Etisk förhandsprövning av veterinärmedicinsk forskning

På denna sida hittar du grundläggande insikter om uppgifterna för Etikprövningsnämnden för forskning som avser djur. Du hittar nämndens medlemmar, mötesscheman, kontaktuppgifterna och anvisningarna för utarbetande av begäran om utlåtande.

Nämnden ger utlåtanden över sådan forskning som avser djur och som inte omfattas av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål, och där forskarna vill att studien ska genomgå etisk förhandsprövning.

Nämnden behandlar inte medicinsk och icke-medicinsk forskning som utförs med människor som forskningsobjekt.

Genom sina utlåtanden och sin verksamhet styr nämnden utvecklingen av forskningsetiken inom forskning som avser djur. Dessutom ger nämnden råd i forskningsetiska frågor och bistår vid forskningsetiska problem.

Medlemmar i kommittén 2022–2025

Ordförande

Laura Hänninen, klinisk lärare

Sekreterare

Seija Oikarinen, FD, specialist (Forskningsservice). Ta kontakt per e-post!

Medlemmar

 • Universitetsforskare Eva Ruusuvuori
 • Universitetslektor Merja Kontro
 • Biträdande professor Tarja Pääkkönen
 • Klinisk lärare Minna Rajamäki
 • Professor Jarmo Valaja
 • Universitetslektor Petteri Piepponen
 • Doktorand Liisa Silvennoinen
Mötesschema

Etikprövningsnämnden för forskning som avser djur sammanträder 2024:

 • 15.2.2024
 • 11.4.2024
 • 3.6.2024

Begäran om utlåtande som man vill att ska behandlas vid ett sammanträde ska skickas som ett enda pdf-dokument senast två veckor före mötet i fråga. Skicka din begäran on utlåtande via e-blanketten.

Nämnden rekommenderar att utlåtandet begärs innan forskningen eller experimentet genomförs.

Om du har frågor kan du kontakta nämndens sekreterare per e-post.

Anvisningar för begäran om ett etiskt utlåtande

Forskare ombes läsa Regionförvaltningsverkets anvisningar om användningen av djur för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål.

Ett utlåtande kan begäras av Etikprövningsnämnden för forskning som avser djur i följande fall:

 • Forskningen utförs på djur (utom människor). Forskningen omfattas inte av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål, eftersom den orsakar mindre smärta för djuret än förnimmelsen av ett nålstick.
 • Undersökningen är vetenskaplig forskning som referentgranskas.
  • Det går också att be om utlåtanden för pro gradu- och doktorsavhandlingar. I sådana fall ska handledaren begära ett utlåtande tillsammans med studenten.
 • Undersökningen är en del av Helsingfors universitets forskningsverksamhet och genomförs av en forskare eller student vid Helsingfors universitet.

Enkätförfrågningar

Ska min enkät bedömas av Etikprövningsnämnden för forskning som avser djur eller av Etikprövningsnämnden för humaniora och samhälls- och beteendevetenskaper?

Ibland samlas information om djur in genom enkäter till djurägare. I dessa fall är forskningen både zoologisk och humanistisk samt samhälls- och beteendevetenskaplig. Det räcker med ett utlåtande för undersökningen av någondera nämnden.

Utlåtandet begärs av Etikprövningsnämnden för forskning som avser djur om enkätens syfte är att samla in information endast om djuret, och/eller ifall forskningen även omfattar undersökning av djuret med andra metoder (t.ex. prover, ändringar av diet m.m.).

Utlåtandet begärs av Etikprövningsnämnden för humaniora och samhälls- och beteendevetenskaper om enkätens syfte är att samla in information endast om djurägaren (t.ex. ägarens sätt att ta hand om djuret, djurets betydelse för ägaren m.m.).

Nämnderna samarbetar vid behov om forskningen som kräver etisk bedömning är ett gränsfall. Om du är osäker på vilken nämnd du ska begära ett utlåtande av kan du fråga nämndernas sekreterare per e-post.

På de delar av undersökningen som gäller människor tillämpar nämnderna Forskningsetiska delegationens principer.

