Ansvarsfull placeringsverksamhet

Universitetet har på grund av sin ställning betydande externa och interna ansvar som det vill sörja för med hjälp av ansvarsfulla placeringar.
Bakgrund

Helsingfors universitetskoncern (nedan universitetet) består av Helsingfors universitet och Helsingfors universitets fonder. Universitetets totala placeringstillgångar uppgår till omkring en halv miljard euro och fastighetstillgångarna till omkring en miljard euro.

Helsingfors universitets placeringstillgångar består av medel som samlades ihop i samband med universitetsreformen 2010 och av deras avkastning. Med placeringstillgångar avses tillgångar som placeras på marknadsmässiga villkor. Till placeringstillgångarna hör till exempel inte fastigheter eller aktielägenheter som används för att sköta universitetets grundläggande uppgifter. Placeringstillgångarna indelas i en placeringsportfölj i enlighet med Universitetets principer för placering och penninganvändning och en likviditetsportfölj i enlighet med Universitetets principer för finansiering.

Helsingfors universitets fonders placeringstillgångar har byggts upp under en lång tid och härstammar från donationer och avkastning på placeringar. Med placeringstillgångar avses tillgångar som placeras på marknadsmässiga villkor. Till placeringstillgångarna hör till exempel inte fastigheter eller aktielägenheter som används för att sköta universitetets grundläggande uppgifter. Placeringstillgångarna indelas i en placeringsportfölj i enlighet med Universitetets principer för placering och penninganvändning, övriga bundna fonder och en innovationsportfölj i enlighet med Universitetets principer för kommersialisering.

Universitets ansvar

Universitetet har på grund av sin ställning betydande externa och interna ansvar som det vill sörja för med hjälp av ansvarsfulla placeringar. De vikti-gaste ansvaren med tanke på placeringsverksamheten hänför sig till universi-tetet självt, dess samarbetspartner, samhället och hållbar utveckling.

UNIVERSITETET

I universitetets principer för placering och penninganvändning konstateras följande:

”Det primära syftet med universitetets placeringsverksamhet är att öka universitetets ekonomiska stabilitet och självständighet. Det långsiktiga målet är en årlig avkastning på 4 % + inflation. För att säkerställa lika­behandling mellan olika generationer ska avkastningsmålet ändå vara minst lika högt som den andel som delas ut för att verkställa universite­tets grundläggande uppgifter. Universitetet strävar efter en riskprofil där avkastningsmålet kan nås med så liten risk som möjlig.”

Ansvaret för universitetets ekonomi och likabehandlingen mellan olika generationer kräver att universitetet placerar på ett långsiktigt och effektivt sätt. I praktiken ställer detta krav på bland annat placeringsverksamhetens kostnader, placeringarnas spridning och förverkligandet av god förvaltningssed.

SAMARBETSPARTNER

Universitetets samarbetspartner är framför allt alumner, stiftelser, företag, kommuner, offentlig förvaltning och andra universitet. Samarbetet är omfattande och mångsidigt och inbegriper bland annat forskningssamarbete, arbetsgivartjänster, utbildning, kommersialisering och understöd av universitetets verksamhet genom donationer.

Ansvaret gentemot samarbetspartnerna förutsätter att universitetet följer god förvaltningssed i sin placeringsverksam-het, i synnerhet genom att se till att den är oberoende, öppen och konsekvent.

SAMHÄLLET

Helsingfors universitets värderingar konstaterar att ”Universitetet är en institution som skapar bildning och utbildar ung­domar, och är därmed ofta en föregångare när det gäller att sprida nya värderingar i samhället.”Ansvaret gentemot samhället förutsätter att placeringsverksamheten baserar sig på vetenskap och återspeglar utvecklingen i samhället på ett bredare plan. Universitetet ska i sin placeringsverksamhet vara en förebild för hur man placerar på ett ekonomiskt och etiskt hållbart sätt och arbeta för att främja detta förhållningssätt även utanför universitetet.

