Tematiska helheter

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie består av grundstudier och ämnesstudier, som stöds av examens allmänna studier, språkstudier och valfria studier.

Ämnesstudierna är ordnade i sex tematiska helheter, som presenteras nedan.

Of­fent­lig rätt

I tematiska helheten offentlig rätt studeras fyra sammanhängande rättsområden: statsförfattningsrätt, offentlig europarätt, allmän förvaltningsrätt samt internationell rätt.

Ob­li­ga­to­ris­ka äm­nes­stu­di­er

Tematiska helheten offentlig rätt börjar genast efter grundstudiernas föreläsningsserie och avläggs under rättsnotariestudiernas första höst, från slutet av september till december. I helheten behandlas bland annat utgångspunkterna för Finlands konstitutionella system samt både det nationella och det internationella systemet för grundläggande och mänskliga rättigheter, grunderna för EU:s rättsordning, förvaltningsrättens allmänna läror och offentlighetsprincipen samt den internationella rättens grunder. Helhetens mål är att skapa en rättslig översikt över hur staten och dess institutioner fungerar självständigt, i förhållande till sina medborgare och som en del av Europeiska unionen och det internationella samfundet.

Val­fria stu­di­er

I de valfria studierna som anknyter till den tematiska helheten offentlig rätt kan du studera bl.a.:

 • konkurrensrätt
 • europarätt
 • människorättskonventioner
 • internationell rätt ur olika rättsområdens perspektiv.
Pri­vaträtt I

I den tematiska helheten privaträtt I studeras i ämnesstudierna fem sammanhängande rättsområden: avtalsrätt, allmän obligationsrätt, sakrätt, familje- och kvarlåtenskapsrätt samt insolvensrätt. Helhetens ämnesstudier avläggs under första årets vårtermin.

Ob­li­ga­to­ris­ka äm­nes­stu­di­er

Privaträtt I -helhetens rättsområden fastställer grunden för individers och samfunds rättsliga ställning i privaträttslig mening. Med privaträttsliga rättsförhållanden avses individers och samfunds förhållanden till övriga privata aktörer. Till privaträttsliga rättsförhållanden hör

 • skuldförhållanden, som granskas i avtalsrättens och den allmänna obligationsrättens studieavsnitt
 • äganderätten och övriga rättsförhållanden anknutna till sakrätter, vilka behandlas inom sakrätten, samt
 • familjeförhållanden och till dem anknutna förmögenhets- och personrättsliga frågor, vilka man bekantar sig med i familje- och kvarlåtenskapsrätten.  

Insolvensrättens fokus ligger istället på problematiken kring hur privaträttsliga rätter, till exempel borgenärens rätt att få betalning för sin fordran eller pantägarens rätt till panten, genomförs i situationer där den part kraven riktas mot är insolvent.

Val­fria stu­di­er

I de valfria studierna som anknyter till privaträtt I -helheten kan du studera bl.a.:

 • barnrätt
 • kvarlåtenskaps- och äktenskapsrätt
 • idrottsrätt
 • kommunikations- och informationsrätt.
Pri­vaträtt II

Är du intresserad av hur marknadens effektiva fungerande säkerställs? Eller vad den till upphovsrätten hörande paternitetsrätten är, hur man ansöker om patent och vilka uppgifter ett varumärke har? Vet du hurdana rättigheter en konsument har, på vilka grunder en arbetstagare kan uppsägas eller vilket lands lag som reglerar tvister mellan personer som bor i olika EU-länder?

Ob­li­ga­to­ris­ka äm­nes­stu­di­er

I tematiska helheten privaträtt II fortsätter studierna inom de privaträttsliga rättsområdena. Helhetens studier avläggs under andra årets hösttermin. I privaträtt II -helheten bekantar du dig under fem studieavsnitt med olika rättsområden som fastställer ramarna för individers och företags verksamhet. I marknadsrätten ligger huvudvikten på konkurrensrätt. I EU:s inremarknadsrätt granskas de fyra friheterna inom EU samt EU-regleringen gällande statliga stöd och offentliga upphandlingar. I immaterialrätten begrundas immateriella rättigheter och i konsumenträtten förhållanden mellan näringsidkare och konsumenter bland annat i samband med marknadsföring. Arbetsrätten studeras i två delar genom att granska dess individuella och kollektiva sidor. Vidare ger den internationella privaträtten redskap för att granska gränsöverskridande rättsförhållanden.

