Arbetslivsprofessorer

En person som har avlagt doktorsexamen och har sådana särskilt framstående meriter och erfarenheter från arbetslivet utanför universitetsvärlden som kan vara till nytta i universitetets verksamhet kan anställas som arbetslivsprofessor (professor of practice).

En arbetslivsprofessor anställs alltid på viss tid och arbetar deltid (oftast 20–50 %) vid sidan av sitt ordinarie arbete. Målet är att arbetslivsprofessorn ska stärka universitetets samverkan med och synlighet i samhället. 

En arbetslivsprofessor anställs genom kallelseförfarande. Eftersom det inte är fråga om en anställning som grundar sig på vetenskapliga meriter tillämpas inte förfarandet med sakkunniga vid tillsättandet. Arbetslivsprofessorerna hör därför inte till den egentliga professorskåren.

Michael Burnard

PhD Michael Burnard är en internationellt meriterad forskare som har disputerat i Slovenien. Han har erfarenhet av uppgifter inom akademiska organisationer, affärsledning och olika institutioner som fungerar i gränssnittet mellan vetenskapen och politiken i Europa och USA. För närvarande är han vice ordförande för InnovaWood och styrelsemedlem i bland annat Society for Wood Science and Technology.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten har kallat Michael Burnard till en deltidsanställning som arbetslivsprofessor i träbyggnad för tvåårsperioden 1.10.2022–30.9.2024.

Personprofil

Arbetslivsprofessor i träbyggnad

Lauri Hetemäki

Lauri Hetemäki är doktor och docent i statsvetenskap och en forskare av hög klass. Han är även en vetenskapspolitisk påverkare som meriterat sig nationellt och internationellt såväl förvaltningsmässigt som i fråga om samhällelig växelverkan. Hetemäki arbetar som biträdande direktör för EFI (European Forest Institute). Han var den första professorn i förutseende skogsvetenskap (vid UEF) och är en ledande forskare på sitt område. 

Hetemäki disputerade vid Helsingfors universitet och är docent vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. Under merparten av sin karriär inom arbete och förtroendeuppdrag har Hetemäki framgångsrikt koordinerat omfattande vetenskapspolitiska forskningsprojekt på såväl finsk som europeisk nivå. Dessutom har han sedan 2015 lett det paneuropeiska vetenskapspolitiska forumet ThinkForest. Hetemäki har länge verkat vid internationella institut och arbetat med uppdrag i centrum för fakultetens verksamhet. Hetemäkis meriter ses, särskilt i fråga om vetenskapspolitik och forskning, som en stor tillgång för fakulteten. Hetemäki har ett mycket omfattande kontaktnätverk både i Finland och internationellt. 

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten har kallat Lauri Hetemäki till arbetslivsprofessor i förutseende hållbar användning av naturresurser för tre år under perioden 1.1.2021–31.12.2023

Personprofil

Arbetslivsprofessor i förutseende hållbar användning av naturresurser

Martti Hetemäki

Politices doktor Martti Hetemäki har som statssekreterare och kanslichef gjort en betydande karriär inom finansministeriet. Innan utnämningen till kanslichef var han understatssekreterare och innan dess bland annat chef för ekonomiska avdelningen. Han är även ordförande för Sitras styrelse, vice ordförande för Finansinspektionens direktion och ledamot av Säkerhetskommittén. 

Martti Hetemäki disputerade för doktorsgraden i statsvetenskap vid Helsingfors universitet. Hans publikationer har behandlat finanspolitik, arbetsmarknadsekonomi, internationell ekonomi och valutaunionen. 

Statsvetenskapliga fakulteten har kallat Martti Hetemäki till arbetslivsprofessuren i ekonomi för en period på fem år. Hetemäki inledde uppdraget hösten 2020. Arbetslivsprofessuren är placerad vid Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE). 

Läs nyheten om utnämningen.

Personprofil

Arbetslivsprofessor i ekonomi

Jukka Jokinen

FD, docent Jukka Jokinen har haft en lång karriär vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) och tidigare Folkhälsoinstitutet i forskar- och chefsuppgifter som i synnerhet anknyter till vaccinforskning. Från början av 2021 har Jokinen arbetat som ledande forskare i en strategisk roll på THL:s avdelning Informationstjänster direkt under direktören för informationstjänsterna och ansvarat bland annat för det nationella coronaintygsprojektet på uppdrag av Social- och hälsovårdsministeriet.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har kallat Jukka Jokinen till arbetslivsprofessor i statistik för en femårsperiod 1.11.2021–31.10.2026.

