Kontakt

Nedan kan du bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du via man länkarna.

Nedan kan du bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du via man länkarna.

Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.

Le­da­ren för kan­di­dat­pro­gram­met

Lä­ra­re och forskare 

Le­da­ren för ut­bild­nings­pro­gram­met för ju­ris ma­gis­ter

Of­fent­lig rätt

Pri­vaträtt I

Pri­vaträtt II

Straff, pro­cess, förvaltning, mil­jö

Eko­no­mi, sam­häl­le och rätt

Ju­ri­di­kens all­män­na stu­di­er