Universitetets ekonomi i siffror

Helsingfors universitets totala intäkter uppgick till 677 miljoner euro år 2018, medan de totala kostnaderna uppgick till 690 miljoner euro. Underskottet av den operativa verksamheten var således 17 miljoner euro. Placeringsverksamhetens underskott var 19 miljoner euro. Universitetets totalresultat för år 2018 uppvisade ett underskott på 36 miljoner euro.

Den operativa verksamheten uppvisade ett underskott även 2016 och 2017. Underskotten beror på att basfinansieringen från staten har minskat under de senaste åren och på att universitetsindexet frystes för perioden 2016–2019.

Av universitetets kostnader är knappa 60 % personalkostnader. Antalet anställda uppgick till dryga 7 800 vid utgången av 2018 och av dessa var närmare 4 500 lärare och forskare. En annan stor kostnadspost utgörs av de lokaler som krävs för studier, forskning och universitetets övriga verksamhet.

 

ruotsi_indeksin vaikutus

Statens basfinansiering till Helsingfors universitet var 400 miljoner euro år 2018. Finansieringen bestod av basfinansiering enligt färdig modell, den sista delposten av apotekskompensationen, finansministeriets finansiering till övningsskolorna samt diverse finansiering från undervisnings- och kulturministeriet.

År 2018 minskade basfinansieringen med 3 miljoner euro och den förväntas minska med 5,6 miljoner euro under år 2019. Dessutom har man uppskattat att det frysta universitetsindexet år 2019 kommer att innebära ett inkomstbortfall på 8,6 miljoner euro. Universitetets budget för 2019 har ett underskott på 30 miljoner euro.

 

Ruotsi_tuloksen muodostuminen

Underskottet för Helsingfors universitets operativa verksamhet var 16,7 miljoner euro.

UKM:s koder för högskolors ekonomiförvaltning förändrades 2018 i fråga om bokföringsanvisningarna för placeringsverksamhet. Alltsedan 2018 har kursändringar för värdepapper bokförts i resultatet. På grund av denna nya praxis och nedgången på aktiemarknaden blev underskottet för HU:s placeringsverksamhet 19,2 miljoner euro.

Från placeringsverksamheten betalades 6 miljoner euro intäkter till HU:s operativa verksamhet inklusive betalningar från framtidsfonden, 375-fonden och HUF.

Underskottet i Helsingfors universitets bokslut år 2018 var 36 miljoner euro.

 

Ruotsi_operatiivinen tulos

 

Helsingfors universitets underskott motsvarar omkring 2,4 % av universitetets totala kostnader, det vill säga kostnaderna för ungefär 8 dagars verksamhet.

 

 

Ruotsi_kokonaistuottojen lähteet 2018

2018 uppgick Helsingfors universitets intäkter till sammanlagt 677 miljoner euro. Det var 26,8 miljoner euro (3,8 %) mindre än föregående år. Universitetets totala intäkter består av basfinansiering, extern finansiering och universitetets egna intäkter (placeringsverksamhet, intäkter från Helsingfors universitets fonder och medelsanskaffning). Basfinansieringen innefattar intäkterna från undervisnings- och kulturministeriet samt finansministeriet. Basfinansieringen minskade med 3,3 miljoner euro (0,1 %) och var således 400 miljoner euro. Den största enskilda förändringen gällde intäkterna från medelsanskaffning. HU:s 375-medelsanskaffningskampanj avslutades år 2017, vilket innebar en markant höjning i intäkterna från medelsanskaffning.

 

 

Ruotsi_kokonaismenojen jakaantuminen 2018

Helsingfors universitets totala kostnader var 690 miljoner euro. De totala kostnaderna ökade med 1,4 % jämfört med föregående år. De största utgiftsposterna var personalkostnader (58 %) och lokalhyror (13 %). Personalkostnaderna var 403,2 miljoner euro och hyreskostnaderna 88,7 miljoner euro, sammanlagt 492 miljoner euro. Tillsammans utgjorde dessa 71 % av de totala kostnaderna. Personalkostnaderna ökade med 1,5 miljoner euro trots att dotterbolaget Helsingin yliopiston Kiinteistöpalvelut Oy grundades och 300 personer flyttades till bolaget. På grund av ändringen ökade de övriga kostnaderna med 22 miljoner euro, då HU nu köper bland annat sina städ- och vaktmästartjänster från det nya koncernbolaget.

 

Ruotsi täydentävän tutkimusrahoituksen lähteet 2018

Av den externa forskningsfinansieringen 2018 (199 miljoner euro) kom 161 miljoner euro från Finland och 38 miljoner euro från andra länder. Den utländska forskningsfinansieringens andel var 19 %.

Helsingfors universitets viktigaste källa för extern forskningsfinansiering är Finlands Akademi. Finansieringen från Finlands Akademi sjönk med totalt omkring 3 miljoner euro bland annat på grund av att spetsforskningsenhetsperioden 2012–2017 avslutades och en ny period inleddes. Detta eftersom finansieringsandelen sjönk från 80 % till 70 % och antalet spetsforskningsenheter också sjönk. Nedgången påverkades också av nedgången i Finlands Akademis infrastrukturfinansiering (FIRI). Finansieringen hade varit på aldrig tidigare skådad nivå år 2017, men återgick till normal nivå år 2018 och var då 2,6 miljoner euro. Profileringsfinansieringen från Finlands Akademi ökade med 4,1 miljoner euro jämfört med föregående år.

Andelen finansiering från Finlands Akademi utgjorde 52 % av all forskningsfinansiering till Helsingfors universitet.

Forskningsfinansieringen från EU ökade med 5 miljoner euro jämfört med föregående år och var således 25 miljoner euro. Ökning skedde framför allt vid Medicinska fakulteten och Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Andelen forskningsfinansiering från inhemska stiftelser fortsatte vara 11 %, alltså 23 miljoner euro, medan forskningsfinansieringen från Business Finland ökade med 2 miljoner euro och därmed utgjorde 16 miljoner euro, alltså 8 %.