Tryggt att öva jour i träningslaboratoriet

När man studerar till läkare är det viktigt att finna en balans mellan de teoretiska studierna, interaktionen med patienten och de vårdrelaterade kunskaperna. Simuleringsundervisningen lämpar sig för att studera sådana situationer som man inte kan öva med riktiga patienter.

Arytmisimuleringarna i kardiologi i Biomedicums träningslaboratorium (Skilla) innehåller verklighetstrogna joursituationer, där studenterna själva får sköta olika fall av arytmi under en seniorläkares översyn. Utöver det egentliga patientarbetet övar man även på andra väsentliga färdigheter i arbetet, såsom kommunikation i grupp, samspel med annan vårdpersonal, medicinering i joursituationer samt konsultation per telefon.

Problemlösningsförmågan utvecklas med hjälp av virtuella patienter

En del av den traditionella gruppundervisningen flyttades till nätet på grund av coronapandemin, vilket passade bra för många undervisningsformer (föreläsningar, seminarier och case-based-learning-undervisning). Den digitala undervisningen fick också ett nytt tillskott i och med de digitala patienterna. Kardiologilektionerna ordnas i fortsättningen på nätet, där studenterna på egen hand löser och behandlar olika virtuella patientfall.

”Undersökningen” av en patient på en interaktiv webbplattform innefattar nästan all sådan interaktion som också sker på en vanlig mottagning. Det går att ställa frågor till den virtuella patienten om bakomliggande sjukdomar, medicinering och symtom. Dessutom är det möjligt att beställa relevanta undersökningar, såsom laboratorietester, EKG och bildundersökningar. Den virtuella patienten kan också ”undersökas” enligt fråga och svar-metoden och i vissa fall kan även lungor eller hjärta avlyssnas. Dessa uppgifter gör det möjligt att öva på problemlösning inför sådana vanliga fall som studenten senare möter i sitt arbete på en patientmottagning.

Även tentamina utvecklar kompetensen

Utöver att tillhandahålla praktisk läkarundervisning har Helsingfors universitet även utvecklat utvärderingen av sådan praktisk kompetens. OSCE-tentamen (Objective Structured Clinical Exam), som riktar sig till sistaårsstudenterna, har upprätthållits och utvecklats fortlöpande.

Under den här tentamen utför studenterna korta uppgifter som bedöms av en övervakare. Uppgifterna har som syfte att utvärdera läkarens praktiska färdigheter och samspelet med patienten.

Nyttan av tentamen är ömsesidig. Studenterna har nytta av responsen på sina färdigheter och lärarna får direkt respons på sådant i undervisningen som fortfarande behöver utvecklas. Eftersom det är fråga om en tentamen, är det lätt hänt att studenternas nervositet påverkar deras prestation. Ett misslyckande vid en enskild uppgift är dock ingen katastrof eftersom uppgiften går att utföra på nytt efteråt. ”FAIL” är en "First Attempt in Learning". Att Lääketieteen kandidaattiseura utsåg OSCE-teamet till ”årets undervisningsperson” 2019 beskriver hur mycket studenterna uppskattar upplägget.

Mika Laitinen, klinisk lärare, Avdelningen för invärtesmedicin