Du ska be om ett etiskt utlåtande före du inleder ditt forskningsprojekt. 

Undersökningar kan av särskilda och välmotiverade skäl även bedömas retroaktivt. Om du behöver en retroaktiv etisk bedömning av din undersökning, kontakta först nämndens sekreterare i god tid för närmare anvisningar. 

Begäranden om utlåtande som ska behandlas på mötet ska skickas till nämndens sekreterare med en e-blankett.

Begäran om utlåtande inklusive alla bilagor ska skickas som en pdf-fil senast två veckor före mötet där begäran ska behandlas.

Nämnden behandlar begäran på sitt möte och beslutar antigen att ge ett etiskt utlåtande om forskningen eller be forskaren om ytterligare eller kompletterande information. Det etiska utlåtandet  eller begäran om komplettering skickas till forskaren per e-post inom två veckor efter mötet.

Begäran om komplettering ska gärna besvaras så fort som möjligt. Nämndens ordförande och sekreteraren bedömer små kompletteringar enligt en snabb tidtabell före följande möte. Omfattande kompletteringar som beskriver betydande ändringar i forskningens arrangemang behandlas på nämndens följande möte. 

Språk

Begäran om etiskt utlåtande kan skrivas på finska, svenska eller engelska.

Materialet som ges till djurets ägare ska skrivas på ett språk som mottagaren förstår.

Begärans innehåll

En begäran om etiskt utlåtande ska innehålla

 1. ett följebrev till nämnden
 2. en kortfattad forskningsplan
 3. forskarens egna etiska bedömning av undersökningen
 4. information och blankett för samtycke till det undersökta djurets ägare
 5. övrigt skriftligt material som ges till djurets ägare
 6. dataskyddsmeddelande som gäller vetenskaplig forskning.
Följebrev till nämnden

Följebrevet ska innehålla åtminstone

 • Undersökningens namn
 • Var undersökningen genomförs
 • Datum för undersökningens början och slut
 • Namn på de personer som begär utlåtande och deras förbindelse till Helsingfors universitet
 • Orsaken till begäran om ett etiskt utlåtande, såsom:
  • Finansiären eller en samarbetspartner kräver ett utlåtande av en etikprövningsnämnd
  • Avsikten är att resultaten ska publiceras i en tidskrift som förutsätter ett utlåtande av etikprövningsnämnden
  • Forskarna vill ha ett utlåtande av etikprövningsnämnden till stöd för sina överväganden.
Kortfattad forskningsplan

Forskningsplanen ska vara en högst tre sidor lång tydlig och lättläst beskrivning av undersökningen.

Använd helst inte förkortningar och fackslang. Forskningsplanen ska vara vetenskapligt grundad och hänvisa till de viktigaste tidigare undersökningarna som stöder forskningsplanen. 

En kortfattad forskningsplan ska innehålla åtminstone följande:

 • Undersökningens bakgrund, syfte, mål och betydelse.
  • I fråga om läkemedelsforskning, basuppgifter om läkemedlets farmakologi (bl.a. vilken grupp det tillhör)
 • Forskningens upplägg och metoder.
  • Inkluderar information om vilka tillstånd som krävs (beviljande myndighet, tillståndets nummer, giltighetstid).
 • En beskrivning av hur undersökningen genomförs och vilka behandlingar den innefattar, bl.a.
  • antalet djur och urvalskriterier (t.ex. art/ras, ålder, hälsotillstånd)
  • vad man konkret kommer att göra med djuren och hur det skiljer sig från normal hantering och/eller vårdpraxis
  • hur många gånger enskilda djur kommer att undersökas eller bedömas
  • hur länge en behandling/bedömning/intervju varar för varje deltagare.
Forskarens egna etiska bedömning av undersökningen

Den ansvariga forskaren ska i sin egen etiska bedömning behandla bl.a. planen för insamling av  forskningsmaterial, hur undersökningen ska genomföras, hur forskningsdjurens ägare ska informeras och hur materialet ska bearbetas och förvaras för att undvika risker och skador.

