Arbetslivsprofessorer

En person som har avlagt doktorsexamen och har sådana särskilt framstående meriter och erfarenheter från arbetslivet utanför universitetsvärlden som kan vara till nytta i universitetets verksamhet kan anställas som arbetslivsprofessor (professor of practice).

En arbetslivsprofessor anställs alltid på viss tid och arbetar deltid (oftast 20–50 %) vid sidan av sitt ordinarie arbete. Målet är att arbetslivsprofessorn ska stärka universitetets samverkan med och synlighet i samhället. 

En arbetslivsprofessor anställs genom kallelseförfarande. Eftersom det inte är fråga om en anställning som grundar sig på vetenskapliga meriter tillämpas inte förfarandet med sakkunniga vid tillsättandet. Arbetslivsprofessorerna hör därför inte till den egentliga professorskåren.

Mer information om arbetslivsprofessorerna finns via Helsingfors universitets personsökning.

Michael Burnard

PhD Michael Burnard är en internationellt meriterad forskare som har disputerat i Slovenien. Han har erfarenhet av uppgifter inom akademiska organisationer, affärsledning och olika institutioner som fungerar i gränssnittet mellan vetenskapen och politiken i Europa och USA. För närvarande är han vice ordförande för InnovaWood och styrelsemedlem i bland annat Society for Wood Science and Technology.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten har kallat Michael Burnard till en deltidsanställning som arbetslivsprofessor i träbyggnad för tvåårsperioden 1.10.2022–30.9.2024.

Personprofil

Arbetslivsprofessor i träbyggnad

Markku Fredman

Juridiska fakulteten har kallat juris doktor Markku Fredman till en deltidsanställning som arbetslivsprofessor i advokaträtt för en treårsperiod 1.8.2023-31.7.2026.

Arbetslivsprofessor i advokaträtt

Martti Hetemäki

Politices doktor Martti Hetemäki har som statssekreterare och kanslichef gjort en betydande karriär inom finansministeriet. Innan utnämningen till kanslichef var han understatssekreterare och innan dess bland annat chef för ekonomiska avdelningen. Han är även ordförande för Sitras styrelse, vice ordförande för Finansinspektionens direktion och ledamot av Säkerhetskommittén. 

Martti Hetemäki disputerade för doktorsgraden i statsvetenskap vid Helsingfors universitet. Hans publikationer har behandlat finanspolitik, arbetsmarknadsekonomi, internationell ekonomi och valutaunionen. 

Statsvetenskapliga fakulteten har kallat Martti Hetemäki till arbetslivsprofessuren i ekonomi för en period på fem år. Hetemäki inledde uppdraget hösten 2020. Arbetslivsprofessuren är placerad vid Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE). 

Läs nyheten om utnämningen.

Personprofil

Arbetslivsprofessor i ekonomi

Jukka Jokinen

FD, docent Jukka Jokinen har haft en lång karriär vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) och tidigare Folkhälsoinstitutet i forskar- och chefsuppgifter som i synnerhet anknyter till vaccinforskning. Från början av 2021 har Jokinen arbetat som ledande forskare i en strategisk roll på THL:s avdelning Informationstjänster direkt under direktören för informationstjänsterna och ansvarat bland annat för det nationella coronaintygsprojektet på uppdrag av Social- och hälsovårdsministeriet.Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har kallat Jukka Jokinen till arbetslivsprofessor i statistik för en femårsperiod 1.11.2021–31.10.2026.

PersonprofilArbetslivsprofessor i statistik

Timo Ka­isan­lah­ti

Juris doktor, magister i ekonomiska vetenskaper, docent Timo Kaisanlahti arbetar som huvudjurist vid Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma. Han är utbildad juris doktor och arbetar som docent i rättsekonomi vid Östra Finlands universitet.

Juridiska fakulteten har genom kallelseförfarande tillsatt Timo Kaisanlahti som arbetslivsprofessor i rättsekonomi till 31.12.2027 (20 procents anställning vid universitetet).

Personprofil

Ar­bets­livs­pro­fes­sor i bok­sluts­rätt

Risto Kanerva

Farmaceutiska fakulteten har kallat FD, docent Risto Kanerva till en deltidsanställning som arbetslivsprofessor i  läkemedelsförsörjning och försörjningsberedskap för en femårsperiod 1.1.2024–31.12.2028.


