Beviljande av titeln docent

Enligt 89 § i universitetslagen (558/2009) kan ett universitet på ansökan bevilja titeln docent. Enligt 52 § i universitetets instruktion den som har ingående kunskaper på sitt eget område, som genom publikationer eller på annat sätt har visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete och som har god undervisningsförmåga kan beviljas titeln docent av kanslern.

En docent kan medverka i undervisningen i det ämne som han eller hon företräder, i handledningen av studerande och i granskningen av examensarbeten samt i annan verksamhet vid universitetet på det sätt som avtalas särskilt.

Fakulteten önskar att den som ansöker om titeln docent förhandlar med den ämnesansvariga innan han eller hon lämnar in sin ansökan. I en diskussion med den ansvariga personen kan man preliminärt kartlägga den sökandes meritering och fakultetens docenturpraxis.

Ämnesansvariga inom forskningsprogrammen
Områdena för docenturen vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

akvatiska ekologi

akvatiska vetenskaper

arktisk fiskbiologi

biogeokemi

bioinformatik

biokemi

biologisk mikroskopi

bioteknisk mikrobiologi

boreal miljöforskning

ekologi

ekologi och evolutionsbiologi

ekologisk genetik

ekologisk parasitologi

ekologisk miljövård

ekotoxikologi

zoofysiologi

zoologi

epigenetik

evolutionsbiologi

fysikalisk biokemi

fysiologi och neurovetenskap

fysiologisk botanik

genteknologi

genetisk bioinformatik

genomik

genotoxikologi

humangenetik

hydrobiologi

människans genetik

immungenetik

immunkemi

infektionsforskning

fiskbiologi

fiskbiologi, särskilt fiskodling

fiskgenetik

fiskeribiologi

fiskerivetenskap

fisksjukdomar

stamcell- och utvecklingsbiologi

botanik och mykologi

växt- och miljöekologi

växtekologi

växters utvecklingsbiologi

växters utvecklings- och molekylärbiologi

växtmolekylarfysiologi och bioinformatik

växtfysiologi

växtfysiologi och -molekylärbiologi

växtgenetik

växtgenomik

växtmolekylärbiologi

växtmolekylärgenetik

växtcellbiologi och -bioteknologi

växtsystematik

botanik

växtvirologi

urbanekologi

utvecklingsbiologi

utvecklingsgenetik

miljövård i utvecklingsländer

kemisk växtekologi

klinisk biokemi

klinisk mikrobiologi

experimentell vattenekologi

kvantitativ ekologi

algologi/fykologi

limnologi

limnologi, särskilt markanvändningens påverkan på vattendragen

limnologi, särskilt miljöbelastning

naturvårdsbiologi

medicinsk mikrobiologi

medicinsk miljövård

matematisk ekologi

markekologi

marinbiologi

skogsekologi

skogsekologisk miljövetenskap

mikrobekologi

mikrobkemi

mikrobiologisk immunologi

molekylär endokrinologi

molekylär systembiologi

molekylärbiologi

molekylär genetik

molekylär mikrobiologi

molekylärvirologi

neurobiologi

neurovetenskap

paleobotanik

paleoekologi

genetik

proteinkemi

psykofysiologi

strukturbiologi

mykologi

cell- och molekylärbiologi

cellbiologi

cellulär mikrobiologi

tillämpad hydrologi

tillämpad mikrobiologi

tillämpad mikrobgenetik

cancerbiologi

cancergenetik

industriell mikrobiologi

toxikologisk genetik

virologi

allmän mikrobiologi

miljöbiologi

miljöbioteknik

miljöekologi

miljökemi och -mikrobiologi

miljömikrobiologi

miljöförändring

miljövård

miljövårdsvetenskap

miljöpolitik

miljöriskanalys

miljövetenskaper

Utlåtande om den persons vetenskapliga meriter som söker docentur

Instruktionen för Helsingfors universitet förutsätter att fakultetsrådet inhämtar utlåtanden hos minst två sakkunniga om den persons vetenskapliga meriter som söker docentur, om detta inte av särskilda skäl anses onödigt. Enligt fakultetsrådets riktlinje ska båda sakkunniga vara fakultetsexterna. Om den sökandes vetenskapliga kompetens tidigare har konstaterats i samband med ansökan till en professur på området för docenturen vid Helsingfors universitets Bio- och miljövetenskapliga fakultet, behövs inte sakkunnigutlåtanden särskilt för utnämningen till docent. Fakultetens pedagogiska nämnd ska ge ett utlåtande om den sökandes undervisningsförmåga. Om fakultetsrådet konstaterar att den sökande uppfyller de föreskrivna fordringarna för utnämning till docent, gör rådet en framställning hos kansler om utnämning av honom eller henne till docent.

Universitetets undervisnings- och examensspråk är finska och svenska. I enlighet med den anvisning av 18.2.2010 som universitetets kansler gett till fakulteterna förutsätts docenter ha de språkkunskaper som krävs av universitetets undervisnings- och forskningspersonal. Bestämmelser om de språkkunskaper som krävs av den som sköter undervisningsuppgifter vid ett universitet finns i universitetsförordningen (770/2009). Enligt denna ska den som ansöker om titeln docent behärska det språk på vilket han eller hon undervisar (finska eller svenska). Den som utnämns till docent ska dessutom ha minst nöjaktiga kunskaper i tal och skrift i båda inhemska språken. Behärskande av språkkunskaper säkerställs utifrån ansökningshandlingar och ett eventuellt undervisningsprov. Som undervisningsspråk för den som ansöker om titeln docent betraktas det språk på vilket ansökan har inletts. En docent kan även meddela undervisning på andra språk.

Om en utlänning eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller inte har fått sin skolutbildning på finska eller svenska ansöker om docentur, kan han eller hon utan separat ansökan beviljas dispens från de språkkunskaper i finska och svenska som anges i universitetsförordningen. Fakultetsrådet föreslår att dispens beviljas när det gör sin framställning till kansler om den sökandes utnämning till docent.