Från grönområden till äng samt nya hållbarhetskurser – såhär främjade Helsingfors universitet hållbarheten år 2022

Helsingfors universitet strävar efter att förbättra sin egen sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhet. Rapporten Hållbarhetsöversikt återger hur måluppfyllelsen framskred år 2022.

Helsingfors universitet genomför sitt hållbarhets- och ansvarsarbete via universitetets grundläggande uppgifter, det vill säga forskning, undervisning och samhällssamverkan. Därutöver strävar universitetet efter att främja hållbarheten med vardagshandlingar samt genom att granska ledarskapet och strukturerna.

Universitetet lanserade sitt första program för hållbarhet och ansvar våren 2022. Programmet sammanfattar de viktigaste målen för 2022–2024. Främjandet av dessa mål följs upp i rapporten Hållbarhetsöversikt. Den här artikeln lyfter fram exempel på åtgärder som behandlas i rapporten och genom vilka universitetet främjade hållbarheten 2022.  Du kan läsa hela rapporten här.

– Genom rapportering kan vi säkerställa att vi verkligen är på väg mot de mål som vi satt upp tillsammans. Var och en kan påstå sig främja hållbarhet, men det är viktigt att granska huruvida de faktiskt gör det, säger Riina Koivuranta, specialsakkunnig inom hållbarhet och ansvar.

Målen för programmet för hållbarhet och ansvar framskred

Åtgärderna i programmet för hållbarhet och ansvar främjades framgångsrikt redan under 2022, det vill säga det första året av programmet.

– Jag är stolt över universitetets arbete för världens bästa. När du läser rapporten är det viktigt att komma ihåg att det arbete som utförts av sammanlagt 40 000 personer vid universitetet inte går att sammanställas i en enda rapport. Utmaningen är att beskriva hur mångsidigt universitetets arbete för hållbarhet och ansvar är, berättar Koivuranta.

Från grönområden till äng

Universitetet främjar hållbarhet med konkreta åtgärder. På Campus Vik omvandlades till exempel sex grönområden till äng genom att inte klippa gräset under sommaren. På området växte betydande ängsväxter, såsom blåeld, liten blåklocka och väddklint.

I slutet av året bildades en arbetsgrupp bestående av representanter från olika campus och enheter, med målet att främja och utvidga ängsförsöket i framtiden. Ängar främjar naturens mångfald på campusen, och syftet är att använda dem i forskningen och undervisningen.

I syfte att främja hållbarhetsteman skapades i slutet av året ett nätverk för hållbarhet och ansvar som var öppet för alla vid universitetet. Nätverket främjar en förändring mot ett mer hållbart universitet och samhälle. Det ger utrymme för lärande, att skapa nätverk och påverka i frågor som gäller hållbarhet och ansvar.

Främjande av inklusion av personer med funktionsvariation samt energibesparingar

År 2022 var temat för universitetets jämlikhets- och likabehandlingsarbete främjandet av inklusion av personer med funktionsvariation. Universitetet arrangerade utbildningar och evenemang om temat, till exempel ett seminarium på Internationella funktionshinderdagen i samarbete med Sällskapet för funktionshinderforskning i Finland rf och Handikappforum rf. Genom temaåret strävade universitetet efter att främja till exempel inklusionen av personer med funktionsvariation och att de tillhör gemenskapen på ett fullvärdigt sätt. Strävan var också att öka medvetenheten om temat.

Som en hållbarhetsgärning i vardagen uppmuntrades alla vid universitetet att vidta energisparåtgärder, och universitetets totala energiförbrukning minskade med nästan fem procent jämfört med år 2021. Besparingar gjordes till exempel genom att sänka inomhustemperaturen.

Avgiftsfria studier för personer som avbrutit sina studier i Ukraina

Universitetet fördömde Rysslands krigshandlingar i Ukraina och uttryckte sitt stöd för Ukraina. Landet stöttades till exempel med donationer och genom att erbjuda avgiftsfria studier åt studenter som blivit tvungna att avbryta sina högskolestudier i Ukraina på grund av kriget.

Totalt 37 studierätter beviljades. Därutöver fick en del av studenterna en möjlighet att fortsätta sina studier som utbytesstudenter med hjälp av stipendium, och avgiftsfria studierätter för öppna universitetsstudier beviljades 170 studenter.

Nya kurser om hållbarhet och mer forskning om hållbar utveckling

I oktober 2022 lanserade universitetet en ny liten studiehelhet i hållbarhet som förbereddes i samarbete med universitetsnätverket Una Europa. Kurser i den mångvetenskapliga helheten kan genomföras av studenter från elva europeiska universitet. I helheten ingår kurser om bland annat biodiversitet, klimatförändringen och hållbarheten i det ekonomiska systemet.

Därutöver ökade universitetet platserna för doktorander som fokuserar på teman inom hållbar utveckling. Till universitetet anställdes tio doktorander inom olika områden och vars forskningsarbete hänför sig till dessa teman.

Prodekaner med ansvar för hållbarhet och ansvar till fakulteterna

Helsingfors universitet var det första universitetet i Finland där alla fakulteter utnämnde sina egna prodekaner med ansvar för hållbarhet och ansvar. Dekanerna främjar universitetets hållbarhets- och ansvarsarbete i sina fakulteter och lyfter bättre fram de olika fakulteternas perspektiv i hållbarhets- och ansvarsfrågor på universitetsnivå.

Helsingfors universitet anslöt sig som grundande medlem i det internationella nätverket Nature Positive Universities i december. Nätverket har som mål att sporra universiteten och alla som studerar, arbetar och forskar vid dem till att vidta åtgärder för att bevara naturens mångfald och stävja klimatförändringen.

Hållbarhetsarbetet kräver kontinuerlig utveckling

Även om åtgärderna i universitetets program för ansvar och hållbarhet i regel framskred enligt planerna år 2022 blev universitetet efter i den planerade tidsplanen när det gäller genomförandet av vissa åtgärder. Strävan är att främja dessa åtgärder särskilt under 2023 och 2024. Förra året identifierade universitetet att det skulle kunna göra mycket mer till exempel för att främja naturens mångfald.

Nästa rapport om hållbarhet och ansvar publiceras hösten 2024. I rapporten fortsätter uppföljningen av programmet för hållbarhet och ansvar. Vi strävar efter att utveckla rapporteringen, och tar gärna emot respons och utvecklingsförslag via e-blanketten.

Läs mer om universitetets hållbarhets- och ansvarsarbete

Hållbarhetsöversikt 2022

Program för hållbarhet och ansvar 2022–2024

Hållbarhet och ansvar på Helsingfors universitets webbplats