Vid bedömningen vägs de olägenheter och skador som forskningsdjuren eller deras ägare eventuellt kan orsakas av undersökningen i förhållande till det kunskapsvärde som eftersträvas med forskningen och de eventuella fördelarna för djuren. Forskningens etiska aspekter kan också bedömas ur ett bredare samhälls- eller naturskyddsperspektiv.

Forskaren ska i sin bedömning reflektera över och motivera åtminstone följande aspekter

Hur följer undersökningen 3R-principen (Replacement, Reduction, Refinement)? Varför utförs undersökningen på djur och på arten/rasen i fråga? Hur motiveras antalet individer som krävs för undersökningen? På vilket sätt ser man till att minimera risker och skador för djuren? Varför är forskningsupplägget det bästa sättet att få de resultat som eftersträvas?

Vilka är de huvudsakliga inklusions- och exklusionskriterierna för enskilda djurindivider? Inkluderas specialgrupper, t.ex. nyfödda, gamla eller sjuka djur, eller sällsynta arter?

Om undersökningen medför behandlingar för djuren måste man bedöma vilka risker, fördelar, skador och olägenheter dessa kan medföra, t.ex. jämfört med ett normalt vårdbesök.

Om djur som deltar i undersökningen avlivas, måste kriterierna för avlivande fastställas och motiveras på förhand. Finns det alternativ som tillåter att livet fortgår istället för att djuret avlivas och varför utnyttjas inte sådana alternativ? Den här punkten måste ägnas särskild 
uppmärksamhet ifall avlivande av djur aktivt ingår i undersökningens forskningsplan, inte 
endast som något man gör i nödfall.

I fråga om läkemedelsforskning måste läkemedlets säkerhet och effekt bedömas utgående från tillgänglig information (beskriv resultaten från tidigare relevant forskning och läkemedlets bieffekter i korthet). Kontrollera om undersökningen också kräver en förhandsanmälan till Fimea om kliniska prövningar som utförs med läkemedel för djur.

Om undersökningen gäller något annat ämne (t.ex. tillsatsämnen i foder) måste dess säkerhet bedömas utgående från tidigare vetenskaplig referentgranskad forskning.

Om en placebo eller ett referensämne används i undersökningen ska dess användning bedömas och motiveras. Vilka risker och olägenheter kan bristen på vård orsaka och hur gör man om en skada sker? Frågan måste behandlas också ifall det inte finns tillräckligt breda och tillbörliga studier om den behandlingsmetod som testas på djuren och forskarna inte är eniga om säkerheten och effekterna.

Om personuppgifter samlas in måste man beskriva hur uppgifterna behandlas och skyddas. Det är skäl att bekanta sig med Helsingfors universitets dataskyddsanvisning för forskare och dataskyddsmeddelandet som gäller vetenskaplig forskning (länk till intranätet Flamma, kräver inloggning). Det ska också tas i beaktande att människor eventuellt kan synas och höras i bild- och videoinspelningar.

Har djurägarna fått tillbörlig information om undersökningen för att ge sitt samtycke? Om det är möjligt att ett djur eller dess ägare skadas vid undersökningen av en eller annan orsak, vem ersätter då skadan? Har det tecknats försäkringar?

Information och blankett för samtycke till det undersökta djurets ägare

Meddelandet till djurägarna ska innehålla all den information om undersökningen som de behöver för att kunna basera sitt samtycke på kunskap och förståelse.

