Det av saltvatteninträngning drabbade gruvvattnet från Talvivaara/Terrafame har i avsevärd grad förändrat vattenkvaliteten och organismsamhällena i Jormasjärvi

Forskare vid Helsingfors universitet bekräftar att effekterna av gruvvattnet som drabbats av saltvatteninträngning kan vara betydande också långt ifrån nedre loppet av avrinningsområdet, även om gruvvattnet skulle rinna genom ett flertal avrinningsbassänger.

Det av saltvatteninträngning drabbade Gruvvattnet från Talvivaara, som opereras av Terrafame, har förändrat strukturen i vattenkemin och organismsamhällena i Jormasjärvi både tidsmässigt och regionalt. Betydelsen av utsläppens effekter på gruvvattnet understryks dessutom av att Jormasjärvi som forskningen gäller hör till Finlands 200 största sjöar.  

– Miljökonsekvenserna efter att gruvan inlett sin verksamhet är tydliga, även om Jormasjärvi är en relativt stor sjö, med en area på 21 km2. Dessutom är Jormasjärvi först den fjärde sjön i ordningen i kedjan av sjöar för avrinningsvattnet från gruvområdet, säger forskare  Jaakko Leppänen från Bio- och miljövetenskapliga fakulteten.

Utloppsröret förbi sjön hjälper endast delvis

Jormasjärvi är beläget på norra sidan av gruvan och gruvvatten har under gruvans hela verksamhet från och med 2008 runnit ut i den genom de tre sjöarna Salminen, Kalliojärvi och Kolmisoppi, samt de åar som förenar sjöarna. Utloppsröret som byggdes 2015 styr gruvvattnen förbi Jormasjärvi direkt till den ännu större sjön Nuasjärvi, som har en area på 96 km2. Trots detta rinner mindre mängder gruvvatten fortfarande ut i Jormasjärvi.

Forskningsresultaten visar en tydlig negativ förändring i fråga om Jormasjärvis förmåga att leda elektricitet, framför allt i närheten av Tuhkajokis inloppsfåra. Strömledningsförmågan berättar om mängden mineraler och salter som löst sig i vattnet. 

Artförändringar bland vattenlevande organismer, såsom kiselalger, vattenloppor och fjädermygglarver, mot arter som tål saltare vatten är också starkast i närheten av Tuhkajokis inloppsfåra. Förändringarna i såväl vattenkemi som vattenorganismer minskar dock när man rör sig mot Jormasjärvis utloppsfåra, Jormasjoki. 

Forskarna påvisade även en kraftig tidsmässig förändring bland de vattenlevande organismerna – den statistiskt mest signifikanta förändringen sker efter att gruvans verksamhet inletts. Förändringen mot arter som tål salthaltigt vatten bättre har varit intensiv efter att gruvan inledde verksamheten.

– Gruvornas inverkan på vattendrag bör beaktas ännu bättre i framtiden, framför allt när trycket att öppna allt större och malmfattigare gruvor ökar, säger docent  Jan Weckström

Miljöbelastningen hos malmfattiga gruvor, såsom till exempel Terrafames gruva, är stor eftersom man måste bryta stora mängder berg för att få den malmmängd som behövs, varmed mängden gråberg som blir över i processen ökar.  

Utsläppen från gruvan Talvivaara/Terrafame och deras effekter på vattendragen i närområdet har diskuterats ingående under hela den tid som gruvan existerat, alltsedan 2008. År 2017 utförde Helsingfors universitets forskningsenhet för miljöförändring ECRU en konsekvensstudie av vattnet i sjön Kivijärvi ett par kilometer från det nedre loppet av gruvan. Forskningsenheten konstaterade att den kraftiga inträngningen av saltvatten orsakat tydliga fysikalisk-kemisk-biologiska förändringar. 
Länk till artikeln: Leppänen, J., Weckström, J. & Korhola, A. (2017) Multiple mining impacts induce widespread changes in ecosystem dynamics in a boreal lake. Scientific Reports7, doi.org/10.1038/s41598-017-11421-8

Ursprunglig artikel

Leppänen, J., Luoto, T. & J. Weckström (2019). Spatio-temporal impact of saline mine water on Lake Jormasjärvi, Finland. Environmental Pollution247, 1078-1088. doi.org/10.1038/s41598-017-11421-8

Forskningsenheten för miljöforskning ECRU är verksam inom Helsingfors universitets forskningsprogram för ekosystem och miljö vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten.