Elev- och studerandevård

Elev- och studerandevården är arbete som utförs i skolor och läroanstalter för att främja, upprätthålla och skapa förutsättningar för elevens och den studerandes goda inlärning, psykiska och fysiska hälsa samt sociala välbefinnande.
Elev- och studerandevård i Viks övningsskola

Målet för elev- och studerandevården är att främja och upprätthålla elevens goda lärande, goda psykiska och fysiska hälsa samt sociala välbefinnande. Målet är att planera, genomföra, utveckla och utvärdera elevvårdsverksamhet som främjar välbefinnande på ett helhetsbetonat sätt. Elev- och studerandevården är en central del av skolans fostrings- och undervisningsuppgift och i vården sätts elevens bästa i främsta rummet. Eleverna/de studerande har rätt att avgiftsfritt anlita sådan elev- eller studerandevård som hen behöver för att kunna delta i undervisningen.

Enligt lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) ska elevvården främst vara förebyggande med generell inriktning och stöda hela skolgemenskapen. Dessutom har elever och studerande en lagstadgad rätt till individuell elevvård. Elev- och studerandevårdsarbetet grundar sig på konfidentialitet, ett respektfullt förhållningssätt till eleven och vårdnadshavaren samt stöd för deras delaktighet.

Elev- och studerandevården i Viks övningsskola genomförs enligt skolans elev- och studerandevårdsplan. En gemensam förebyggande studerandevårdsgrupp (gymnasiet) sammanträder ungefär var tredje vecka för att bidra till att utveckla välfärdsfrågor i gymnasiet. Den gemensamma förebyggande elevvårdsgruppen för de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen sammanträder ungefär varannan vecka och arbetar för att utveckla och stödja elevvården. Den gemensamma förebyggande elevvårdsgruppen för de lägre årskurserna i den grundläggande utbildningen sammanträder flera gånger under läsåret.

Genomförandet av elev- och studerandevården övervakas och styrs av styrgruppen för elevvården vid Helsingfors universitets övningsskolor som samarbetar med Helsingfors stads samarbetsforum för elev- och studerandevård.

Varannan vår deltar skolan i den nationella enkäten Hälsa i skolan av Institutet för hälsa och välfärd. Enkäten ger inte bara viktiga långsiktiga uppgifter på nationell nivå om elevernas och de studerandes välbefinnande, utan också mer exakt skolvis information som kan användas för att stödja elevernas och de studerandes välbefinnande. Under läsåret 2021–2022 genomförs enkäten inte, men skolan följer temat med sina egna förfrågningar.

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

I Viks övningsskola ges specialundervisning på deltid vid sidan om annan undervisning på alla olika stödnivåer (allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd). Specialundervisningen på deltid syftar till att förbättra villkoren för elevens lärande och förhindra att de problem som hör samman med olika områden av lärandet ökar. Specialundervisning på deltid ges t.ex. elever som har språkliga eller matematiska svårigheter, inlärningssvårigheter i enskilda ämnen, svårigheter med studiefärdigheter eller uppmärksamhet, svårigheter med exekutiva funktioner eller sociala färdigheter eller allmänna svårigheter med skolgången. Att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter och förebygga problem hör också till uppgifterna för speciallärare på deltid. Undervisning ges genom flexibla arrangemang i form av kompanjonundervisning, i smågrupper eller individuellt och den grundar sig på samarbete med klasslärare eller ämneslärare. En elev kan också på eget initiativ söka sig till specialundervisning på deltid genom att först diskutera temat med en klasslärare, ämneslärare, speciallärare eller klassföreståndare.

Till speciallärarnas arbetsbeskrivning hör också konsultation. Speciallärare bistår klasslärare och klassföreståndare vid utarbetandet och uppdateringen av pedagogiska dokument. Speciallärarna deltar i behandlingen av pedagogiska dokument som hänför sig till stödet för lärande i samarbete med lärare och yrkesutbildade personer inom elevvården. Speciallärare utför utvecklingsarbete i anslutning till stöd för lärande som en del av sitt undervisningsarbete.

GYMNASIET

Specialundervisning i gymnasiet är i första hand pedagogiskt stöd som inriktas på färdigheten att lära sig. Specialundervisningen stöder också studerande som har språkliga svårigheter, t.ex. dyslexi. Specialundervisning i gymnasiet omfattar inte undervisning i läroämnen i läroplanen eller stödundervisning. Stöd- och tilläggsundervisning kan ges av ämneslärare.

De studenter som studerar till speciallärare genomför sin undervisningspraktik under ledning av speciallärare på deltid. De som studerar till klasslärare och ämneslärare erbjuds också möjligheten att bekanta sig med den specialundervisning på deltid som ges i vår skola bl.a. på seminariet Koulu yhteisönä (Skolan som gemenskap).

