Arbetslivsprofessorer

En person som har avlagt doktorsexamen och har sådana särskilt framstående meriter och erfarenheter från arbetslivet utanför universitetsvärlden som kan vara till nytta i universitetets verksamhet kan anställas som arbetslivsprofessor (professor of practice). En arbetslivsprofessor anställs alltid på viss tid och arbetar deltid (oftast 20–50 %) vid sidan av sitt ordinarie arbete. Målet är att arbetslivsprofessorn ska stärka universitetets samverkan med och synlighet i samhället. 

En arbetslivsprofessor anställs genom kallelseförfarande. Eftersom det inte är fråga om en anställning som grundar sig på vetenskapliga meriter tillämpas inte förfarandet med sakkunniga vid tillsättandet. Arbetslivsprofessorerna hör därför inte till den egentliga professorskåren.

 

Filosofie doktor Outi Ihanainen-Rokio leder sitt eget konsultföretag. Hon har medverkat som marknadsförings- och kommunikationsexpert framför allt vid teknologiföretag. Outi Ihanainen-Rokio har doktorerat i organisationskommunikation och hon har också erfarenhet av att undervisa i ämnet vid högskolor.

Statsvetenskapliga fakulteten har genom kallelseförfarande tillsatt Outi Ihanainen-Rokio som arbetslivsprofessor i organisationskommunikation, företrädesvis företagskommunikation fr.o.m. 1.8.2018 (3 år, 30%).

Arbetslivsprofessuren i organisationskommunikation finansieras delvis med donationsmedel. De viktigaste donatorerna är Pro Com – Viestinnän ammattilaiset, Ekonomiska informationsbyrån TaT, Stiftelsen Finlands Mässa, Juho ja Lempi Pitkäsen rahasto och Nokia. Statsvetenskapliga fakulteten svarar för återstoden av finansieringen.

E-post: outi.ihanainen-rokio@helsinki.fi

Medicine doktor Kaarlo Simojoki är verkställande direktör för A-klinikka Oy och ledande överläkare. Han är specialistläkare i rusmedelsmedicin. Kaarlo Simojoki har avlagt medicine doktorsexamen vid Helsingfors universitet år 2013. Han är en renommerad expert inom sin specialitet och en aktiv samhällspåverkare med omfattande nätverk i Finland och utomlands.

Medicinska fakulteten har genom kallelseförfarande tillsatt Kaarlo Simojoki som arbetslivsprofessor i rusmedelsmedicin fr.o.m. 1.7.2018 (5 år, 35 %).

Arbetslivsprofessuren i rusmedelsmedicin finansieras med donationsmedel från Alko Ab.

E-post: kaarlo.simojoki@helsinki.fi

Juris doktor, magister i ekonomiska vetenskaper, docent Timo Kaisanlahti arbetar som huvudjurist vid Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma. Han är utbildad juris doktor och arbetar som docent i rättsekonomi vid Östra Finlands universitet.

Juridiska fakulteten har genom kallelseförfarande tillsatt Timo Kaisanlahti som arbetslivsprofessor i rättsekonomi fr.o.m. 1.1.2018 (5 år, 20 %).

E-post: timo.kaisanlahti@helsinki.fi

Juris doktor, docent Tuomas Lehtinen är delägare i Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab. Han är utbildad juris doktor och arbetar som docent i avtalsrätt och internationell handelsrätt vid Åbo universitet. Tuomas Lehtinen har mycket bred erfarenhet av tvistemål från såväl rättegångar som skiljeförfaranden.

Juridiska fakulteten har genom kallelseförfarande tillsatt Tuomas Lehtinen som arbetslivsprofessor i advokaträtt fr.o.m. 1.1.2018 (5 år, 50 %).

Arbetslivsprofessuren i advokaträtt finansieras av stiftelsen Suomen Asianajajaliiton Säätiö och Finlands Advokatförbund.

E-post: tuomas.lj.lehtinen@helsinki.fi
Twitter: @TL_Lehtinen

 

Filosofie doktor, docent Petri Peltonen är expert på ekonomisk geologi och mineralogi. Han är verkställande direktör för finländska Aurora Exploration Oy, som har specialiserat sig på malmletning. Petri Peltonen är expert på ekonomisk geologi och mineralogi och har bred erfarenhet från olika företag inom branschindustrin.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har genom kallelseförfarande tillsatt Petri Peltonen som arbetslivsprofessor i ekonomisk geologi fr.o.m. 1.11.2017 (5 år, 50 %).

E-post: petri.t.peltonen@helsinki.fi

Doctor of Philosophy Pekka Sauri har lång erfarenhet som politiker och tjänsteman. Han var tidigare biträdande stadsdirektör i Helsingfors. Pekka Sauri är rådgivare vid Viestintätoimisto Tekir och Aalto Executive Education (Aalto EE).

Statsvetenskapliga fakulteten har genom kallelseförfarande tillsatt Pekka Sauri som arbetslivsprofessor i organisationskommunikation fr.o.m. 23.10.2017 (3 år, 80 %). Hans specialområde är samhällskommunikation.

Arbetslivsprofessurerna i organisationskommunikation finansieras delvis med donationsmedel. De viktigaste donatorerna är Pro Com – Viestinnän ammattilaiset, Ekonomiska informationsbyrån TaT, Stiftelsen Finlands Mässa, Juho ja Lempi Pitkäsen rahasto och Nokia.

E-post: pekka.sauri@helsinki.fi
Twitter: @pekkasauri