Arbetslivsprofessor i läkemedelsutveckling

Kaisa Karttunen

AFD Kaisa Karttunen är på nationell och internationell nivå en framstående forskare i livsmedelssäkerhet och globala livsmedelssystem, tjänsteman och vetenskapspolitisk påverkare, både administrativt och i fråga om samverkan med samhället. Karttunen har arbetat länge och på bred front i organisationer som är betydelsefulla för fakulteten, såsom i FAO som fungerar under FN, som jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare, som rådgivare vid utrikesministeriet samt i olika internationella projekt.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten har kallat Kaisa Karttunen till en deltidsanställning som arbetslivsprofessor i livsmedelssäkerhet och nationell försörjningsberedskap för tvåårsperioden 1.4.2023–31.3.2025.

Arbetslivsprofessor i livsmedelssäkerhet och nationell försörjningsberedskap

Jouni Keronen

TkD och docent Jouni Keronen har en lång och meriterad karriär i ledande befattningar inom energibranschen bland annat på Fortum och Imatran Voima. Under åren 2014–2021 var Keronen verkställande direktör för Climate Leadership Coalition (CLC), som utvecklades till Europas största klimat- och affärsnätverk. Sedan år 2022 arbetar Keronen på deltid som andre ordförande för delegationen och konsult för organisationen CLC. Jouni Keronen har under sin karriär innehaft ett stort antal betydande expertroller inom internationella organisationer. För närvarande är han vice ordförande för Finlands regerings rundabordsforum för klimatpolitik. Keronen har betydande internationella nätverk. Han är även docent vid Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har kallat Jouni Keronen till arbetslivsprofessor i atmosfärforskning och klimatförändring på deltid (40 %) för femårsperioden 1.11.2022–31.10.2027.

Personprofil

Arbetslivsprofessor i atmosfärforskning och klimatförändring

Kirsti Korkka-Niemi

FD, docent Kirsti Korkka-Niemi är ledande forskare i tillämpad hydrogeologi i Finland. Hon arbetar som biträdande forskningsprofessor vid Geologiska forskningscentralen (GTK).

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har kallat Kirsti Korkka-Niemi till en deltidsanställning som arbetslivsprofessor i tillämpad hydrogeologi för femårsperioden 1.4.2023–31.3.2028.

Arbetslivsprofessor i tillämpad hydrogeologi

Mikko Koskinen

Farmaceutiska fakulteten har kallat FD, docent Mikko Koskinen till en deltidsanställning som arbetslivsprofessor i läkemedelsutveckling för treårsperioden 1.1.2024–31.12.2026.

Arbetslivsprofessor i tillämpad hydrogeologi

Mikko Kuusela

FD Mikko Kuusela har haft en karriär på drygt 15 år i mångsidiga ansvarsuppdrag som försäkringsmatematiker i både den privata och den offentliga sektorn. Från 2021 har Kuusela varit direktör för arbetspensioner och medlem i ledningsgruppen i Finanssiala ry. Kuusela har disputerat i tillämpad matematik vid Helsingfors universitet 2004. Han har också 2007 avlagt SHV-examen för försäkringsmatematiker, en examen som godkänts av Social- och hälsovårdsministeriet, och Centralhandelskammarens HHJ-examen för godkända styrelsemedlemmar 2020. Kuusela har aktivt deltagit i utbildningar inom försäkringsbranschen och utvecklingen av dem.  Han har också betydande internationell experterfarenhet bland annat från OECD:s pensionsarbetsgrupp och ett projekt för utveckling av Zambias pensionssystem.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har kallat Mikko Kuusela till arbetslivsprofessor i försäkringsmatematik på deltid (35 %) för en treårsperiod 1.1.2022–31.12.2024.

Personprofil

Arbetslivsprofessor i försäkringsmatematik

Hanna Nieminen-Finne

JD, PD Hanna Nieminen-Finne har lång erfarenhet av förvaltningsrättsliga domstolsuppgifter. Hon är förvaltningsrättsdomare vid Vasa förvaltningsdomstol och har också arbetat som specialsakkunnig vid domstolsverket. Nieminen-Finnes erfarenhet av förvaltningsrättsliga besvärsärenden och domstolsförvaltning i kombination med hennes publikationsverksamhet visar att hennes offentligrättsliga kompetens är betydande. Nieminen-Finne är alumn från den juridiska utbildningen i Vasa och hon stöder den starkt.

