Arbetslivsprofessorer
En person som har avlagt doktorsexamen och har sådana särskilt framstående meriter och erfarenheter från arbetslivet utanför universitetsvärlden som kan vara till nytta i universitetets verksamhet kan anställas som arbetslivsprofessor (professor of practice).

En arbetslivsprofessor anställs alltid på viss tid och arbetar deltid (oftast 20–50 %) vid sidan av sitt ordinarie arbete. Målet är att arbetslivsprofessorn ska stärka universitetets samverkan med och synlighet i samhället. 

En arbetslivsprofessor anställs genom kallelseförfarande. Eftersom det inte är fråga om en anställning som grundar sig på vetenskapliga meriter tillämpas inte förfarandet med sakkunniga vid tillsättandet. Arbetslivsprofessorerna hör därför inte till den egentliga professorskåren.

Lauri Hetemäki

Lauri Hetemäki är doktor och docent i statsvetenskap och en forskare av hög klass. Han är även en vetenskapspolitisk påverkare som meriterat sig nationellt och internationellt såväl förvaltningsmässigt som i fråga om samhällelig växelverkan. Hetemäki arbetar som biträdande direktör för EFI (European Forest Institute). Han var den första professorn i förutseende skogsvetenskap (vid UEF) och är en ledande forskare på sitt område. 

Hetemäki disputerade vid Helsingfors universitet och är docent vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. Under merparten av sin karriär inom arbete och förtroendeuppdrag har Hetemäki framgångsrikt koordinerat omfattande vetenskapspolitiska forskningsprojekt på såväl finsk som europeisk nivå. Dessutom har han sedan 2015 lett det paneuropeiska vetenskapspolitiska forumet ThinkForest. Hetemäki har länge verkat vid internationella institut och arbetat med uppdrag i centrum för fakultetens verksamhet. Hetemäkis meriter ses, särskilt i fråga om vetenskapspolitik och forskning, som en stor tillgång för fakulteten. Hetemäki har ett mycket omfattande kontaktnätverk både i Finland och internationellt. 

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten har kallat Lauri Hetemäki till arbetslivsprofessor i förutseende hållbar användning av naturresurser för tre år under perioden 1.1.2021–31.12.2023

Arbetslivsprofessor i förutseende hållbar användning av naturresurser

Hannele Pokka

Juris doktor Hannele Pokka är meriterad nationellt och internationellt, har varit tjänsteinnehavare i miljöfrågor på högsta nivå samt är före detta minister, riksdagsledamot, landshövding i Lapplands län och högt uppsatt rikspolitiker. Miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka var under flera årtionden involverad i politiskt och samhälleligt beslutsfattande och förvaltning på högsta nivå i Finland. 

Pokka disputerade för doktorsgraden vid Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Hon är också docent i miljörätt vid Lapplands universitet och hedersdoktor i miljö- och skogsvetenskaper från Joensuu universitet (numera Östra Finlands universitet). Merparten av sin karriär inom arbete och förtroendeuppdrag har Pokka såväl tematiskt som geografiskt verkat inom områden som är viktiga för Bio- och miljövetenskapliga fakulteten. 

Fakulteten har kallat Hannele Pokka till arbetslivsprofessuren i miljöansvar för tre år från och med den 1 september 2020.  

Läs nyheten om utnämningen

Arbetslivsprofessor i miljöansvar

Martti Hetemäki

Politices doktor Martti Hetemäki har som statssekreterare och kanslichef gjort en betydande karriär inom finansministeriet. Innan utnämningen till kanslichef var han understatssekreterare och innan dess bland annat chef för ekonomiska avdelningen. Han är även ordförande för Sitras styrelse, vice ordförande för Finansinspektionens direktion och ledamot av Säkerhetskommittén. 

Martti Hetemäki disputerade för doktorsgraden i statsvetenskap vid Helsingfors universitet. Hans publikationer har behandlat finanspolitik, arbetsmarknadsekonomi, internationell ekonomi och valutaunionen. 

Statsvetenskapliga fakulteten har kallat Martti Hetemäki till arbetslivsprofessuren i ekonomi för en period på fem år. Hetemäki inledde uppdraget hösten 2020. Arbetslivsprofessuren är placerad vid Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE). 

Läs nyheten om utnämningen.

