Tvärvetenskapliga studier i transmed

Magisterprogrammet i translationell medicin (TRANSMED) för samman grundläggande kompetens inom bio- och naturvetenskaper med biomedicin och forskningskompetens inom klinisk medicin. Programmet binder samman grundforskningen med patientvård.

Styrkan med undervisningen i magisterprogrammet i translationell medicin är studenter med olika utbildningsbakgrund.

Olika former av grupparbeten ger möjlighet att lära sig av andra studenter: en biolog kan lära sig av en bioinformatiker och en farmaceut av en psykolog. Samspelsförmågan utvecklas när man förklarar det man lärt sig för en studiekamrat som kommer från ett annat vetenskapsområde.

Under studiernas gång möter studenterna både forskare, patienter och kliniska experter och gör skriftliga övningar både i att framställa vetenskaplig text och i att popularisera vetenskap.

Ett team förädlar kunskap och kompetens

Kurserna som utvecklar kunskaperna i informationssökning och problemlösning tillämpar team-based learning-metoden. Studenterna fördjupar sig i det digitala studiematerialet på förhand, varefter undervisningen går ut på att de tillämpar sina kunskaper genom att lösa uppgifter i små grupper. Grupperna får fritt utnyttja information från nätet i sin problemlösning. Slutligen fördjupar man kunskaperna genom att diskutera alla gruppers lösningar tillsammans under lärarens ledning.

 I slutet av studierna skriver studenterna en forskningsplan över sin egen forskningsidé och försvarar den muntligen i närvaro av en expert. Många anser att de i det här skedet får visa allt som de lärt sig!

Se en video om kursen

Tiina Immonen, universitetslektor
Ledare för magisterprogrammet i translationell medicin (TRANSMED)