Val­fria stu­di­er

I de valfria studierna som anknyter till privaträtt II -helheten kan du studera bl.a.:

 • socialrätt
 • upphovsrätter
 • rättsområdena för helhetens ämnesstudier ur ett fördjupande perspektiv.
Straff, pro­cess, förvaltning, mil­jö

I den tematiska helheten straff, process, förvaltning, miljö studeras fyra sammanhängande rättsområden: straffrätt, processrätt, förvaltningsförfarande- och förvaltningsprocessrätt samt miljörätt. Helhetens studier avläggs under andra läsårets vårtermin.

Ob­li­ga­to­ris­ka äm­nes­stu­di­er

I helheten behandlas följande ämnesområden i olika studieavsnitt:

 • straffrättens allmänna läror, det straffrättsliga påföljdssystemet samt europeisk och internationell straffrätt.
 • rättegång och alternativa tvistlösningssätt, såsom skiljeförfarande och medling.
 • grunderna för god förvaltning, omprövningsförfarandet samt rättegång i förvaltningsärenden.
 • miljörättens allmänna läror, reglering och teori för rättsligt beslutsfattande.

Val­fria stu­di­er

I de valfria studierna som anknyter till den tematiska helheten straff, process, förvaltning, miljö kan du studera bl.a.:

 • klimaträtt
 • kriminalistik
 • rättspsykologi
 • samt öva på åklagararbete och rättegångsprocesser.
Eko­no­mi, sam­häl­le och rätt

Studierna i den tematiska helheten ekonomi, samhälle och rätt avläggs under tredje årets hösttermin.

Ob­li­ga­to­ris­ka äm­nes­stu­di­er

I den tematiska helheten ekonomi, samhälle och rätt behandlas rättens samband med ekonomin, företagande och etik samt företags-, värdepappersmarknads- och bokslutsrätt samt skatterätt. Helhetens mål är att ge studeranden en bild av hur ekonomin fungerar samt innehållet av och förhållandena i regleringen av ekonomin. I centrum för helheten står företagens organisering till samfund, olika samfundstyper och deras reglering, regleringen gällande bokföring och bokslut, värdepappersmarknadens funktion och reglering samt både nationell och internationell skatterätt.

Val­fria stu­di­er

I de valfria studierna som anknyter till den tematiska helheten ekonomi, samhälle och rätt kan du studera bl.a.:

 • värdepappersmarknadsrätt
 • aktiebolagsrätt
 • rättsliga problem relaterade till systemet för mervärdesskatt eller företagsbeskattning.
Ju­ri­di­kens all­män­na stu­di­er

Den tematiska helheten juridikens allmänna studier avläggs under tredje årets vår.

Ob­li­ga­to­ris­ka äm­nes­stu­di­er

Den tematiska helheten juridikens allmänna studier ger en uppfattning om den europeiska rättshistorians stora linjer och rättsliga förändring i dess samhälleliga kontext. Kursen introducerar studerande i den moderna rättens struktur, begrepp, principer och rationalitet samt systematiserar de problem som rättens europeisering och globalisering orsakar åt den moderna rätten. Samtidigt får studerande en helhetsbild över det rättsliga tänkandets idé- och begreppshistoria samt över juridiken som en vetenskap och praxis.

Val­fria stu­di­er

I de valfria studierna som anknyter till den tematiska helheten juridikens allmänna studier kan du studera bl.a.:

 • rättsfilosofi
 • rättshistoria
 • komparativ rätt
 • rättssociologi.