Årskurserna 1–6

Helsingfors universitets övningsskola i Vik har tre parallella klasser per årskurs för årskurserna 1–6. Wilma används för att dela information och kommunicera med vårdnadshavarna.

Vi är Helsingfors universitets övningsskola i Vik och skolans historia börjar redan 1869 som den första finskspråkiga flickskolan i Helsingfors. Många av våra traditioner har långa rötter och de skapar en bas för vår verksamhetskultur samt ger en grund för utveckling. Skolan har varit belägen i olika delar av Helsingfors, och den senaste flyttningen från Haga till de nya skollokalerna i Vik ägde rum år 2003, och sedan dess har de lägre årskurserna funnits under samma tak med de högre årskurserna och gymnasiet.

I den grundläggande utbildningen skapar vi en god och säker miljö där eleverna kan lära sig och stöder deras välbefinnande och uppväxt mot andra stadiet.

Viks övningsskola har tre parallella klasser per årskurs (A, B, C), det finns alltså 18 klasser och drygt 400 elever, och våra lärare är akademiska experter som skapar en god och trygg miljö för eleverna att utvecklas.

Rektor Kimmo Koskinen (kimmo.i.koskinen@helsinki.fi) ansvarar för administrativa frågor i de lägre årskurserna i Viks övningsskola.

Sekreterare med ansvar för de lägre årskurserna är Heli Poutala-Villanen, vink-kanslia@helsinki.fi.

Vi har 19 klasslärare och 9 skolgångshandledare. Skolgångshandledarna arbetar delvis även i de högre årskurserna.

Årskurserna 1–6 har en elevkår. Den är en viktig del av skolans demokratiska verksamhetskultur. I början av hösten väljs två medlemmar från varje klass till elevkårens styrelse. I de lägre årskurserna heter styrelsen pikkuparlamentti dvs. lilla parlamentet. Alla elever i vår skola hör till elevkåren. Verksamheten utvecklar elevernas förmåga och färdigheter att representera sina egna grupper och övar dem i samarbete som bygger på diskussion. Lilla parlamentets uppgift är att styra eleverna till samarbete med varandra, att förbättra elevernas ställning i skolan och att främja elevernas hobbyverksamhet och ansvar för att sköta gemensamma frågor.

Föräldraföreningen Viks norssin Tuki ry är ett forum för samarbete mellan skola och hem. Elevernas föräldrar, lärare och skolans personal kan delta i föreningens verksamhet. Lärarmedlemmen för läsåret 2021–2022 väljs i maj 2021. För att finansiera sin verksamhet tar föräldraföreningen ut en frivillig understödsavgift. Föräldraföreningen beviljar årligen stipendier och ordnar om möjligt klubbar och olika evenemang i syfte att väcka och upprätthålla samarbetsandan mellan hem och skola. Vårjippot ”Kevätkeikaus” är ett evenemang som föräldraföreningen organiserar i skolan varje år och som förenar nytta med nöje. Föräldraföreningens ordförande väljs för en tvåårsperiod på höstmötet. På föreningens webbplats finns information om viktiga frågor: www.viksnorssintuki.blogspot.com (bara på finska).

Information om viktiga evenemang ges också via Wilma-meddelanden.

Asiakirjoja ja lomakkeita

Opetussuunnitelmat

Perusopetuksen opetussuunnitelma: POPS 2016

Lukion opetussuunnitelmat: LOPS 2021 ja LOPS 2016

Lukion kurssiopas (LOPS 2021)

Lukion kurssiopas (LOPS 2016)

Opetussuunnitelmien liitteet

POPS 2016: Käyttäytymisen arviointi vuosiluokilla 7-9

LOPS 2016 Liite 1

LOPS 2016 Liite 4

LOPS 2016 Liite 5

LOPS 2016 Liite 6

LOPS 2016 Liite 7

 

Tavoitteet

Järjestyssääntöjemme tarkoitus on parantaa turvallisuutta ja koulutyön häiriötöntä sujumista sekä viihtyvyyttä. Säännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla ja kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä toimissa.

 

Koulun tehtävänä on ohjata oppilaita hyviin tapoihin. Kouluyhteisön kaikki jäsenet pyrkivät omalla myönteisellä käyttäytymisellään edistämään koulun työrauhaa. Järjestyssäännöistä keskustellaan oppilaiden kanssa vuosittain, ja tarvittaessa voidaan tehdä myös luokka-astekohtaisia täsmennyksiä. Koulun työrauhaa ja toimintaa häiritsevää oppilasta voidaan rangaista perusopetus- ja lukiolaissa määritellyllä tavalla.

Päivittäinen työskentely

Edistä koulun yleistä järjestystä hyvällä käyttäytymiselläsi. Käyttäydy asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti kaikkia kouluyhteisön jäseniä ja vieraita kohtaan. Sopimaton ja loukkaava kielenkäyttö ja kaikenlainen kiusaaminen ovat kiellettyjä. Kiusaamisen estäminen on kaikkien yhteinen asia.

 

Tule oppitunnille ajoissa, noudata määräaikoja ja tee annetut tehtävät. Ilmoita poissaolon, myöhästymisen ja tehtävien laiminlyönnin syy opettajalle.

 

Pukeudu sääolosuhteiden ja lukujärjestyksen mukaisesti. Säilytä päällysvaatteesi niille varatuissa paikoissa. Luokkiin, ravintolaan, auditorioon ja muihin erikseen ilmoitettuihin tiloihin ei tulla ulkovaatteissa tai päähine päässä.