Personprofil

Arbetslivsprofessor i statistik

Timo Ka­isan­lah­ti

Juris doktor, magister i ekonomiska vetenskaper, docent Timo Kaisanlahti arbetar som huvudjurist vid Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma. Han är utbildad juris doktor och arbetar som docent i rättsekonomi vid Östra Finlands universitet.

Juridiska fakulteten har genom kallelseförfarande tillsatt Timo Kaisanlahti som arbetslivsprofessor i rättsekonomi till 31.12.2027 (20 procents anställning vid universitetet).

Personprofil

Ar­bets­livs­pro­fes­sor i bok­sluts­rätt

Kaisa Karttunen

AFD Kaisa Karttunen är på nationell och internationell nivå en framstående forskare i livsmedelssäkerhet och globala livsmedelssystem, tjänsteman och vetenskapspolitisk påverkare, både administrativt och i fråga om samverkan med samhället. Karttunen har arbetat länge och på bred front i organisationer som är betydelsefulla för fakulteten, såsom i FAO som fungerar under FN, som jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare, som rådgivare vid utrikesministeriet samt i olika internationella projekt.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten har kallat Kaisa Karttunen till en deltidsanställning som arbetslivsprofessor i livsmedelssäkerhet och nationell försörjningsberedskap för tvåårsperioden 1.4.2023–31.3.2025.

Arbetslivsprofessor i livsmedelssäkerhet och nationell försörjningsberedskap

Jouni Keronen

TkD och docent Jouni Keronen har en lång och meriterad karriär i ledande befattningar inom energibranschen bland annat på Fortum och Imatran Voima. Under åren 2014–2021 var Keronen verkställande direktör för Climate Leadership Coalition (CLC), som utvecklades till Europas största klimat- och affärsnätverk. Sedan år 2022 arbetar Keronen på deltid som andre ordförande för delegationen och konsult för organisationen CLC. Jouni Keronen har under sin karriär innehaft ett stort antal betydande expertroller inom internationella organisationer. För närvarande är han vice ordförande för Finlands regerings rundabordsforum för klimatpolitik. Keronen har betydande internationella nätverk. Han är även docent vid Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har kallat Jouni Keronen till arbetslivsprofessor i atmosfärforskning och klimatförändring på deltid (40 %) för femårsperioden 1.11.2022–31.10.2027.

Personprofil

Arbetslivsprofessor i atmosfärforskning och klimatförändring

Reetta Kivelä

Reetta Kivelä är doktor i livsmedelsvetenskaper med unik erfarenhet av såväl forskning som livsmedelsindustrin och hur dessa kan integreras samt av kedjan inom innovationsverksamhet. Särskilt är Kivelä känd för sin livsmedelsinnovation som går under produktnamnet pulled havre. Hon var med om att utveckla produkten ända från research till nytt företag, kommersialisering och etablering på marknaden. Hon har överlag bred erfarenhet av olika uppgifter inom finsk livsmedelsindustri, från produktutveckling till ledning och marknadsföring, liksom även av forskningsvärlden. Kiveläs specialområde är innovationsprocessen och utveckling och ledning av innovationssystemet i en hållbar livsmedelskedja. 

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten har kallat Reetta Kivelä till arbetslivsprofessuren i innovationsledning och hållbara livsmedelskedjor för en period på tre år från och med den 1 september 2020. 

Läs nyheten om utnämningen.

Personprofil

Arbetslivsprofessor i innovationsledning och hållbara livsmedelskedjor

Kirsti Korkka-Niemi

FD, docent Kirsti Korkka-Niemi är ledande forskare i tillämpad hydrogeologi i Finland. Hon arbetar som biträdande forskningsprofessor vid Geologiska forskningscentralen (GTK).

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har kallat Kirsti Korkka-Niemi till en deltidsanställning som arbetslivsprofessor i tillämpad hydrogeologi för femårsperioden 1.4.2023–31.3.2028.

