltning, miljö

Tredje årets helheter

 • Ekonomi, samhälle och rätt
 • Juridikens allmänna studier

Språkstudierna avläggs vid sidan om de obligatoriska ämnesstudierna. Den rekommenderade tidpunkten för att avlägga valfria studier är tredje läsåret och studeranden fortsätter avlägga valfria studier i magisterexamen.

Läs mer om tematiska helheterna.

Kursutbudet inom utbildningsprogrammet för rättsnotarie

Lär­doms­prov

I rättsnotarieexamen ingår en avhandling. Vid juridiska fakulteten är rättsnotarieavhandlingen ett självständigt arbete. Avhandlingen är i regel en text som behandlar ett rättsligt problem. Alla studenter deltar i ett seminarium och inom ramen för detta skriver man sin avhandling. Under seminariet ges undervisning och handledning som stöder skrivandet, och studenterna presenterar sina skriftliga arbeten för seminariedeltagarna.

I anknytning till avhandlingen övar och lär sig studenten att söka och analysera tillförlitlig juridisk information, att skriva tydligt och motivera sina argument samt att använda vetenskapliga forsknings- och problemlösningsmetoder. Dessa färdigheter är viktiga inom alla juridiska yrken. Samtidigt får studenten fördjupade kunskaper i det rättsområde som hen skriver om. Avhandlingen kan skrivas på exempelvis finska, svenska eller engelska.

Studielivet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar. Juridikstuderandenas ämnesföreningsverksamhet är aktivt och mångsidigt och hjälper dig nätverka redan under dina studier. Du kan även få studiepoäng för ämnesföreningsverksamhet.

Stu­dent­för­e­ning­ar:
Pykälä ry.
Codex r.f.
Justus ry./r.f.

Internationalisering

Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet är en internationell studiemiljö. Du kan knyta internationella kontakter genom studier eller praktik utomlands, eller också vid hemuniversitetet. Vid fakulteten finns ett flertal internationella forskningsenheter med internationell personal. Fakulteten har ett stort utbud av undervisning på engelska, mer information om detta finns i den engelska studiehandboken som ges ut årligen. Som student vid juridiska fakulteten ingår du i en internationell gemenskap som består av fakultetens utbytesstudenter, internationella examensstudenter och internationell personal.

Internationaliseringen vid vår fakultet syns i studierna inom många rättsområden – du kan alltså under studietiden skaffa dig kompetens också för internationella uppdrag. Vid fakulteten kan man studera europarätt, folkrätt och internationell privaträtt. Det erbjuds också kurser i kinesisk rätt och komparativ rätt. Dessutom ger undervisningen inom andra rättsområden baskunskaper om det enskilda rättsområdets internationella dimensioner. Universitetets språkcentrum erbjuder också utmärkta möjligheter att studera språk som du är intresserad av.

Varje år rekryteras tiotals av fakultetens studenter till tutorer, dvs. smågruppsledare, för de nya studenterna. Som tutor för internationella studenter har du chansen att använda och utveckla dina språkkunskaper, knyta kontakter och bekanta dig med olika (studie)kulturer.  

Vid juridiska fakulteten kan du också delta i internationella rättsfallstävlingar. I tävlingarna får du öva dig att lösa rättsfall i grupp, förbättra dina muntliga och skriftliga språkkunskaper, lära dig fackterminologin samt knyta internationella kontakter med både undervisningspersonal och studenter från andra deltagande länder.

Samarbete med andra aktörer

Juridiska fakulteten och undervisningspersonalen har omfattande nätverk av samhällskontakter både i Finland och utomlands. Som student drar du nytta av dem genom att i många kurser ges undervisningen av ansedda praktiserande jurister eller så fungerar dessa som gästande lärare. I studierna ingår också kurser i praktiska färdigheter. Dessa kurser ordnas i samarbete med utomstående lärare så att studenterna har möjlighet att under ledning av jurister i arbetslivet lära sig de praktiska färdigheter som krävs av en jurist. Under din studietid kommer du i kontakt med fakultetens utländska samarbetspartner framför allt i samband med studentutbyte.

Vid fakulteten finns också en aktiv alumnverksamhet, som går ut på att tidigare studenter håller kontakt med fakulteten och studenterna. Fakultetens arbetspraktikplatser ger dig möjlighet att få en inblick i arbetslivet. Det är också möjligt att göra slutarbetet för magisterexamen i samarbete med en arbetsgivare.

Studierna i juridik har beröringspunkter med nästan all samhällelig och mänsklig verksamhet. Utöver att studera lagarna är det också viktigt att förstå den omgivning där bestämmelserna har utvecklats. Därför lönar det sig för studenterna att komplettera sina juridikstudier exempelvis med undervisning som erbjuds av andra fakulteter. Helsingfors universitet har landets mest omfattande utbud av studier inom olika vetenskapsområden.

Det riksomfattande avtalet om flexibel studierätt (JOO-studierätt) ger grundexamens- och forskarstudenter rätt att i sin examen inkludera studier vid ett annat finländskt universitet. JOO-studierna är avgiftsfria för studenterna. Fakulteterna kan fatta beslut om att begränsa omfattningen av de studier som utomstående studenter får genomföra, men vid många fakulteter kan du genomföra de kurser som intresserar dig.

Studenterna vid Helsingfors universitet kan delta gratis i universitetets öppna universitetsundervisning. Studier som genomförs vid Öppna universitetet registreras i universitetets studeranderegister. Öppna universitetet erbjuder kurser som motsvarar fakultetens undervisning inom många studieperioder och som kan inkluderas i fakultetens examina.