 

Päivänavaukset pidetään lukujärjestykseen merkittynä aikana koulussa oleville oppilaille ja opettajille. Poissaolo päivänavauksesta merkitään myöhästymiseksi oppitunnilta. Seurakunnan päivänavauksen sijasta voi valita rinnakkaistilaisuuden. Auditorioissa pidettävissä päivänavauksissa istutaan luokan omalla rivillä.

 

Osallistu kouluruokailuun, ellei huoltajasi ole pyytänyt vapautusta siitä. Syö tarjotut ruuat ravintolassa. Noudata ruokailussa hyviä tapoja ja siivoa jälkesi. Ruokien tai juomien tuonnissa opetustiloihin noudata opettajan ohjeita. Alaluokilla kouluun saa tuoda makeisia ja virvoitusjuomia vain opettajan luvalla. Vietä välitunnit koulun alueella.

 

Huolehdi koulussa ja koulumatkalla omasta ja muiden turvallisuudesta. Säilytä kulku- ja harrastusvälineet niille osoitetuissa paikoissa. Niitä ei saa käyttää koulun sisätiloissa ja piha-alueellakin ainoastaan opettajan luvalla.

 

Tupakkatuotteiden, alkoholin, huumeiden ja muiden päihteiden hallussapito ja käyttö tai niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koulussa, koulun alueella ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

 

Käsittele huolellisesti omaa ja toisen omaisuutta. Olet korvausvelvollinen aiheuttamastasi vahingosta. Arvoesineiden, rahan ja muun koulutyöhön kuulumattoman omaisuuden tuominen kouluun tapahtuu oppilaan omalla ja huoltajien vastuulla.

 

TVT- laitteita käytetään oppitunneilla opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

 

Kouluun ei saa tuoda vaarallisia esineitä.

 

Voit jakaa painotuotteita ja tiedotuksia vain rehtorin luvalla.

 

Kirjasto on tarkoitettu hiljaiseen työskentelyyn. Noudata kirjaston käytöstä annettuja ohjeita.

 

Huolehdi koulun tilojen ja koulualueen siisteydestä ja viihtyvyydestä. Suojele ja säästä ympäristöä.

Järjestyssääntöjä täydentäviä toimintaohjeita perusopetukseen

 

Myöhästyminen

Oppilaan myöhästymiset ilmoitetaan huoltajalle Wilman kautta. Yläluokilla myöhästymiset voivat vaikuttaa arviointiin. Poissaolo päivänavauksesta merkitään myöhästymiseksi oppitunnilta.

 

Poissaolo

Kaikki oppilaan poissaolot merkitään Wilmaan, ja niistä tiedotetaan huoltajalle Wilman kautta. Huoltaja selvittää oppilaan poissaolon Wilmaan viipymättä. Opettaja voi etukäteen myöntää luvan poissaoloon enintään kolmeksi päiväksi, rehtori pidemmäksi ajaksi. Etukäteen anottavaa poissaoloa varten täytetään Wilmasta saatava loma-anomuslomake.

 

Oppitunneilta poistaminen

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan oppitunnilta. Oppilaan on tällöin toimittava opettajan ohjeiden mukaan.

Järjestyssääntöjä täydentäviä toimintaohjeita lukioon

 

Myöhästyminen

Toistuva myöhästyminen voi alentaa kurssin arvosanaa.

 

Poissaolo

Poissaolosta ilmoitetaan ryhmänohjaajalle Wilman kautta. Mikäli opiskelija sairastuu koeviikolla, poissaolosta on ilmoitettava kurssin opettajalle tai kansliaan ennen kurssikokeen alkamista. Pyydettäessä opiskelijan on toimitettava koululle huoltajan selvitys tai lääkärintodistus poissaolosta.

 

Etukäteen anottavaa poissaoloa varten täytetään Wilmassa oleva loma-anomuslomake. Ryhmänohjaaja voi etukäteen myöntää luvan poissaoloon enintään kolmeksi päiväksi, rehtori pidemmäksi ajaksi.

 

Opiskelijan kaikki poissaolot merkitään Wilmaan, jossa huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija selvittää ne. Poissaolo on selvitettävä viipymättä. Mikäli kurssin poissaoloja on enemmän kuin 4 ja niistä ei ole annettu riittävää selvitystä, voidaan kurssi jättää arvioimatta. Arvioimatta jättämisestä päättävät rehtori ja kurssin opettaja. Arvioimatta jätetyn kurssin voi suorittaa ainoastaan käymällä sen uudelleen.

 

Opiskelija vastaa siitä, että poissaolojen aikaiset tehtävät tulevat tehdyiksi.

Poissaoloanomus Wilmassa

Huoltaja valitsee ”Hakemukset ja päätökset”-otsikon ja tämän jälkeen ”Tee uusi hakemus” ja valitsee hakemuksen:

a) Loma-anomus 1-3 päivää

b) Loma-anomus yli 3 päivää

Hakemukset ovat samanlaisia. Loma-anomus 1-3 päivää lähtee automaattisesti luokanopettajalle tai luokanohjaajalle ja loma-anomus yli 3 päivää lähtee automaattisesti rehtorin käsittelyyn. Huoltajan tai opiskelijan ei siis tarvitse tietää kenelle hakemus lähetetään.

Oppilaan on selvitettävä loman aikana suoritettavat tehtävät suoraan opettajalta/opettajilta ennen loman alkamista.

Huom! ”Koulu ei ole velvollinen antamaan tukiopetusta, mikäli opinnoissa jälkeen jääminen johtuu siitä, että huoltajat ovat pyytäneet oppilaalle tilapäistä vapautusta koulutyöstä. Koulu ei ole myöskään velvollinen järjestämään oppilaalle em. syystä ylimääräistä koetta” (koulun opetussuunnitelma).