Arbetslivsprofessor i tillämpad hydrogeologi

Mikko Kuusela

FD Mikko Kuusela har haft en karriär på drygt 15 år i mångsidiga ansvarsuppdrag som försäkringsmatematiker i både den privata och den offentliga sektorn. Från 2021 har Kuusela varit direktör för arbetspensioner och medlem i ledningsgruppen i Finanssiala ry. Kuusela har disputerat i tillämpad matematik vid Helsingfors universitet 2004. Han har också 2007 avlagt SHV-examen för försäkringsmatematiker, en examen som godkänts av Social- och hälsovårdsministeriet, och Centralhandelskammarens HHJ-examen för godkända styrelsemedlemmar 2020. Kuusela har aktivt deltagit i utbildningar inom försäkringsbranschen och utvecklingen av dem.  Han har också betydande internationell experterfarenhet bland annat från OECD:s pensionsarbetsgrupp och ett projekt för utveckling av Zambias pensionssystem.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har kallat Mikko Kuusela till arbetslivsprofessor i försäkringsmatematik på deltid (35 %) för en treårsperiod 1.1.2022–31.12.2024.

Personprofil

Arbetslivsprofessor i försäkringsmatematik

Tu­o­mas Leh­ti­nen

Juris doktor, docent Tuomas Lehtinen är delägare i Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab. Han är utbildad juris doktor och arbetar som docent i avtalsrätt och internationell handelsrätt vid Åbo universitet. Tuomas Lehtinen har mycket bred erfarenhet av tvistemål från såväl rättegångar som skiljeförfaranden.

Juridiska fakulteten har kallat Tuomas Lehtinen till arbetslivsprofessor i advokaträtt på deltid till 31.7.2023.

Arbetslivsprofessuren i advokaträtt finansieras av stiftelsen Suomen Asianajajaliiton Säätiö och Finlands Advokatförbund.

Personprofil

Ar­bets­livs­pro­fes­sor i ad­vo­katrätt

Hanna Nieminen-Finne

JD, PD Hanna Nieminen-Finne har lång erfarenhet av förvaltningsrättsliga domstolsuppgifter. Hon är förvaltningsrättsdomare vid Vasa förvaltningsdomstol och har också arbetat som specialsakkunnig vid domstolsverket. Nieminen-Finnes erfarenhet av förvaltningsrättsliga besvärsärenden och domstolsförvaltning i kombination med hennes publikationsverksamhet visar att hennes offentligrättsliga kompetens är betydande. Nieminen-Finne är alumn från den juridiska utbildningen i Vasa och hon stöder den starkt.

Juridiska fakulteten har kallat Hanna Nieminen-Finne till en deltidsanställning som arbetslivsprofessor i juridik för femårsperioden 1.9.2023–31.8.2023.

Ar­bets­livs­pro­fes­sor i juridik

Anneli Pauli

AFD Anneli Pauli har lång erfarenhet av ledningsuppdrag inom vetenskaps-, innovations- och universitetspolitik. Hon har arbetat vid Europeiska kommissionen som vice generaldirektör för generaldirektoratet för forskning och innovation och vid Gemensamma forskningscentrumet samt som rådgivare till generaldirektören för generaldirektoratet för klimatpolitik i frågor som rör forskning, innovation och konkurrenskraft.

Pauli har varit överdirektör och generalsekreterare vid Finlands Akademi. Hon har även varit rektor för Villmanstrands tekniska universitet och chef för Vetenskapscentret Heureka.

Anneli Pauli är till sin utbildning doktor i agrikultur-forstvetenskaper med limnologi och mikrobiologi som huvudämnen. Hon är även hedersdoktor och docent vid Aalto-universitetet.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har kallat Anneli Pauli till arbetslivsprofessor med området globala stora utmaningar på deltid till 31.1.2025.

Läs utnämningsnyheten

Personprofil

Professor of practice i stora globala utmaningar

Pe­tri Pel­to­nen

Filosofie doktor, docent Petri Peltonen är expert på ekonomisk geologi och mineralogi. Han är verkställande direktör för finländska Aurora Exploration Oy, som har specialiserat sig på malmletning. Petri Peltonen är expert på ekonomisk geologi och mineralogi och har bred erfarenhet från olika företag inom branschindustrin.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har kallat Petri Peltonen till arbetslivsprofessor i ekonomisk geologi på deltid till 31.12.2025.

Personprofil

Ar­bets­livs­pro­fes­sor i eko­no­misk geo­lo­gi

Hannele Pokka

Juris doktor Hannele Pokka är meriterad nationellt och internationellt, har varit tjänsteinnehavare i miljöfrågor på högsta nivå samt är före detta minister, riksdagsledamot, landshövding i Lapplands län och högt uppsatt rikspolitiker. Miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka var under flera årtionden involverad i politiskt och samhälleligt beslutsfattande och förvaltning på högsta nivå i Finland. 