Berätta på ett konkret och lättfattligt sätt åtminstone dessa saker om undersökningen :

 • Namn på personen som ansvarar för forskningen, organisationen och uppdragsgivaren
 • Forskningsfinansiärer och samarbetspartner och deras roll i undersökningen
 • kontaktpersonens namn och telefonnummer (vid behov även utanför kontorstid) för ytterligare information och eventuella skador eller nödsituationer
 • Undersökningens ämne, syfte, mål och betydelse för vetenskapsområdet
 • Var och när undersökningen genomförs, hur länge den varar och om det är en engångs- eller uppföljningsundersökning
 • Antalet djur som undersöks (uppskattning) och de huvudsakliga inklusions- och exklusionskriterierna
 • Vilken typ av forskningsmaterial samlas in (t.ex. observation, prover, mätningar, bilder, tester, enkäter)
 • Hur undersökningen påverkar djurets och ägarens vardag (observation, specialdiet, rörlighet och andra effekter) och vad som förväntas av deltagarna
 • Vilken nytta eller skada undersökningen kan medföra för djurets hälsa och med vilken sannolikhet (t.ex. i förhållande till ett normalt motsvarande vårdingrepp).
 • På vilket sätt undersökningens risker har minimerats och hur man har förberett sig för dem
 • Vad man ska göra om skador eller olägenheter uppstår
 • Vad forskningsmaterialet kommer att användas till (inklusive en vetenskaplig publikation, populärvetenskaplig information)
 • Hur personuppgifterna skyddas (används t.ex. anonymisering)
 • Hur redan insamlat material behandlas om deltagaren avbryter sitt deltagande
 • Om forskningsmaterialet och/eller överflödiga prover arkiveras för fortsatta undersökningar eller i undervisningssyfte, och var
 • om deltagarna får ett arvode eller om de får rabatter eller ersättning för kostnader. 

Samtyckesdokumentet är i regel bara en sida långt, men det ska innehålla all väsentlig information:

 • Undersökningens namn och medverkande
 • Namnet på organisationen som utför undersökningen
 • Den ansvariga forskarens namn
 • Djurets namn och eventuella andra identifierande uppgifter (t.ex. art, ras, ålder, kön)
 • Namnet på den person som ger en muntlig redogörelse över undersökningen
 • Plats, datum och underskrifter
 • Samtycke till att delta i undersökningen
 • Försäkran om att ägaren har informerats om undersökningen både muntligen och skriftligen i enlighet med meddelandet till ägaren att ägaren har haft möjlighet att ställa frågor och få svar på dessa frågor
 • Försäkran om att personen har tagit del av undersökningens dataskyddsmeddelande (om det i undersökningen behandlas personuppgifter).
 • Information om att det är frivilligt att delta, att deltagaren har rätt att be om mer information om undersökningen och rätt att avbryta sin medverkan i undersökningen när som helst utan påföljder och utan att ange orsak. Det lönar sig dock att nämna på blanketten att prover och data som samlats in under tiden mellan samtycket och tillbakadragandet fortfarande kan användas av forskarna.
Övrigt material som ges till djurets ägare

Övrigt material kan vara till exempel

 • frågeformulär
 • intervjuns uppläggning eller teman
 • anvisningar för och beskrivning av t.ex. en diet eller en apparat som används.
Dataskyddsmeddelande som gäller vetenskaplig forskning

Även om undersökningen avser djur behandlas nästan utan undantag även personuppgifter. Personuppgifter är alla uppgifter som antingen direkt eller indirekt kan knytas till en specifik identifierbar person. Personuppgifter är t.ex. djurägarens namn, kontaktuppgifter eller exempelvis bild- och videoupptagningar där det förutom djuret också syns människor.

Syftet med dataskyddsmeddelandet är att informera personer som kan identifieras i undersökningens datamaterial eller dokument hur deras personuppgifter behandlas. De berörda personerna kan vara t.ex. djurens ägare, leverantörer av vävnadsprover som tagits från vilda djur med hjälp av invasiva metoder eller personer som förekommer i undersökningens inspelningar eller dokument.

Om personuppgifter behandlas inom ramen för undersökningen ska du bekanta dig med Helsingfors universitets dataskyddsanvisning för forskare och dataskyddsmeddelandet som gäller vetenskaplig forskning (länk till intranätet Flamma, kräver inloggning), fylla i dataskyddsmeddelandet och lägga till det i slutet av begäran om utlåtande.

Be om utlåtande

Skicka din begäran om utlåtande som ett enda pdf-dokument senast två veckor före mötet i fråga.

Skicka din begäran via e-blanketten.

 

Bekanta dig också med