Universitetets ekonomi i siffror

2019: Universitetets operativa resultat, det vill säga resultatet utan placeringarna beaktade, låg 35 miljoner euro på minus. Resultatet följer budgeten och prognoserna. I fjol avkastade placeringarna, det vill säga värdepapprens kursändringar, så bra att universitetets totalresultat landade 15 miljoner euro på plus.  

Antalet anställda vid universitet uppgick till dryga 8 100 vid utgången av 2019 och av dessa var närmare 4 600 lärare och forskare. Personalkostnaderna utgjorde nästan två tredjedelar av totalkostnaderna. En annan betydande kostnadspost är de lokaler som krävs för studier, forskning och universitetets övriga verksamhet.

Prognosen är gjord före coronakrisen.

Resultatet av Helsingfors universitets operativa verksamhet 2010–2019 och prognos för 2020–2023

 

Intäkter och kostnader 2019

2019 uppgick Helsingfors universitets intäkter till sammanlagt 688 miljoner euro. Det var 11 miljoner euro (1,6 %) mer än föregående år. Universitetets totala intäkter består av basfinansiering, extern finansiering, avkastning från placeringar samt medelsanskaffning.

Helsingfors universitets totala kostnader var 708 miljoner euro. De totala kostnaderna ökade med 2,6 % jämfört med föregående år. De största kostnadsposterna var 427 miljoner euro (60 % av de totala kostnaderna) i personalkostnader och 89 miljoner euro (13 %) i lokalhyror. Personalkostnaderna ökade med 24 miljoner euro. De övriga kostnaderna för operativ verksamhet minskade med 3 miljoner euro. 

Käl­lor­na bakom de to­ta­la in­täk­ter­na 2019

Universitets viktigaste källa för extern forskningsfinansiering är Finlands Akademi. Finansieringen från Finlands Akademi ökade med omkring 5 miljoner euro och var totalt 109 miljoner euro. Andelen finansiering från Finlands Akademi utgjorde 53 procent av all forskningsfinansiering till Helsingfors universitet. Forskningsfinansieringen från EU ökade med 3 miljoner euro jämfört med föregående år och var således 31 miljoner euro. Mängden forskningsfinansiering från inhemska stiftelser ökade med 3 miljoner euro och var 28 miljoner euro.