Behörighetskrav

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten förutsätter att den som utnämns till docent ska ha sådan vetenskaplig produktion på området för docenturen som till sin vetenskapliga betydelse motsvarar minst två goda doktorsavhandlingar.
Vetenskaplig kompetens

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten förutsätter att den som utnämns till docent ska ha sådan vetenskaplig produktion på området för docenturen som till sin vetenskapliga betydelse motsvarar minst två goda doktorsavhandlingar. Den sökande förutsätts även kunna visa att han eller hon har skapat sig en självständig forskarkarriär eller egen forskningsprofil och aktivt fortsätter sin forskning.

Fakulteten önskar att de anlitade sakkunniga i sina utlåtanden så entydigt som möjligt anger hur ovannämnda krav uppfylls och om den sökande är kompetent på det ansökta området. Sakkunnigutlåtandena ska vara tillräckligt detaljerade och innehålla en analys av den sökandes vetenskapliga produktion.

Undervisningsförmåga

De som söker en docentur vid fakulteten bedöms med avseende på undervisningsförmåga på grundval av de bedömningskriterier för undervisningsförmågan som fakultetsrådet antagit.

Fakultetens pedagogiska nämnd ger ett skriftligt utlåtande om undervisningsförmågan hos den som ansöker om docentur. I bedömningen av undervisningsförmågan ingår ett undervisningsprov. Undervisningsprovet bedöms enligt de kriterier som godkänts av fakultetsrådet. God undervisningsförmåga som krävs av en docent vid fakulteten förutsätter att undervisningsprovet i sin helhet visar minst god nivå enligt bedömningskriterierna.

Anvisningarna för undervisningsprovet och bedömning av undervisningsförmåga

Samma bedömningskriterier används vid all bedömning av undervisningsförmågan vid fakulteten. Undervisningsförmågan bedöms som en helhet utgående från det skriftliga material som lämnats insamt ett undervisningsprov.

Det rekommenderas att den sökande bekantar sig noggrant med bedömningskriterierna förundervisningsförmågan då hen utformar sin universitetsportfölj/sina ansökningshandlingar. Densökande ska bifoga uppgifter om sina pedagogiska meriter i sin universitetsportfölj eller i motsvarande ansökningshandlingar så att det är möjligt att göra den bedömning som avses i punkt 1-4 i matrisen.

Anvisningar för universitetsportföljen

Rekommendationen är att universitetsportföljen är högst 7 sidor lång, vilket innebär att uppgifterna presenteras i sammandrag i portföljen och vid behov mer detaljerat i bilagorna. I fråga om utbildningska datum och utbildningsanordnare anges. Uppgifter om handledda examensarbeten och deltagande i handledning av forskarstuderande ska vara specificerade, och vid behov anges i en bilaga. I fråga om insamlad respons och hur den utnyttjats ska den sökande presentera konkreta exempel.

Undervisningsprovet

Undervisningsprovet är en demonstration av en undervisningssituation och syftet är att målpublikenska lära sig. Målet med undervisning är att åhörarna lär sig, inte att innehåll refereras (dock utan attglömma principen om forskningsbaserad undervisning). Undervisningen ska vara interaktiv och stödaaktivt lärande hos studenterna. Det är särskilt önskvärt att låta nämnden närvara underundervisningen. Materialet ska avpassas efter undervisningsprovets längd (det är inte meningen attden sökande demonstrerar allt sitt vetenskapliga kunnande under undervisningsprovet).Undervisningsprovet ska pågå i 20–25 minuter, om man inte kommer överens om något annat. Cirka5 minuter ska reserveras för diskussion med den pedagogiska nämnden. För varje sökande reserverashögst 30 minuter.

Undervisningsprovet ska riktas till en viss målgrupp (t.ex. första årets studerande ellermagisterstuderande i genetik osv.) som ska anges när undervisningsprovet inleds. Eftersom densökande ansöker om ett uppdrag vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten ska undervisningen handlaom ett ämne som är relevant med tanke på ifrågavarande fakultet. Den pedagogiska nämnden bestårav representanter för fakultetens olika vetenskapsgrenar, från studerande till professorer. Densökande ska på begäran motivera sina undervisningsmetoder.

Undervisningsprovet kan ges på svenska, finska eller engelska, om det inte meddelats om annat (t.ex.kan beredningsgruppen i fråga om professurer ge alla sökande samma ämne, målpublik och språk).

Undervisningsprovet bedöms som en helhet (utgående från fem delområden). Det rekommenderas att den som ger ett undervisningsprov bekantar sig noggrant med bedömningskriterierna för undervisningsprovet då hen förbereder undervisningsprovet.

PDF: Bedömningskriterier för undervisningsförmågan

Nyttig läsning (på finska)

Yliopisto-opettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. (ed.) & Nevgi, A. (ed.) 2009 Helsinki: WSOYpro.