HÅLLBAR UTVECKLING

I Helsingfors universitets värderingar konstateras det också att ”Universitetet ska följa principerna för hållbar utveckling i all sin verk sam het.”Universitetet vill i sin placeringsverksamhet bära ansvar för hållbar utveckling genom att beakta hur placeringsobjekten påverkar den hållbara utvecklingen och ansvarsfullheten. Detta ansvar kräver att man bedömer de enskilda place-ringsobjektens effekter på hållbar utveckling innan man fattar ett placerings-beslut, och att man kontinuerligt följer upp effekterna.

Ansvarstagand

Universitetet måste själv agera på ett genuint ansvarsfullt sätt för att det ska kunna förutsätta samma av andra. Placeringsverksamhetens ansvarstagande börjar internt inom universitetet och sprider sig utåt.

Det interna ansvaret anknyter i första hand till universitetet och till att på ett ändamålsenligt sätt bära sitt ansvar gentemot samarbetspartnerna. Det interna ansvaret styrs av universitetets värderingar och principerna för god förvaltningssed.

Det externa ansvaret anknyter i första hand till ansvar gentemot samhället och hållbar utveckling. Det externa ansvaret stöder sig på de av FN under-stödda PRI-principerna för ansvarsfull placering (Principles for Responsible Investment), som behandlar miljöfaktorer, sociala faktorer och faktorer för-knippade med företagens förvaltningssätt i samband med placeringar.

Principles for Responsible Investment

Dessa principer innebär att

Universitetet integrerar ESG-analys i placeringsprocessen

Universitetet stöder utvecklingen av ESG7-verktyg, analyser och statistik. Universitetets egna och de externa portföljförvaltarnas förmåga att inkludera ESG-analys i sin verksamhet bedöms regelbundet och producenter av place-ringstjänster ombeds inkludera ESG-approachen i sina investeringsanalyser. Dessutom uppmuntrar universitetet på egen hand eller tillsammans med med-lemmar i Finsif - Finland’s Sustainable Investment Forum ry till akademisk och annan till branschen relaterad forskning och stöder ESG-utbildning för experter inom placeringsbranschen.

Universitetet är en aktiv ägare och integrerar ESG-analys i sin praxis

Universitetet utvecklar en aktiv och offentlig ägarpolitik och när det gäller direktinvesteringar strävar universitetet efter att använda sin rösträtt vid bolags-stämmor. Målet är en aktiv dialog med företagen. Universitetet kan också delta i utvecklingen av standarder, tillsyn och principer. På bolagsstämmorna kan universitetet göra framställningar som beaktar ett långsiktigt ESG-perspektiv. Portföljförvaltarna uppmuntras att delta i projekt för ESG-påverkan i företagen och rapportera om dem. Gemensamma påverkansinitiativ är också ett bra sätt att utöva aktivt ägarskap.

Universitetet uppmuntrar ändamålsenlig ESG-rapportering

Universitetet uppmuntrar företag och kapitalförvaltare att producera ESG-rapporter i standardformat (till exempel enligt Global Reporting Initiatives rikt-linjer) och att inkludera dem i årsberättelserna. Universitetet kan också be om information om hur man använder eller tar i bruk relevanta normer, standarder och internationella initiativ, och vid bolagsstämmor stödja sådana framställ-ningar från aktieägarna som främjar publicering av ESG-frågor.

Universitetet arbetar för att principerna för ansvarsfulla placeringar implementeras inom placeringsbranschen

Universitetet beaktar ESG-frågor när det väljer serviceproducenter och drar upp riktlinjer för placeringsmandat, tillsynsprocesser, vinstnivåindikatorer och belöningssystem i enlighet med ansvarskriterierna. Förväntningar i sam-band med ESG-frågor kommuniceras aktivt till dem som erbjuder placeringstjänster – även till sådana serviceproducenter som inte uppfyller ESG-kraven. Inom placeringsbranschen stöder universitetet utvecklingen av jämförelseverk-tyg och förändringar i tillsynen eller policyn som syftar till att öka implemen-teringen av principerna.

