Behandlingen av docentansökan

Hakijan on hyvä ottaa huomioon, että hakemuksen jättämisestä dosentin arvon myöntämiseen kuluu useampi kuukausi.

Beviljandet av titeln docent behandlas i regel två gånger i fakultetsrådet.

Vid det första tillfället anmäls ärendet för kännedom och de sakkunniga utses. Den ansvariga personen eller professorn för läroämnet i fråga föreslår de sakkunniga. Båda sakkunniga ska vara fakultetsexterna. Ifall docenturens område är nytt (dvs. det finns inte någon docentur inom detta område vid institutionen), ska den ansvariga personen för läroämnet ge fakulteten en redogörelse för benämningen av docenturen och en motivering till användningen av denna benämning.

Efter att positiva sakkunnigutlåtanden har kommit in vidarebefordrar fakulteten dem till fakultetens pedagogiska nämnd. I regel ber pedagogiska nämnden undervisningsprov av den sökande. Provföreläsningen är offentlig. Pedagogiska nämnden ska informera om föreläsningen i tillräckligt god tid så att alla intresserade kan delta. Provföreläsningens längd är ca 25–30 minuter. Ämnet ska vara sådant att åhörarna skulle kunna vara studerande på området och att ämnet kan tänkas ingå i en föreläsningsserie som hör till undervisningen inom det aktuella området. Föreläsaren kan ta hjälp av anteckningar, som emellertid endast får omfatta en disposition för föreläsningen och oundgängliga sifferuppgifter. Provföreläsaren får utnyttja sedvanliga pedagogiska hjälpmedel. Pedagogiska nämnden lämnar en bedömning av undervisningsprovet i enlighet med kriterier för undervisningsprovet som fakultetsrådet fastställt. Därefter lämnar nämnden ett utlåtande till fakulteten där sökandes undervisningsförmåga har bedömts som helhet.

Ytterligare information om bedömningen av undervisningsförmågan vid Bio-och miljövetenskapliga fakulteten.

Pedagogiska nämnden kan också ge utlåtande om den sökandes undervisningsförmåga utan att han eller hon avkrävs undervisningsprov. Då ska universitetsportfolion vara så pass detaljerad att pedagogiska nämnden kan med hjälp av den tillförlitligt bedöma att den sökandes undervisningsförmåga i sin helhet håller god nivå i enlighet med de bedömningskriterier för undervisningsförmåga som fakultetsrådet har godkänt. Även i situationer där den som ansöker om docentur nyligen har gett ett undervisningsprov i samband med tillsättandet av en undervisningsuppgift vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, eller om han eller hon tidigare har arbetat en längre tid i fakultetens undervisningsuppgifter, kan pedagogiska nämnden sluta sig till att ge utlåtande enbart utifrån universitetsportfolion.

Vid den andra behandlingen avgör fakultetsrådet om den sökande har den vetenskapliga kompetens och goda undervisningsförmåga som krävs av en docent och gör därefter en framställning om utnämning till docent hos kansler. Vid den andra behandlingen ska också konstateras om den sökandes språkkunskaper uppfyller fordringarna i förordningen. För en utlänning eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller inte har fått sin skolutbildning på finska eller svenska och som ansöker om docenttitel, föreslås i detta sammanhang dispens från de språkkunskaper i finska och svenska som föreskrivs i förordningen.