Studera i Vasa

Juridiska utbildningen i Vasa är en del av juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. I Vasa kan du avlägga rättsnotarieexamen som hör till utbildningsprogrammet för rättsnotarie och den högre juris magisterexamen som hör till utbildningsprogrammet för juris magister.
Sök till pro­gram­met

Från och med hösten 2023 finns det 60 nybörjarplatser vid enheten. Samtidigt utvidgas också satsningen på tvåspråkig examen. Utbildningsprogrammet för rättsnotarie leder till rättsnotarieexamen (RN) som omfattar 180 studiepoäng och är en lägre högskoleexamen i juridik. I examen ingår grundstudier, ämnesstudier och valfria studier. En person som har avlagt rättsnotarieexamen kan arbeta inom den offentliga förvaltningen med berednings- och föredragningsuppgifter, allmän intressebevakning, lagstiftningsberedning, indrivningsärenden och olika administrativa uppgifter etc.

 

Vasa satsar på tvåspråkigheten

Vid enheten i Vasa ges undervisning både på finska och på svenska, ungefär lika mycket på båda språken. Den tvåspråkiga undervisningen innebär att det inte ordnas parallell undervisning för språkgrupperna. Alla studenter förväntas kunna följa undervisningen och läsa undervisningsmaterial på bägge språken.

I Vasa är det också möjligt att avlägga rättsnotarieexamen helt eller delvis på det andra inhemska språket (svenska/finska). De som studerar för en tvåspråkig examen avlägger minst en tredjedel av examens miniomfattning (180 sp) på det andra inhemska språket och får en notering i betyget om att examen avlagts som tvåspråkig.

Studier och studielivet

I Vasa är undervisningen kursbaserad och förutsätter närvaro i Vasa. En liten grupp möjliggör en mera personlig undervisning och användning av olika undervisningsmetoder. Utrymmena i Ekgårdens (Storalånggatan 28-30) 4:e våning är i Vasa enhetens bruk. Där finns undervisningsutrymmen, studierådgivningens tjänster samt utbildningens ansvarige professor samt övrig forsknings- och undervisningspersonal. En liten enhet möjliggör också en naturlig och tät interaktion mellan studenter och enhetens personal.

Studerande i Vasa studerar enligt Helsingfors universitets juridiska fakultets utbildningsprogram för rättsnotarie och utbildningsplan för magisterprogrammet i rättsvetenskap. Ytterligare information om utbildningsplanen finns till exempel i Instruktioner för studeranden. Valfria studier kan också ordnas i samarbete med de andra högskolorna i Vasa.

I de terminlånga tematiska helheterna som ingår i utbildningsprogrammet för rättsnotarie ordnas undervisningen under terminen så att undervisningen i varje tematisk helhet indelas i föreläsningsundervisning som grundar sig på studerandenas förhandsförberedelser samt i smågruppsövningar.

Utöver föreläsningar och smågruppövningar inkluderar utbildningen också bl.a. seminarier, skriftliga arbeten, litteraturbaserade tentamina, essäer och inlärningsdagböcker. Inom ramen för utbildningen tränas också framträdande och presentation av egna uppgifter, samt mottagande och givande av feedback på egna och andra studerandes uppgifter.