I vårens ansökningsomgång i pilotprojektet för doktorsutbildning antogs 171 nya doktorander

Universitetets elva områdesspecifika pilotprojekt lockade över 1 300 ansökningar. Av de nyantagna doktoranderna inleder merparten sina studier i höst och resten i början av januari 2025. En andra ansökningsomgång infaller under hösten.

Antagningen av doktorander till Helsingfors universitet inom ramen för ett doktorsutbildningsprojekt som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet har slutförts. 133 doktorander inleder sina studier i höst och 38 i januari 2025. Totalt finns det 238 tillgängliga platser och de sista platserna kommer att beslutas i höstens ansökningsomgång. 

De nya doktoranderna placerar sig i elva områdesspecifika pilotprojekt. Avsikten är att de som antagits till pilotprojektet ska slutföra sin doktorsavhandling under ett treårigt anställningsförhållande. I början av studierna ska doktoranderna förvärva både forskar- och arbetslivsfärdigheter. Pilotprojektet syftar också till att öka doktorernas sysselsättning inom olika sektorer i samhället.  

Direktören för Helsingfors universitets forskarskola Minna Palander-Collin hälsar alla nya doktorander varmt välkomna.  

– Ni är en viktig del av universitetet. Forskning och produktion av ny kunskap hör till universitetets grundläggande uppgifter, och doktoranderna har en viktig roll i den uppgiften, säger Palander-Collin. 

En omfattande men smidig antagning 

Allt som allt fick universitetet 1 312 ansökningar. Doktoranderna hör till universitetets personal, och att behandla ett så stort antal ansökningar på en gång och i rask takt var en ny situation för universitetets personaltjänster och forskarskolan.  

– Till vår glädje gick antagningen smidigt, säger projektchef Jukka Hirvonen vid Helsingfors universitets personaltjänster. 

För arrangemangen kunde universitetet använda internationella akademiska partners förfaranden och erfarenheter som modell. Efter den första fasen i antagningen gjordes en bedömning av förmågorna hos de sökande som hade gått vidare i processen.  

Därefter gick de sökande vidare på två olika vägar beroende på om de redan hade en färdig forskningsplan och handledare eller om de ännu bara hade en forskningsidé.  

Om den sökande hade en forskningsplan, gjordes en vetenskaplig bedömning av planen. Om den sökande ännu inte hade studierätt för doktorsexamen vid Helsingfors universitet, gav den sökandes tilltänkta doktorandprogram ett utlåtande över forskningstemats lämplighet för programmet. Även de områdesspecifika pilotprojekten hade möjlighet att kommentera de sökande.   

Om en sökande som hade framgång i bedömningen av förmågorna ansökte med en forskningsidé, försökte man hitta en handledare till hen. Under sommaren utarbetar de sökande som ännu är med i antagningsprocessen en forskningsplan tillsammans med sin handledare, och ansökningarna genomgår en vetenskaplig bedömning i början av hösten. 

Ett motsvarande antagningsförfarande ska tillämpas också i höst i antagningen till över ett hundra fyraåriga doktorandplatser som finansieras av forskarskolan. 

Detaljerad statistik över pilotprojektets antagna doktorander publiceras på forskarskolans webbplats på engelska.  

Pilotprojekt för doktorsutbildning

Pilotprojektet för doktorsutbildning finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Avsikten är att de som antagits till pilotprojektet ska slutföra sin doktorsavhandling under ett treårigt anställningsförhållande. Syftet med doktorsutbildningsprojektet är att utveckla god praxis inom doktorsutbildningen, såsom uppföljningsgruppernas verksamhet och stödet för handledningen. 

Merparten av de som antagits till Helsingfors universitet i vårens omgång av doktorsutbildningsprojektet inleder sina studier hösten 2024. En kompletterande antagning ordnas i augusti, och i den kan man ansöka till starten i januari. Ansökan öppnas 27.8.