År 2019 var akademiskt framgångsrikt vid Helsingfors universitet – totalresultatet på plus tack vare placeringsverksamheten
Antalet avlagda examina vid Helsingfors universitet ökade år 2019. Det operativa resultatet följde budgeten och visade ett underskott på 35 miljoner.

År 2019 hade Helsingfors universitet 31 600 examensstuderande, som sammanlagt avlade 6 100 examina. Antalet examina ökade med över 600 jämfört med föregående år. Även antalet doktorsexamina ökade. Ökningen var väntad i och med att övergångsperioden närmar sig sitt slut.

Omkring en fjärdedel av lägre och högre högskoleexamina avlades inom målsatt tid och studietiderna tycks ha förkortats något. Omkring hälften av examina blev färdiga inom ett år efter utgången av den målsatta tiden.

Andelen andra än examensstuderande har fortsatt öka: vid Öppna universitetet studerade omkring 3 000 fler än under föregående år. Den mycket populära webbkursen (mooc) Elements of AI förklarar en del av tillväxten, men ändringarna i studentantagningen har också haft en inverkan.

Open access-publicering allt vanligare

Under året färdigställdes sammanlagt närmare 11 000 publikationer. Antalet referentgranskade vetenskapliga publikationer ökade något jämfört med föregående år. Åtgärderna för att främja open access-publicering har lett till resultat: av de vetenskapliga artiklarna har redan nästan 60 % publicerats i öppna publiceringskanaler eller parallellpublicerats i Helsingfors universitets publikationsarkiv.

Helsingfors universitets forskare var igen framgångsrika i Europeiska forskningsrådet ERC:s finansieringsutlysningar: tio forskare beviljades finansiering och därtill deltar universitetet i ett projekt som partner.

Totalresultatet på plus tack vare placeringsverksamheten

Universitetets operativa resultat, det vill säga resultatet utan placeringarna beaktade, låg 35 miljoner euro på minus. Resultatet följer budgeten och prognoserna. I fjol avkastade placeringarna, det vill säga värdepapprens kursändringar, så bra att universitetets totalresultat landade 15 miljoner euro på plus.  

Resultatet av Helsingfors universitets operativa verksamhet 2010–2019 och prognos för 2020–2023

Prognosen är gjord före coronakrisen

 

– Vi behöver en ansvarsfull och framgångsrik ekonomisk hushållning för att garantera att vårt universitets verksamhetsförutsättningar upprätthålls och universitetet har möjlighet att utvecklas. Det är också viktigt att stärka soliditeten. Detta konstateras även i vår nya strategi, säger rektor Jari Niemelä.

Antalet anställda vid universitet uppgick till dryga 8 100 vid utgången av 2019 och av dessa var närmare 4 600 lärare och forskare. Personalkostnaderna utgjorde nästan två tredjedelar av totalkostnaderna. En annan betydande kostnadspost är de lokaler som krävs för studier, forskning och universitetets övriga verksamhet.

Helsingfors universitets intäkter och kostnader 2019

 

Placeringarna stärker soliditeten

Sommaren 2019 godkände universitetets styrelse principer för ansvarsfulla placeringar (linkki). Universitetet publicerade sin första årsrapport om ansvarsfull placering 2X.4.2020 (linkki uutiseen + sen kautta raporttiin). Grundprincipen är att universitetet ska placera ansvarsfullt, till exempel genom att avstå från placeringar i bolag som producerar fossila bränslen. Därtill är målet att på lång sikt säkerställa god avkastning från och värdeutveckling hos de ansvarsfulla placeringarna, att stärka universitetets soliditet och att garantera kontinuerlig avkastning på donationer.

Medelsanskaffning är en metod för att öka universitetets soliditet och intäkter till stöd för forskningen och undervisningen. År 2020 inleds en motfinansieringsperiod som finansieras av Sitra och undervisnings- och kulturministeriet. Motfinansiering innebär att de donationer som universitet samlar in multipliceras med en viss koefficient och denna tilläggsfinansiering beviljas ur motfinansieringsmedel.

Utsikter 2020

Vid månadsskiftet februari/mars orsakade coronavirusets spridning och priskriget på oljemarknaden en väldig nedgång på börserna. Universitetets placeringsverksamhet är långsiktig och man är förberedd på även kraftiga kurssvängningar. Föregående års avkastning från uppgången i värdepapper har inte använts till att finansiera universitetets verksamhet. Nu minskar detta ansamlade överskott. Universitetets totalresultat för 2020 torde ändå förbli negativt på grund av kursnedgången.

Läs mer:

Helsingfors universitets bokslut 2019 (på finska)
Grafer om universitetets resultat 
Årsöversikt, publiceras 4.5.2020