Universitetet främjar ansvarsfulla placeringar i samarbete med andra investerare

Universitetet deltar i olika nätverk för att sammanföra placeringsverktyg och resurser. Vi lyfter fram teman på uppgång och stöder samhällsinriktade initiativ.

Universitetet rapporterar om sina åtgärder och om sina framsteg inom ansvarsfulla placeringar

Universitetet berättar öppet om hur det har implementerat ESG-frågor i sin placeringsverksamhet samt publicerar sin policy gällande aktivt ägarskap och vilka krav det ställer på serviceproducenterna. Intressenterna får regelbundet rapporter om framsteg, utmaningar och resultat.

Internt ansvar

Det interna ansvaret styr hur universitetet ska agera för att försäkra att placeringsverksamheten är oberoende, öppen och konsekvent.

Med tanke på det interna ansvaret är det av största vikt att universitetet är oberoende gentemot dem som producerar placeringstjänsterna. Med oberoende avses i praktiken att serviceproducenterna behandlas likvärdigt och att man undviker intressekonflikter.

Öppenhet såväl inom universitetet som i förhållande till externa intressenter är väsentligt för att upprätthålla ett förtroende och agera som en förebild gällande ansvarsfullhet. Med öppenhet avses framför allt en transparent placeringsprocess och ändamålsenlig rapportering. På så sätt försöker universitetet iaktta offentlighetsprincipen.

Konsekvens är en förutsättning för universitetets interna ansvar. Konsekvens innebär bland annat att man utgående från den tillgängliga infor-mationen och kompetensen på bästa möjliga sätt tolkar och följer den placeringspolicy man har kommit överens om.

Externt ansvar

Det externa ansvaret styr universitetets krav på serviceproducenterna och placeringsobjekten. Såväl serviceproducenterna som placeringsobjekten förväntas bära sitt ansvar för samhället och miljön. Minimikravet är alltid att lagar och regler följs, men ESG-analysen kan tillföra fler krav. I synnerhet när det gäller placeringar i startup-företag främjar universitetet aktivt en god förvaltningssed genom att agera som en ansvarsfull ägare.

Målsättningar gällande det externa ansvaret

Utgående från ESG-analysen kan man ställa upp extra mål för placeringsobjekten, t.ex. gällande koldioxidutsläpp, arbetsförhållanden eller skatteplanering. Direkta placeringar i indexfonder gör det möjligt att bättre utvärdera och följa upp ansvarsfrågor i samband med placeringsobjekten.

Samtidigt förbättrar man riskhanteringen och undviker onödigt komplicerade placeringsobjekt och prissättningsmodeller. Att identifiera så kallad grönmålning är också en del av ansvarsfullheten och främjandet av universitetets värderingar. För att identifiera grönmålning krävs det dock i allmänhet en övergripande utvärdering av hållbarhetslöftena i förhållande till en så objektiv ESG-analys som möjligt. Därför är det skäl att undvika enkla, mekaniska regler.

 

Uppföljning och rapportering

Ansvarstagandet i universitetets placeringsverksamhet mäts i praktiska åtgärder, inte i teoretiska principer.

Resultaten av den ansvarsfulla placeringsverksamheten rapporteras regelbundet för universitetets styrelse, ledning och placeringskommitté. Resultaten rapporteras också offentligt i samband med bokslutet. Målet är bland annat att offentliggöra vilka placeringar universitetet har och de totala kostnaderna, på motsvarande sätt som de inhemska pensionsbolagen gör.

Rapporteringen gällande det interna ansvaret baserar sig i första hand på självreglering inom placeringsteamet, men genomförandet övervakas av kvestorn. I syfte att undvika intressekonflikter ska medlemmarna i placeringsteamet regelbundet rapportera bland annat om bindningar till serviceproducenterna till kvestorn.

Placeringsobjektens ansvarsfullhet följs upp med hjälp av hållbarhetsrapporter, företagsansvarsrapporter, andra offentliga källor och databaser för hållbarhetsbedömning. När det gäller serviceproducenternas ansvarsfullhet betonas också aktiv kontakt med producenterna.