Forskningsetiska kommittén för naturvetenskap, bio- och miljövetenskap och teknik

På denna sida hittar du grundläggande information om uppgifterna för och verksamheten vid Forskningsetiska kommittén för naturvetenskap, bio- och miljövetenskap och teknik. Här hittar du även kommitténs medlemmar, deras kontaktuppgifter och anvisningar för hur du begär om ett utlåtande.

Begäran om utlåtande kan gälla till exempel de etiska aspekterna av en undersökning om artificiell intelligens som bedrivs med andra än humanvetenskapliga metoder, undersökningar med dubbelt användningsområde eller undersökningar vars genomförande eller resultat påverkar den biologiska mångfalden, klimatet eller miljön. Etisk förhandsprövning av forskning som avser människor eller djur görs av de andra forskningsetiska organen.

Genom sina utlåtanden och sin verksamhet styr kommittén utvecklingen av forskningsetiken inom naturvetenskap, bio- och miljövetenskap och teknik. Dessutom ger nämnden råd i forskningsetiska frågor och bistår vid forskningsetiska problem.

Medlemmar mandatperioden 2022–2025

Ordförande

Äldre universitetslektor Ilkka Korpela, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Sekreterare

FD Ulla Lahtinen, Specialist (Forskningsservice)

 

Medlemmar

Biträdande professor Johan Ekroos

Professor Emilia Kilpua

Professor Gareth Law

Universitetslektor Sirkku Manninen

Universitetsforskare Päivi Mäntyniemi

Professor Jukka Nurminen

Professor Laura Ruotsalainen

Professor Susanne Wiedmerr

Biträdande professor Indre Zliobaite

Hur man lämnar in dokument

Den studie som bedöms ska vara en del av Helsingfors universitets forskningsverksamhet. Huvudforskaren (eller den ansvariga forskaren för en delundersökning) som ansöker om utlåtandet ska stå i anställningsförhållande till Helsingfors universitet. Forskaren anses även vara tillräckligt affilierad om Helsingfors universitet har beviljats projektfinansiering, stipendium eller besöksavtal för ansvarsforskare för den tid som projektet genomförs.

Kommittén behandlar inte redan påbörjade projekt.

Bekanta dig noggrant med anvisningarna för hur du skriver en begäran om utlåtande. Försäkra dig om att du har bifogat alla nödvändiga bilagor till din begäran.

Nämnden kräver följande dokument som grund för sitt utlåtande:

  • Följebrev
  • Motivering för behovet av etisk förhandsbedömning
  • En  forskningsplan på högst sex sidor
  • Den ansvariga forskarens etiska bedömning av undersökningen
  • En datahanteringsplan
  • Vid behov ett dataskyddsmeddelande för vetenskaplig forskning, om personuppgifter behandlas i undersökningen

Forskningens eventuella olägenheter och risker ska beskrivas för den etiska nämnden så att den kan bedöma om forskningen är etisk och väga de eventuella risker som orsakas forskningspersonerna i förhållande till det kunskapsvärde som eftersträvas med forskningen.

Nämnden iakttar offentlighetsprincipen enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), som föreskriver att myndighetshandlingar är offentliga. Med stöd av lagen och i enlighet med nämndens beslut är alla handlingar, med undantag för forskningsplanen och bilagorna till den, offentliga handlingar.

Mötesschema

Hösten 2024 sammanträder enligt följande:

24.9.2024
12.11.2024

Begär om ett utlåtande

Lämna in din begäran om utlåtande som ett enda pdf-dokument senast två veckor före det önskade mötet.

Skicka din begäran om utlåtande med e-blanketten.