Ansökningen till de nya internationella magisterprogrammen börjar

Helsingfors universitets nya internationella magisterprogram startar hösten 2017. Ansökningen till programmen öppnar i början av december. Samtidigt blir studierna avgiftsbelagda för studenter som kommer från länder utanför EU/EES.

Från och med hösten 2017 kan man studera vid 28 internationella magisterprogram vid Helsingfors universitet. Vissa av programmen är helt nya och andra har förnyat innehåll. Magisterprogrammen är tvååriga.

Fem av programmen är helt engelskspråkiga. I 23 av programmen är undervisningen på engelska, men studieprestationerna kan genomföras på engelska, finska eller svenska.

Målet en mångkulturell gemenskap

Alla som har avlagt kandidatexamen kan söka till utbildningsprogrammen, både studerande från Finland och utländska studerande. Antagningen till utbildningsprogrammen sker enligt programmens antagningskriterier. Mer information om programmen.

– Interaktionen blir rikare när studenter från olika kulturer och med olika bakgrunder deltar i undervisningen. Man ifrågasätter mer, diskuterar mera och får nya insikter. En mångkulturell lärmiljö är mer givande för både studenterna och lärarna, Helsingfors universitets prorektor med ansvar för undervisningen Keijo Hämäläinen.

Ansökan till de internationella magisterexamina börjar i december 2016. Ansökningen till finskspråkiga och svenskspråkiga magisterprogram sker våren 2017 i samband med högskolornas gemensamma ansökan.

Lovande sysselsättningsmöjligheter

Ett av de viktigaste målen med reformen av magisterprogrammen var att säkerställa att studenterna får de kunskaper och färdigheter som de behöver i sina kommande arbetsuppgifter. Sysselsättningsperspektivet har varit starkt närvarande och programmen tar ställning till studenternas möjligheter att hitta jobb efter utexamineringen.

Alla utbildningsprogram öppnar dörren till en forskarkarriär, men också till andra jobb. Tyngdpunkten varierar i de olika programmen. Det ekonomiska området är t.ex. starkt forskningsinriktat.

Många program innehåller studier från flera olika vetenskapsområden.

– Programmet Urban studies and planning är gemensamt för flera olika fakulteter och Aalto-universitetet. Det innehåller nya intressanta perspektiv och skapar nya yrkesmodeller för framtiden. Vi väntar oss sökande från områden som geografi, arkitektur, stadsplanering, humaniora och statsvetenskap, berättar prodekanus för Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Kai Nordlund.

Ett annat exempel är data science. Det nya tvååriga utbildningsprogrammet kombinerar fördomsfritt innehåll från olika vetenskapsområden, i synnerhet datavetenskap och statistik.

– Världen omkring oss bygger i allt högre grad på utnyttjande av information, oberoende av om det är fråga om business, forskning eller förvaltning. Data science fokuserar på att lösa problem i samband med utnyttjandet av informationen, säger professor Hannu Toivonen som ansvarar för utbildningsprogrammet.

Helsingfors universitet har stark expertis inom data science; tidigare har man studerat samma innehåll bl.a. under namnen datautvinning, maskininlärning och statistik.

Sysselsättningsmöjligheterna efter studierna är för många bland det viktigaste när de väljer studieplats. Studierna i data science ger utmärkta färdigheter att klara sig på arbetsmarknaden.

Jag kontaktas så gott som varje vecka av företag som letar efter experter på data science. De som utexamineras från vårt program hittar säkert jobb i framtiden, tror Hannu Toivonen.

Effektiva studier i avslappnad miljö

Helsingfors universitet satsar stort på digitalisering och bra lärmiljöer. Undervisningsmetoderna utvecklas fördomsfritt och de nya pedagogiska metoderna inkluderar i högre grad än tidigare studenterna i undervisningen och utvecklingen av den.

– I Finland tas studenterna med i forskarsamfundet genast från början av studierna. Det är ovanligt i andra länder. Kontakten mellan lärare och studenter är direkt. Studierna i Finland är avslappnade, men de ger bra resultat, berättar prorektor Hämäläinen.

Stipendier på akademiska grunder

Studier i Helsingfors universitets magisterprogram är fr.o.m. hösten 2017 avgiftsbelagda för studenter som kommer från länder utanför EU/EES. Läsårsavgifterna varierar mellan 13 000 och 18 000 euro, beroende på utbildningsprogrammet. Avgifterna är jämförbara med andra internationella universitets avgifter. För den som har inlett sina magisterstudier före hösten 2017 är studierna fortfarande gratis.

Helsingfors universitet beviljar de bästa sökande stipendier på akademiska grunder. Stipendiebeloppet varierar mellan 50 till 100 procent av terminsavgifterna.

Utöver stipendiet som är bundet till läsårsavgiften är det också möjligt att få stipendium som ska täcka kostnaderna för vistelsen i Finland. Studenterna erbjuds också andra tjänster som hjälper dem att anpassa sig till det finländska samhället.