Juridiska fakulteten har kallat Hanna Nieminen-Finne till en deltidsanställning som arbetslivsprofessor i juridik för femårsperioden 1.9.2023–31.8.2023.

Ar­bets­livs­pro­fes­sor i juridik

Anneli Pauli

AFD Anneli Pauli har lång erfarenhet av ledningsuppdrag inom vetenskaps-, innovations- och universitetspolitik. Hon har arbetat vid Europeiska kommissionen som vice generaldirektör för generaldirektoratet för forskning och innovation och vid Gemensamma forskningscentrumet samt som rådgivare till generaldirektören för generaldirektoratet för klimatpolitik i frågor som rör forskning, innovation och konkurrenskraft.

Pauli har varit överdirektör och generalsekreterare vid Finlands Akademi. Hon har även varit rektor för Villmanstrands tekniska universitet och chef för Vetenskapscentret Heureka.

Anneli Pauli är till sin utbildning doktor i agrikultur-forstvetenskaper med limnologi och mikrobiologi som huvudämnen. Hon är även hedersdoktor och docent vid Aalto-universitetet.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har kallat Anneli Pauli till arbetslivsprofessor med området globala stora utmaningar på deltid till 31.1.2025.Läs utnämningsnyheten

Personprofil

Professor of practice i stora globala utmaningar

Pe­tri Pel­to­nen

Filosofie doktor, docent Petri Peltonen är expert på ekonomisk geologi och mineralogi. Han är verkställande direktör för finländska Aurora Exploration Oy, som har specialiserat sig på malmletning. Petri Peltonen är expert på ekonomisk geologi och mineralogi och har bred erfarenhet från olika företag inom branschindustrin.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har kallat Petri Peltonen till arbetslivsprofessor i ekonomisk geologi på deltid till 31.12.2025.

Personprofil

Ar­bets­livs­pro­fes­sor i eko­no­misk geo­lo­gi

Hannele Pokka

Juris doktor Hannele Pokka är meriterad nationellt och internationellt, har varit tjänsteinnehavare i miljöfrågor på högsta nivå samt är före detta minister, riksdagsledamot, landshövding i Lapplands län och högt uppsatt rikspolitiker. Miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka var under flera årtionden involverad i politiskt och samhälleligt beslutsfattande och förvaltning på högsta nivå i Finland. 

Pokka disputerade för doktorsgraden vid Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Hon är också docent i miljörätt vid Lapplands universitet och hedersdoktor i miljö- och skogsvetenskaper från Joensuu universitet (numera Östra Finlands universitet). Merparten av sin karriär inom arbete och förtroendeuppdrag har Pokka såväl tematiskt som geografiskt verkat inom områden som är viktiga för Bio- och miljövetenskapliga fakulteten. 

Fakulteten har kallat Hannele Pokka till arbetslivsprofessuren i miljöansvar för tre år från och med den 1 september 2020.

Personprofil

Läs nyheten om utnämningen

Arbetslivsprofessor i miljöansvar

Teemu Siiskonen

FD Teemu Siiskonen har gjort en lång karriär vid Strålsäkerhetscentralen (STUK) där han arbetat bland annat som laboratoriechef och ledande forskare. Sedan 2019 har Siiskonen varit biträdande direktör för avdelningen för miljöns strålsäkerhet vid STUK. Han är också gästforskare och projektledare vid Forskningsinstitutet för fysik (HIP). Under sin yrkes- och forskarkarriär har Siiskonen haft flera betydande nationella och internationella expertmedlemskap.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har kallat Teemu Siiskonen till arbetslivsprofessor i strålningsdosimetri och växelverkansmekanismer på deltid (20 procent) för en femårsperiod 1.8.2022–31.7.2027.

Personprofil

Arbetslivsprofessor i strålningsdosimetri och växelverkansmekanismer

Matti Vainio

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har kallat TkD Matti Vainio till en deltidsanställning som arbetslivsprofessor i grön omställning för en femårsperiod 1.4.2024–31.3.2027.

Arbetslivsprofessor i grön omställning