Personalen stöder ockupanternas mål

Universitetets ledning tog idag emot en adress, genom vilken personalen uttrycker sitt stöd för kraven från studenterna som ockuperat universitetets lokaler.

Ockupanterna motsätter sig regeringens planerade nedskärningar i bostads- och studiestödet samt den invandringspolitik som försvagar de internationella studenternas ställning.

Niklas Bruun, ordförande för universitetets styrelse, och Kai Nordlund, prorektor med ansvar för utbildning, tog idag emot en adress, undertecknad av över tusen anställda. Adressen visar solidaritet med studenterna och stöd för ockupanternas krav. De som undertecknat adressen anser att universitetets ledning på ett synligt och beslutsamt sätt bör försvara alla studenters utkomst, välbefinnande och ställning. 

Styrelsens ordförande Niklas Bruun påminde i sitt anförande om att universitetet i sina mål för regeringsprogrammet som offentliggjordes redan i början av året krävde att sådana studiesociala förmåner som gör det möjligt för studenterna att koncentrera sig på studierna, smidigt utexamineras och övergå till arbetslivet säkerställs.

– Helsingfors universitets ledning har tagit upp frågan vid möten med politikerna före valet och särskilt under förhandlingarna om regeringsprogrammet. Och vi betonar studenternas välbefinnande i universitetets strategi, säger han.
 

– Vi strävar efter att Helsingfors universitet bibehåller sin ställning som internationellt och ansett toppuniversitet och som ett bra ställe för alla, också internationella studenter och anställda, att studera, undervisa och forska. Vi vill motarbeta utbildningsunderskottet och höja utbildningsnivån i Finland. Det här förutsätter att det finns möjlighet till heltidsstudier och att det satsas på studenternas välbefinnande.

De beslut som påverkar elevernas utkomst ligger dock i händerna på landets regering.
– I universitetets styrelse kommer vi att behandla ärendet och hur vi konkret kan påverka det. Det är universitetets rektor som leder det operativa påverkansarbetet, sade han.

I samlad trupp mot målet

Rektor Sari Lindblom visade sitt stöd till ockupanterna redan på morgonen under den första ockupationsdagen den 19 september. Just nu är hon på arbetsresa utomlands och företräds av prorektorn med ansvar för undervisning Kai Nordlund.

Nordlund tackade personalen för att de genom adressen visat sitt stöd till studenterna. Han upprepade att universitetets ledning oroar sig över de nedskärningar som landets regering planerar att göra i studenternas bidrag. Nedskärningarna kom som en överraskning för oss alla.

Det verkar som om vi är överens om själva målet. Nordlund betonade att såväl studenterna och personalen som universitetets ledning och universitetets styrelse genom sina åtgärder vill främja studenternas utkomst.

– Universitetets ledning har andra metoder att påverka beslutsfattare än ockupanterna. Ledningen påverkar genom möten med beslutsfattare, som i praktiken hålls varje vecka och där representanter för rektoratet deltar. Vi fortsätter att påverka på det här sättet, lovade han.

Nordlund sade även att det är viktigt att universitetet för fram ett gemensamt budskap.

Han konstaterade att rektorn uttryckte sitt stöd genom att den 19 september besöka platsen för ockupationen samt ge den synlighet på universitetets hemsida och via meddelandetjänsten X. Också i universitetets ställningstagande till budgeten, den 20 september, uttrycktes oro för studenternas utkomst.

Rektorerna för alla finländska universitet, det vill säga rektorernas råd UNIFI rf, offentliggjorde i går, tisdag, sin ståndpunkt, vilket innebar deras stöd för studenternas krav.

– Samtliga rektorer för de finländska universiteten har uttryckt sitt stöd. Det här är en mycket stark demonstration av stöd, betonade Nordlund.
 

Prorektor Nordlund riktade sig även till utländska studenter och forskare:

– Vi har uttryckt vår oro över regeringens riktlinjer, enligt vilka internationella personer som inte hittar ett nytt jobb inom tre månader efter att de blivit arbetslösa måste lämna landet. Den här så kallade tremånadersregeln är mycket besvärlig. Vi har fört diskussioner om den här regeln med företrädare för landets regeringspartier, och vi har fått motstridiga budskap om implementeringen av regeln.

Han berättade också att Helsingfors universitet inte planerar att höja terminsavgifterna.

Representanten för ockupanterna Viena Pentikäinen tackade universitetet för respekten gentemot studenternas rätt att demonstrera i universitetets lokaler och personalen för det stöd som anvisats genom adressen. Enligt henne pågår nu ockupationer även i 20 andra läroanstalter.

Huvudbyggnadens solennitetssal med dess lobby har hyrts ut för privat bruk i morgon torsdag, och ockupanterna har under tiden ombetts att flytta till en annan plats i huvudbyggnaden, vilket ockupanterna motsätter sig. En stor del av tillställningen, som pågick i en timme, användes till att samtala om detta. Universitetets representanter hoppades att diskussionens fokus skulle flyttas till hur man tillsammans kan påverka landets regering.