Skolkuratorn är skolans socialarbetare vars syfte är att trygga de sociala förutsättningarna för elevernas skolgång samt att främja deras uppväxt, utveckling och funktionsförmåga. Kuratorn arbetar aktivt som en del av skolans elevvårdsteam. Det är möjligt att kontakta kuratorn om en elev till exempel har svårigheter med skolgången eller vänner eller om familjen har problem.

Utöver arbetet med klienter samarbetar kuratorn med elevernas föräldrar, lärare, annan personal i skolan samt med aktörer och myndigheter utanför skolan. Samarbetet bygger på konfidentialitet.

Skolpsykologen arbetar för att främja elevernas skolgång och välbefinnande. Arbetsformer som skolpsykologen erbjuder elever, föräldrar och skolans personal är psykologiska bedömnings-, förhandlings- och handledningstjänster.

De viktigaste tyngdpunkterna är arbete som främjar välbefinnandet i skolan, individuella samtal med elever, möten med vårdnadshavare samt individuella undersökningar av elever. Skolpsykologen samarbetar vid behov med lärarna och den övriga personalen samt hänvisar eleverna till andra tjänster.

Helsingfors stads social- och hälsovårdstjänster ansvarar för skol- och studerandehälsovården i Viks övningsskola. Skol- och studerandehälsovårdens uppgift är att stödja de ungas sunda uppväxt och utveckling. Detta sker med hjälp av hälsokontroller och individuell handledning.

Helsingfors universitets olycksfallsförsäkring ersätter olyckor som inträffar i skolan, i verksamhet som ordnas inom ramen för skolans läroplan samt på vägen direkt till skolan eller hem från skolan. Vid olycksfall ges eleven första hjälpen i skolan och vid behov skickas hen till en hälsostation eller till en poliklinik vid HUS sjukhus för undersökning och vård. Vård på hälsostationer och HUS:s polikliniker i samband med olycksfall i skolan är avgiftsfri för eleven.

Vård i samband med olycksfall som inträffat utanför skolarbetet ankommer på hälsostationer och privatläkare. Sjukvård ingår inte heller i skolhälsovården.

Tandvården för elever i Viks övningsskola ordnas på Rönnbacka tandklinik. Tidsbeställning till tandvårdsjour sker per telefon: 09 31051400. Eleverna kallas till tandvårdskontroller i enlighet med en individuell vårdplan.

Elevhandledningen under läsåret 2021–22 präglas av två stora förändringar: höjd läropliktsålder och intensifierad elevhandledning i den grundläggande utbildningen samt införandet av en ny läroplan för de studerande som börjar gymnasiet. Båda förändringarna har stor inverkan på handledarnas arbetsbeskrivning och under läsåret är syftet att hitta nya arbetsformer för handledning både i den grundläggande utbildningen och i gymnasiet. Mer detaljerade beskrivningar av dessa förändringar finns i handledningsplanen för den grundläggande utbildningen och för gymnasiet, som finns på skolans webbplats.

Handledning ges fortfarande för alla årskurser i form av lektioner, personlig handledning och vid behov i smågrupper. I den grundläggande utbildningen har den nionde årskursen de flesta lektionerna, och då görs det också besök och tas emot gäster som berättar om olika utbildnings- och arbetslivsteman. Som en del av elevhandledningen ordnas praktisk arbetslivsorientering, som niondeklassare har i november och åttondeklassare i maj. Eleverna uppmanas att själva söka sin PRAO-plats för att de samtidigt skulle lära sig viktiga färdigheter för arbetslivet. Studiehandledaren hjälper dock vid behov att hitta en plats.

I den grundläggande utbildningen inriktas den personliga handledningen på elever i slutskedet och deras fortsatta studier. Målet är att alla niondeklassare söker i den gemensamma ansökan till ansökningsmål som är meningsfulla och realistiska för dem. Studiehandledarna har också ett nära samarbete med hemmet, särskilt när det gäller elever i avgångsklass.

I gymnasiet finns två obligatoriska kurser/studieavsnitt i studiehandledning och de är utspridda så att det ges lektioner under alla gymnasieår. Teman på lektionerna är bland annat studier i gymnasiet, studieval, studentexamen samt fortsatta studiemöjligheter i Finland och utomlands. Vid sidan av lektionerna deltar studerandena i studieevenemang - förmodligen på distans i höst. På lektionerna utarbetas en personlig studieplan, en plan för studentexamen och en plan för fortsatta studier, som preciseras i personliga handledningssamtal under gymnasiestudierna. De studerande har möjlighet att få personlig handledning under hela gymnasietiden.

Studiehandledare under läsåret 2021–22 är lektorer Sanna Pöysä, Hanna Surakka och Seikku Högel. Det är möjligt att träffa dem i skolan dagligen kl. 9–15.