Arbetslivsprofessor i ekonomi

Reetta Kivelä

Reetta Kivelä är doktor i livsmedelsvetenskaper med unik erfarenhet av såväl forskning som livsmedelsindustrin och hur dessa kan integreras samt av kedjan inom innovationsverksamhet. Särskilt är Kivelä känd för sin livsmedelsinnovation som går under produktnamnet pulled havre. Hon var med om att utveckla produkten ända från research till nytt företag, kommersialisering och etablering på marknaden. Hon har överlag bred erfarenhet av olika uppgifter inom finsk livsmedelsindustri, från produktutveckling till ledning och marknadsföring, liksom även av forskningsvärlden. Kiveläs specialområde är innovationsprocessen och utveckling och ledning av innovationssystemet i en hållbar livsmedelskedja. 

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten har kallat Reetta Kivelä till arbetslivsprofessuren i innovationsledning och hållbara livsmedelskedjor för en period på tre år från och med den 1 september 2020. 

Läs nyheten om utnämningen.

Arbetslivsprofessor i innovationsledning och hållbara livsmedelskedjor

Ilmo Aronen

MMT, docent Ilmo Aronen är alumn och docent vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. För närvarande arbetar han som forskningsdirektör vid Lantmännen Feed Ab. Aronen har lång erfarenhet av ledningsuppdrag inom agrikultur och livsmedelskedjan i näringslivet, som är centrala för fakulteten. Aronen är särskilt meriterad inom ledning av produktutveckling och integration av näringslivet och forskning i anslutning till detta samt dess utveckling. Aronen har omfattande nationella och internationella nätverk inom företagsvärlden och forskning i agrikultur.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten har kallat Ilmo Aronen till uppgiften som professor of practice i agrikultur samt affärsverksamhet med koppling till livsmedelskedjan och styrning av livsmedelskedjan från och med 1.8.2019 (2 år, 20 procents anställning vid universitetet).

Läs utnämningsnyheten

Professor of practice i agrikultur samt affärsverksamhet med koppling till livsmedelskedjan och styrning av livsmedelskedjan

Vesa Vihriälä

PD Vesa Vihriälä är en av landets ledande ekonomipolitiska påverkare och experter. Han är verkställande direktör för Näringslivets forskningsinstitut ETLA och Näringslivets delegation EVA.

Han har även tidigare innehaft betydande ekonomipolitiska uppdrag som rådgivare till EU-kommissionens vice ordförande Olli Rehn, chef för statsrådets sekretariat och understatssekreterare vid statsrådets kansli, verkställande direktör för det ekonomiska forskningsinstitutet Pellervo och chef för den nationalekonomiska avdelningen vid Finlands Bank.

Vesa Vihriälä har disputerat för doktorsgraden i statsvetenskap vid Helsingfors universitet. Hans vetenskapliga produktion behandlar ekonomisk politik och penningpolitik samt finansmarknader.

Statsvetenskapliga fakulteten har kallat Vesa Vihriälä till uppdraget som professor of practice i ekonomi från och med 1.7.2019 (3 år, 50 procents anställning vid universitetet).

Läs utnämningsnyheten

Professor of practice i ekonomi

Anneli Pauli

AFD Anneli Pauli har lång erfarenhet av ledningsuppdrag inom vetenskaps-, innovations- och universitetspolitik. Hon har arbetat vid Europeiska kommissionen som vice generaldirektör för generaldirektoratet för forskning och innovation och vid Gemensamma forskningscentrumet samt som rådgivare till generaldirektören för generaldirektoratet för klimatpolitik i frågor som rör forskning, innovation och konkurrenskraft.

Pauli har varit överdirektör och generalsekreterare vid Finlands Akademi. Hon har även varit rektor för Villmanstrands tekniska universitet och chef för Vetenskapscentret Heureka.

Anneli Pauli är till sin utbildning doktor i agrikultur-forstvetenskaper med limnologi och mikrobiologi som huvudämnen. Hon är även hedersdoktor och docent vid Aalto-universitetet.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har kallat henne till uppgiften som professor of practice med området globala stora utmaningar från och med 1.3.2019 (4 år, 40 procents anställning vid universitetet).

Läs utnämningsnyheten

Professor of practice i stora globala utmaningar

Pasi Pöllänen

Careas forsknings- och utbildningsdirektör, överläkare Pasi Pöllänen har en lång akademisk karriär bakom sig. Han har disputerat inom både medicin och historia. Han är docent vid Helsingfors universitet och Åbo universitet. Medicinska fakultetens mål är att binda Pöllänen ännu närmare till arbetet med att främja utvecklingen och förverkligandet av den medicinska utbildningen inom sitt område.

Medicinska fakulteten har kallat Pasi Pöllänen till uppdraget som professor of practice i utbildning i medicin från och med 1.3.2019 (5 år, 35 procents anställning vid universitetet).  

