Studier

Mat, konsumtion, ledning av affärsverksamhet, företagande och marknadsföring - välkommen att studera teman som är alltid aktuella och viktiga i samhället! Magisterprogrammet kombinerar perspektiv från ledning och organisationer, konsumentekonomi, marknadsföring och entreprenörskap.

Examen är antingen magister i livsmedelsvetenskap (LVM) eller agronomie- och forstmagisterexamen (AFM), beroende på din tidigare examen och studiernas innehåll. Även om livsmedelsbranschen är det primära tillämpningsområdet, är examen så mångsidig att det går att arbeta också inom andra branscher.

Helsingfors universitets Campus Vik är det enda stället i Finland där du kan studera livsmedelsekonomi och konsumtion. På Campus Vik hittar du många andra framtida experter på lantbruk, livsmedel och miljö. På så sätt kan du redan under studietiden skapa kontakter och nätverk.

Varför magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion

I magisterprogrammet utvecklas du till en expert som förstår, analyserar och löser problem som gäller livsmedelsekonomins system, affärsverksamhet och konsumtion.

Efter magisterexamen:

 • du har kunskaper i affärsverksamhet, konsumtion och marknadsföring samt företagarfärdigheter
 • du behärskar centrala företagsekonomiska begrepp och teorier
 • du kan använda verktyg för ledning av affärsverksamhet och marknadsföringsverktyg
 • du förstår konsumenttens val och forskningens teorier
 • du förstår livsmedelsekonomins system i hela sin omfattning (bl.a. lantbruk, livsmedelsindustri, handel, matservice, konsumtion och det övriga samhället samt deras kopplingar) i Finland och globalt.
 • du har den akademiska expertis som krävs i arbetslivet och också färdigheter för en forskarkarriär om du så vill.
Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Magisterprogrammet lär dig tvärvetenskapligt perspektiv  på livsmedelsekonomi och konsumtion. Dina studier behandlar strategiskt ledarskap i livsmedelsbranschen och organisering, redovisning, marknadsföring, företagande, entreprenörskap och konsumtionssamhället. Du kan fördjupa dina kunskaper och skräddarsy din examen genom att välja bland universitetets utbud av intressanta valfria studier eller bland utbudet vid andra finländska eller utländska högskolor. Genomgående och centrala teman i magisterprogrammet är hållbarhet, livsmedel och ekonomi.

I magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion är examens omfattning 120 studiepoäng (sp). I examen ingår följande:

Fördjupade studier i livsmedelsekonomi, affärsverksamhet och konsumtion (60 sp) som innehåller bl.a.

 • ledningsfrågor och strategiska frågor för organisationer
 • marknadsföring 
 • Livsmedelsekonomins system
 • Konsumentskap och konsumtionssamhället
 • Thesis

Studier i forskningsmetodik som utvecklar studentens forskarfärdigheter (minst 10 sp) och i vilka ingår bl.a.

 • Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
 • Seminariearbete

Alternativ vetenskapsstudier 30 ECTS väljs från livsmedelsekonomi eller konsumtion och valfria studier från var och en av sina egna och / eller andra utbildningar som erbjuds

Allmänna och valfria studier (30–40 sp) t.ex. en valfri studiehelhet från ett annat utbildningsprogram och språkstudier

Undervisningsspråk

Undervisningen sker huvudsakligen på finska och engelska. Tentamina och övningsarbeten kan skrivas på finska, svenska och engelska. Läromedlen är ofta på engelska.

Un­der­vis­ning­en

Dina forskarfärdigheter skärps ytterligare genom kurser i samhällsvetenskapliga forskningsmetoder. Samtidigt utvecklar du akademiska expertfärdigheter som krävs i arbetslivet såsom insamling, kritisk bedömning och analys av vetenskaplig information, problemlösningsförmåga, produktion av ny kunskap samt rapportering och tillämpning. Studierna utvecklar din självstyrning och uppmuntrar till livslångt lärande och kreativitet.

Programmet använder sig av ett mångsidigt urval undervisningsmetoder. Studierna utvecklar färdigheterna i språk, kommunikation, grupparbete och nätverkande, som alla behövs i arbetslivet.

Läs mer om kursutbudet.

Lär­doms­prov

Under magisterprogrammets andra år skriver du en magisteravhandling (30 sp) som är en akademisk forskningsrapport. I avhandlingen

 • fördjupar du dig i ett forskningsproblem som är ett samhälleligt och teoretiskt intressant tema inom livsmedelsekonomi eller konsumtion
 • övar du upp dina färdigheter att bedriva självständigt forskningsarbete och lär dig använda de forskningsmetoder som behövs
 • gör du dig förtrogen med tidigare vetenskapliga forskningsrön, söker självständigt fram eget material, analyserar det och drar slutsatser utgående från materialet. Du arbetar under handledning.

Ditt arbete med avhandlingen stöds av studierna i forskningsmetodik, handledningen och seminariet. Under arbetet med avhandlingen fördjupar du din expertis, utvecklar ditt vetenskapliga tänkande och lär dig förmedla dina tankar till andra. Du lär dig också hantera ett rätt omfattande forskningsprojekt. De här färdigheterna behöver du också i arbetslivet. För mången är pro gradu-avhandlingen en inkörsport till framtida arbetsuppgifter. De goda akademiska forskarfärdigheter som du utvecklar under arbetet med avhandlingen möjliggör också fortsatta studier.

Fortsatta studiemöjligheter

Om du vill fortsätta studera och avlägga doktorsexamen förutsätts det åtminstone nivån goda prestationer i magisterstudierna. Med en examen från magisterprogrammet kan du söka till en doktorsutbildning vid Helsingfors universitets forskarskolor och doktorandprogram enligt det forskningsämne du har valt.

På Campus Vik finns Miljö-, livsmedels- och biovetenskapliga forskarskolan med bl.a. följande program:

Du kan också söka dig till doktorsutbildningar vid andra finländska eller utländska universitet. 

Studielivet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar.

Internationalisering

Under studietiden finns det flera sätt att skaffa sig internationell erfarenhet både vid utländska universitet och vid hemuniversitetet.

 • Studentutbyte utomlands: Du kan åka på studentutbyte till ett utländskt universitet och inkludera utlandsstudierna i din examen. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt. Helsingfors universitet har flera utbytesprogram. Det är frivilligt att åka på utbyte.
 • Praktik utomlands: Internationell erfarenhet är till stor nytta också på arbetsmarknaden.

Man kan också bredda sin internationella kompetens i hemlandet. Helsingfors universitet har många utländska utbytesstuderande och doktorander, och institutionen får ofta besök av utländska forskare. Besök av forskningssamarbetspartner ger insikter i och perspektiv från den internationella forskningen.

Samarbete med andra aktörer

Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion bedriver undervisnings- och forskningssamarbete med många kandidat-, magister och doktorandprogram på Campus Vik och på universitetets övriga campus. Programmet samarbetar också med andra finländska och utländska vetenskapshögskolor.

I undervisningen upprätthåller man aktivt kontakterna till viktiga krafter inom näringslivet och den offentliga förvaltningen och också till forskarsamfundet. Kurserna får ofta expertbesök av representanter för forskningsinstitut, företag, intresseorganisationer och myndigheter. För många studerande bidrar dessa besök till att konkretisera karriärmöjligheterna. Via gemensamma projekt med dessa kontakter kan studenterna också få jobb som praktikanter eller skriva sin avhandling för en uppdragsgivare.