Ansökningsanvisningar

Ansökan om titeln docent görs i universitetets rekryteringssystem.

Interna sökande som står i anställningsförhållande till Helsingfors universitet lämnar in sina ansökningar i personalsystemet SAP HR. Välj i SAP HR: Karriär och ansökan – Ansökan via referenskod - referenskod: HY11790. Ansökan riktas mot uppgiften ”Docentur vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten”.

Externa sökande lämnar in sina ansökningar via Helsingfors universitets portal eRekry https://rekry.helsinki.fi/start. Välj i eRekry: Lediga platser – Ansökan via referenskod – referenskod: HY11792. Ansökan riktas mot uppgiften ”Docentur vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten”.

Ansökningsdokument

Nedanstående ansökningsdokument lämnas in som bilagor via systemet SAP HR/eRekry. Sökandeprofilen i SAP HR:n/eRekry behöver i fråga om övriga delar inte fyllas i.

 • Universitetsportfolio i enlighet med Bio- och miljövetenskapliga fakultetens anvisningar eller alternativt meritförteckning i enlighet med Forskningsetiska delegationens (TENK) anvisningar. Ifall meritförteckning (i stället för portfolio) bifogas till ansökan skall undervisnings- och handledningserfarenhet ändå antecknas på samma sätt som i portfolio och i beaktande av fakultetens bedömningskriterier för undervisningsförmågan så att fakultetens pedagogiska nämnd skulle ha tillräcklig information för att bedöma den sökandes undervisningsförmåga.
 • Publikationsförteckning (närmare anvisningar om publikationsförteckningens disposition finns nedan)
 • Publikationer för sakkunniga (De publikationer som ska lämnas in (5–10 publikationer) ska vara centrala i fråga om området för docenturen)
 • Dokument som visar att docenten behärskar de språkkunskaper i finska och svenska som krävs (till exempel ett matrikelutdrag eller en kopia av betyget över magisterexamen). Om språkkunskaperna inte framgår av examensbetyget ska en kopia av ett intyg över den sökandes kunskaper i finska och svenska bifogas.
 • Om den sökande inte är finsk medborgare ska en kopia av första sidan i passet och doktorsexamensbetyg bifogas. Kopiorna ska vara bestyrkta av två personer. Om en infödd finsk medborgare har fått sin skolutbildning på ett annat språk än finska eller svenska, ska det på motsvarande sätt finnas en bestyrkt kopia över ett intyg över detta.
Publikationsförteckningen

Det är önskvärt att publikationsförteckningen i tillämpliga delar grupperas såsom universitetets publikationsdatabas. Publikationslistans disposition och rubricering kan sålunda vara exempelvis följande:

 • A1 vetenskapliga monografier och avhandlingen
 • A2 vetenskapliga monografier i en institutionsserie vid Helsingfors universitet
 • A3 vetenskapliga monografier och delar av serier, som vederbörande har redigerat eller översatt
 • A4 läroböcker
 • A5 populärvetenskapliga verk
 • B1 vetenskapliga artiklar i vetenskapliga tidskrifter, som tillämpar referee-värdering
 • B2 artiklar i vetenskapliga samlingsverk eller tryckta kongresspublikationer
 • B3 artiklar, översikter och ledare i vetenskapliga tidskrifter som inte tillämpar refereevärdering och ledare, översikter och efter prövning bokrecensioner i referee-tidskrifter
 • B4 artiklar i en institutionsserie vid Helsingfors universitet
 • B5 populärvetenskapliga artiklar

Föreläsnings- och undervisningsduplikat och annat studiematerial som inte grupperats under andra punkter (t.ex. under läroböcker)

Sökta patent för forskningsresultat

Av publikationer som inte ingår i klassificeringen kan beroende på informationsvärdet även uppges:

 • personalia (in memoriam, födelsedagshyllningar, intervjuer)
 • krönikor, essäer, ledare
 • recensioner
 • objektiva produktpresentationer eller produktjämförelser
 • bildreportage
 • referat och abstrakt
 • referatartade redogörelser för sammanträden
 • illustrerade artiklar och produktpresentationer
Ytterligare information om ansökningsprocessen om docenttitel