Uppdraget finansieras med en donation som erhållits av samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen Carea.

Läs utnämningsnyheten

Professor of practice för den medicinska utbildningen

Outi Iha­nai­nen-Ro­kio

Filosofie doktor Outi Ihanainen-Rokio leder sitt eget konsultföretag. Hon har medverkat som marknadsförings- och kommunikationsexpert framför allt vid teknologiföretag. Outi Ihanainen-Rokio har doktorerat i organisationskommunikation och hon har också erfarenhet av att undervisa i ämnet vid högskolor.

Statsvetenskapliga fakulteten har genom kallelseförfarande tillsatt Outi Ihanainen-Rokio som arbetslivsprofessor i organisationskommunikation, företrädesvis företagskommunikation fr.o.m. 1.8.2018 (3 år, 30%).

Arbetslivsprofessuren i organisationskommunikation finansieras delvis med donationsmedel. De viktigaste donatorerna är Pro Com – Viestinnän ammattilaiset, Ekonomiska informationsbyrån TaT, Stiftelsen Finlands Mässa, Juho ja Lempi Pitkäsen rahasto och Nokia. Statsvetenskapliga fakulteten svarar för återstoden av finansieringen.

E-post: outi.ihanainen-rokio@helsinki.fi

Ar­bets­livs­pro­fes­sor i or­ga­ni­sa­tions­kom­mu­ni­ka­tion, fö­re­trä­des­vis fö­re­tags­kom­mu­ni­ka­tion

Kaar­lo Si­mo­jo­ki

Medicine doktor Kaarlo Simojoki är verkställande direktör för A-klinikka Oy och ledande överläkare. Han är specialistläkare i rusmedelsmedicin. Kaarlo Simojoki har avlagt medicine doktorsexamen vid Helsingfors universitet år 2013. Han är en renommerad expert inom sin specialitet och en aktiv samhällspåverkare med omfattande nätverk i Finland och utomlands.

Medicinska fakulteten har genom kallelseförfarande tillsatt Kaarlo Simojoki som arbetslivsprofessor i rusmedelsmedicin fr.o.m. 1.7.2018 (5 år, 35 %).

Arbetslivsprofessuren i rusmedelsmedicin finansieras med donationsmedel från Alko Ab.

E-post: kaarlo.simojoki@helsinki.fi

Ar­bets­livs­pro­fes­sor i rus­me­dels­me­di­cin

Timo Ka­isan­lah­ti

Juris doktor, magister i ekonomiska vetenskaper, docent Timo Kaisanlahti arbetar som huvudjurist vid Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma. Han är utbildad juris doktor och arbetar som docent i rättsekonomi vid Östra Finlands universitet.

Juridiska fakulteten har genom kallelseförfarande tillsatt Timo Kaisanlahti som arbetslivsprofessor i rättsekonomi fr.o.m. 1.1.2018 (5 år, 20 %).

E-post: timo.kaisanlahti@helsinki.fi

Ar­bets­livs­pro­fes­sor i bok­sluts­rätt

Tu­o­mas Leh­ti­nen

Juris doktor, docent Tuomas Lehtinen är delägare i Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab. Han är utbildad juris doktor och arbetar som docent i avtalsrätt och internationell handelsrätt vid Åbo universitet. Tuomas Lehtinen har mycket bred erfarenhet av tvistemål från såväl rättegångar som skiljeförfaranden.

Juridiska fakulteten har genom kallelseförfarande tillsatt Tuomas Lehtinen som arbetslivsprofessor i advokaträtt fr.o.m. 1.1.2018 (5 år, 50 %).

Arbetslivsprofessuren i advokaträtt finansieras av stiftelsen Suomen Asianajajaliiton Säätiö och Finlands Advokatförbund.

E-post: tuomas.lj.lehtinen@helsinki.fi
Twitter: @TL_Lehtinen

Ar­bets­livs­pro­fes­sor i ad­vo­katrätt

Pe­tri Pel­to­nen

Filosofie doktor, docent Petri Peltonen är expert på ekonomisk geologi och mineralogi. Han är verkställande direktör för finländska Aurora Exploration Oy, som har specialiserat sig på malmletning. Petri Peltonen är expert på ekonomisk geologi och mineralogi och har bred erfarenhet från olika företag inom branschindustrin.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har genom kallelseförfarande tillsatt Petri Peltonen som arbetslivsprofessor i ekonomisk geologi fr.o.m. 1.11.2017 (5 år, 50 %).

E-post: petri.t.peltonen@helsinki.fi

Ar­bets­livs­pro­fes­sor i eko­no­misk geo­lo­gi