Betydelsen av indelningen i läroämnen har ökat sedan fakulteten avstod från sina institutioner. De flesta läroämnen är traditionella men även nya läroämnen kan uppkomma. Månget läroämne, som t.ex. processrätt eller förvaltningsrätt har samma namn som det rättsområde som hittas i lagboken. Med läroämnet "förvaltningsrätt" hänvisas dock till den juridiska undervisningen och forskningen på ifrågavarande område. I RN-examen avläggs en rad tentamina i s.k. obligatoriska läroämnen. Valfria studier kan också avläggas i andra läroämnen.

Vid sidan av de materiellt-rättsliga läroämnena ger man vid fakulteten undervisning i och det bedrivs forskning kring rättens s.k. allmänna vetenskapsdiscipliner. Till dessa hör rättshistoria, rättsociologi, rättsekonomi och allmän rättslära. Här hänvisar benämningen läroämne snarare till forskningssättet än till ett enskilt rättsområde: vid t.ex. rättshistorisk forskning utnyttjas rättshistorians metoder och på motsvarande sätt kan sådan forskning riktas i princip mot vilka juridiska fenomen som helst.

Varje läroämne har en utsedd ansvarig lärare, som endera är en professor eller en universitetslektor med docentkompetens. Till läroämnet hör också annan personal. Varje doktand tilldelas i sina fortsatta studier ett huvudämne. Detta begrepp hänvisar till något visst läroämne.