Pokka disputerade för doktorsgraden vid Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Hon är också docent i miljörätt vid Lapplands universitet och hedersdoktor i miljö- och skogsvetenskaper från Joensuu universitet (numera Östra Finlands universitet). Merparten av sin karriär inom arbete och förtroendeuppdrag har Pokka såväl tematiskt som geografiskt verkat inom områden som är viktiga för Bio- och miljövetenskapliga fakulteten. 

Fakulteten har kallat Hannele Pokka till arbetslivsprofessuren i miljöansvar för tre år från och med den 1 september 2020.

Personprofil

Läs nyheten om utnämningen

Arbetslivsprofessor i miljöansvar

Pasi Pöllänen

Careas forsknings- och utbildningsdirektör, överläkare Pasi Pöllänen har en lång akademisk karriär bakom sig. Han har disputerat inom både medicin och historia. Han är docent vid Helsingfors universitet och Åbo universitet. Medicinska fakultetens mål är att binda Pöllänen ännu närmare till arbetet med att främja utvecklingen och förverkligandet av den medicinska utbildningen inom sitt område.

Medicinska fakulteten har kallat Pasi Pöllänen till uppdraget som professor of practice i utbildning i medicin från och med 1.3.2019 (5 år, 35 procents anställning vid universitetet).  

Uppdraget finansieras med en donation som erhållits av samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen Carea.

Läs utnämningsnyheten

Personprofil

Professor of practice för den medicinska utbildningen

Teemu Siiskonen

FD Teemu Siiskonen har gjort en lång karriär vid Strålsäkerhetscentralen (STUK) där han arbetat bland annat som laboratoriechef och ledande forskare. Sedan 2019 har Siiskonen varit biträdande direktör för avdelningen för miljöns strålsäkerhet vid STUK. Han är också gästforskare och projektledare vid Forskningsinstitutet för fysik (HIP). Under sin yrkes- och forskarkarriär har Siiskonen haft flera betydande nationella och internationella expertmedlemskap.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har kallat Teemu Siiskonen till arbetslivsprofessor i strålningsdosimetri och växelverkansmekanismer på deltid (20 procent) för en femårsperiod 1.8.2022–31.7.2027.

Personprofil

Arbetslivsprofessor i strålningsdosimetri och växelverkansmekanismer

Kaar­lo Si­mo­jo­ki

Medicine doktor Kaarlo Simojoki är verkställande direktör för A-klinikka Oy och ledande överläkare. Han är specialistläkare i rusmedelsmedicin. Kaarlo Simojoki har avlagt medicine doktorsexamen vid Helsingfors universitet år 2013. Han är en renommerad expert inom sin specialitet och en aktiv samhällspåverkare med omfattande nätverk i Finland och utomlands.

Medicinska fakulteten har genom kallelseförfarande tillsatt Kaarlo Simojoki som arbetslivsprofessor i rusmedelsmedicin fr.o.m. 1.7.2018 (5 år, 35 %).

Arbetslivsprofessuren i rusmedelsmedicin finansieras med donationsmedel från Alko Ab.

Personprofil

Ar­bets­livs­pro­fes­sor i rus­me­dels­me­di­cin

Vesa Vihriälä

PD Vesa Vihriälä är en av landets ledande ekonomipolitiska påverkare och experter. Han är verkställande direktör för Näringslivets forskningsinstitut ETLA och Näringslivets delegation EVA.

Han har även tidigare innehaft betydande ekonomipolitiska uppdrag som rådgivare till EU-kommissionens vice ordförande Olli Rehn, chef för statsrådets sekretariat och understatssekreterare vid statsrådets kansli, verkställande direktör för det ekonomiska forskningsinstitutet Pellervo och chef för den nationalekonomiska avdelningen vid Finlands Bank.

Vesa Vihriälä har disputerat för doktorsgraden i statsvetenskap vid Helsingfors universitet. Hans vetenskapliga produktion behandlar ekonomisk politik och penningpolitik samt finansmarknader.

Statsvetenskapliga fakulteten har kallat Vesa Vihriälä till uppdraget som professor of practice i ekonomi till 30.9.2023. 

Läs utnämningsnyheten

Personprofil

Professor of practice i ekonomi