Den vetenskapliga forskningens tillförlitlighet och forskningsresultatens trovärdighet förutsätter att god forskningssed följs. Ansvaret för att god vetenskaplig praxis iakttas ligger på hela forskarsamhället och varje enskild forskare. Helsingfors universitet har förbundit sig att följa Forskningsetiska delegationens anvisningar om god vetenskaplig praxis och handläggningen av avvikelser från principerna.