Vad befinner vi oss 2030?

År 2030 hör vårt universitet till de främsta i världen. Vi är ett nationellt och internationellt ansett bildningsuniversitet. Med forskningens och undervisningens kraft tar vi fram kunskap för hela världens bästa.

Som ett resultat av vårt arbete bygger det samhälleliga beslutsfattandet i allt högre grad på forskningsbaserad kunskap. Vi vill vara en föregångare inom ansvar och hållbarhet. Hållbarhet är ett genomgående tema i hela vårt utbildningsutbud och hållbarheten beaktas i all vår verksamhet. År 2030 är vi ett internationellt välkänt och attraktivt mångvetenskapligt centrum för forskning och undervisning i hållbarhet. För oss är det viktigt att vara en vägvisare i arbetet med att bygga en mer hållbar värld.

Ett universitet med välmående, jämlika och engagerade medverkande är en förutsättning för vår framgång. År 2030 är Helsingfors universitet det bästa stället att studera, undervisa, forska och arbeta.

Ve­ten­skap och lä­ran­de till­hör alla
 • Universitetet har ett allt högre internationellt anseende som uppskattad vetenskaplig partner, i synnerhet tack vare sin banbrytande områdesspecifika sakkunskap och sin gränsöverskridande mång- och tvärvetenskapliga forskning. 
 • Vår forskningskunskap används i allt högre grad i det samhälleliga beslutsfattandet. 
 • Universitetet har högkvalitativa och moderna forskningsinfrastrukturer som det vidareutvecklar med framförhållning, långsiktigt och målmedvetet och som är i utbredd gemensam användning. Universitetet är en aktiv partner när det gäller att använda och utveckla internationell forskningsinfrastruktur. 
 • Universitetet arbetar enligt principerna för öppen vetenskap och öppet lärande och gör sina vetenskapliga forskningsinfrastrukturer och data öppet tillgängliga. 
 • Universitetet har avsevärt ökat sitt kunnande i fråga om analys av stora och öppna data och har utvecklat infrastrukturer för dem.  
 • Universitetet har ändamålsenliga lokaler för forskning och undervisning, inklusive bibliotek. 
 • Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning genomsyrar hela universitetet, och alla examensstuderande deltar i vetenskapssamhällets verksamhet som ett led i sina studier.  
 • I och med sin högklassiga undervisning har universitetet profilerat sig som en attraktiv utbildare av magistrar och doktorer, och en examen från universitetet förbereder allt bättre för olika slags arbetsuppgifter.  
 • Studietakten har ökat märkbart, och tack vare det avlägger en betydligt större andel av studenterna sin examen inom målsatt tid.
 • Universitetet är en betydande kunskapsspridare och kommunikatör inom det vetenskapliga fältet.  
 • Universitetet är en välkänd, eftertraktad och tillgänglig miljö för kontinuerligt lärande och möter samhällets föränderliga utbildningsbehov.  
Öppen­het stär­ker ve­ten­ska­pen och sam­ar­be­tet
 • Universitetet är en stark global påverkare som har byggt upp ett omfattande nätverk av internationella alumner och partner. 
 • Alla kan verka som aktiva och fullvärdiga medlemmar av gemenskapen och avancera i karriären oberoende av språklig och kulturell bakgrund.  
 • Universitetet har tydligt stärkt den virtuella internationella mobiliteten vid sidan av den fysiska. 
 • I egenskap av bildningsuniversitet är vi en allt viktigare påverkare och vi skapar ett betydande mervärde för samhället. 
 • På grund av universitetets ansvarsfulla och stärkta företagssamarbete, innovationsverksamheten och den övriga samverkan med samhället kan forskningsresultaten i allt högre grad användas av samhällets olika sektorer. 
 • Universitetet är känt för sin öppenhet, sin akademiska frihet och sina samhälleliga och demokratiska påverkansmöjligheter och är en inspirationskälla för sina partner. 
Vårt universitet är det bäs­ta stäl­let att stu­de­ra och ar­be­ta
 • Arbetshälsan vid universitetet har förbättrats och välbefinnandet har ökat, och jämlikheten, jämställdheten och möjligheterna att delta och påverka har förbättrats. 
 • Universitetet är känt för att vara en attraktiv arbetsgivare.  
Vårt universitet är en fö­re­gång­a­re inom an­svar och håll­bar­het
 • FN:s globala mål för hållbar utveckling har införlivats som en del av verksamhetskulturen, och universitetet har märkbart förbättrat sin ekologiska hållbarhet och uppnått koldioxidneutralitet. Hållbarhet är ett genomgående tema i utbildningsutbudet. 
 • Vi är ett internationellt välkänt och attraktivt mångvetenskapligt centrum för forskning och undervisning i hållbarhet, vi deltar aktivt i utformningen av internationella forskningsprogram och forskningspolicyer, och vi skapar kunskap och kompetens som samhället behöver för hållbar utveckling. 
 • Universitetet har utökat sin forskningsfinansiering avsevärt och använder sig av många olika finansieringskällor i enlighet med sina värderingar. Universitetet har ökat sitt ekonomiska spelrum genom att stärka soliditeten. Universitetet har ett brett nätverk av nationella och internationella donatorer.