Principerna för Open Access-publicering

Vid Helsingfors universitet publiceras forskningsresultat i högklassiga vetenskapliga publiceringskanaler.

Öppenhet som utgångspunkt

Vetenskapliga publikationer som produceras vid Helsingfors universitet är i regel fritt tillgängliga. Det betyder att de är fritt tillgängliga för alla på nätet.

Open Access-publicering är ett krav som gäller alla vid universitet och de vetenskapliga publikationer som de producerar.

Vetenskapliga publikationer parallelarkiveras

Alla vetenskapliga publikationer som publiceras vid universitetet parallellarkiveras i universitetets publikationsarkiv HELDA. De förs in i arkivet via forskningsdatabasen Tuhat.

Skyldigheten att parallellarkivera gäller också publikationer som publiceras direkt i en publiceringskanal som tillämpar principen för öppen vetenskap.

Universitetet sköter vid behov om parallellarkiveringen för författarens eller författarnas räkning. Arkiveringen av alla publikationer i HELDA garanterar att universitetets forskning dokumenteras, bevaras och kan användas.

Hybridpublicering rekommenderas inte

Helsingfors universitet rekommenderar inte hybridpublicering. I hybridpublicering får samma utgivare betalt för både en prenumeration på tidskriften och för att öppna artikeln.

Hybridpublicering kan vara motiverat tills vidare, om det skyndar på övergången till Open Access-publicering. Universitetet följer utvecklingen och kostnaderna för publiceringen, och vidtar i tid åtgärder som säkerställer att forskningen är öppen.

Examensarbeten publiceras öppet

Examensarbeten för högre högskoleexamen och licentiatexamen samt doktorsavhandlingar publiceras i Helsingfors universitets öppna digitala arkiv HELDA.

Utbildning och stöd i Open Access-publicering

Helsingfors universitet erbjuder utbildning i och stöd och anvisningar för Öppen Access-publicering och parallellarkivering. Utbildningen ordnas både som en del av studierna och som personalutbildning.

Helsingfors universitet förutsätter att forskarna skaffar en ORCID-kod och sätter in den i sin profil i Tuhat och börjar använda den i sina vetenskapliga och andra publikationer.

Inga onödiga begränsningar av användning

Vetenskapliga publikationers fortsatta användning begränsas inte i onödan och villkoren som gäller användningen är tydliga. Universitetet rekommenderar en uppdaterad version av den maskinläsbara licensen i standardformat CC BY som hör till licensfamiljen Creative Commons. Licensrekommendationen gäller också examensarbeten.

Enligt vetenskapsområdenas behov och i den mån det är möjligt enligt lagstiftningen om upphovsrätt digitaliseras universitetets vetenskapliga publikationer och examensarbeten retroaktivt. Universitetet bidrar också till att publikationer öppnas retroaktivt till exempel genom parallellarkivering eller retroaktiv arkivering av doktorsavhandlingar.

 

Helsingfors universitets principer för Open Access-publicering godkändes den 21 juni 2017.