Rektors meddelande

Helsingfors universitetets styrelse och rektorerna har lyssnat till responsen från studenter och personal vid universitetet, från det omgivande samhället och från de representanter för universitetet som deltar i demonstrationerna, och har fört djupgående diskussioner om temat.

Universitets styrelse och rektor är chockerade över de civila offren för den väpnade konflikten mellan Israel och Hamas samt över det katastrofalt försämrade humanitära läget i Gaza. Universitetet förutsätter att parterna i konflikten omedelbart avstår från att använda våld mot utomstående och att folkmord undviks i enlighet med Internationella brottmålsdomstolens beslut. Universitetets styrelse och rektor är också djupt oroade över förstörelsen av universiteten i Gaza och ödet för universitetens studenter och personal. Styrelsen förbinder sig att, när det blir möjligt, aktivt bidra till återuppbyggnaden av högskoleutbildningen och forskningen i området. 

Utbyte som grundar sig på bilaterala avtal är centralt när det gäller universitetets strävanden att öka studenternas förståelse och ömsesidiga växelverkan. Universitetet har inte skickat några studenter till Tel Avivs universitet eller Hebrew University of Jerusalem sedan konflikten började. Helsingfors universitet fryser dock utbytesverksamheten på universitetsnivå med sina israeliska partner i sin helhet och uttrycker därmed sin oro över den fortsatta konflikten. Det kommer även att genomföras en etisk utvärdering innan utbytena inleds på nytt.

Universitetet har uppmanats att avbryta forskningssamarbetet med israeliska aktörer. Vi anser dock att valet av samarbetspartner i avsaknad av internationella sanktioner och andra begränsande riktlinjer i hög grad omfattas av akademisk frihet. Forskningens frihet i universitetets verksamhet är så central att den i denna situation inte begränsas på universitetsnivå. Universitetet har förbundit sig att iaktta forskningsetiska praxis och fortsätter att utveckla den etiska utvärderingen av forskningssamarbetet.  Det etiska expertråd som rektorn tillsatt stöder för sin del den etiska utvärderingen av samarbetet. 

Den bärande principen för Helsingfors universitets placeringsverksamhet är ansvarsfullhet, som utvärderas bland annat genom iakttagande av internationella normer. Närmare information finns i våra Principer för ansvarsfulla placeringar, vars genomförande universitetet regelbundet följer upp tillsammans med sina kapitalförvaltare. Helsingfors universitets placeringar finns också alltid öppet tillgängliga. Helsingfors universitet har inga direkta innehav i israeliska företag eller företag på den lista som sammanställts av den internationella BDS-rörelsen.

De ställningstaganden och demonstrationer som följt av konflikten mellan Israel och Hamas delar inte bara åsikter inom universitetet, utan ger också anledning till oro. Helsingfors universitet strävar även i fortsättningen efter att trygga yttrandefriheten och den akademiska friheten och samtidigt säkerställa att verksamheten är trygg för alla vid universitetet.