Studieplanering och -avancemang

Till alla examina hör en individuell studieplan (ISP), med vars hjälp du avancerar i studierna och får studiehandledning.
Planering

I alla examina ingår en individuell studieplan (ISP), som utarbetas med hjälp av studieplaneringsverktyget Sisu. I studieplanen planerar du vilka studier du ska avlägga under olika skeden av din examen. Du måste inte färdigställa planen med en gång, utan den kan uppdateras fortlöpande medan studierna framskrider. Via studieplanen i Sisu anmäler du dig också till undervisningen från och med 31.5.2021, när Sisu ersätter WebOodi.

I början av studierna utses en handledande lärare eller lärargrupp åt dig med ansvar för ISP-handledningen. De hjälper dig också att hitta lösningar på problem som uppstår under dina studier. Med hjälp av ISP-handledningen får du kontakt med lärarna och andra studenter. Handledningen kan ges som grupphandledning, i kamratgrupper eller individuellt.

Din handledande lärare kan ge dig respons på din plan direkt i Sisu, liksom svara på frågor du funderar på, så fort du tilldelats en handledningsgrupp i Sisu. Läs i anvisningarna för studieplanen hur du hittar din handledningsgrupp i Sisu. Du behöver dock inte be din handledare godkänna din studieplan varje gång du gör ändringar i den.

Ifall Sisus handledningsgrupper inte ännu tagits i bruk i ditt utbildningsprogram får du respons och handledning på din plan via andra kanaler i enlighet med praxis för ditt utbildningsprogram.

Planera dina studier

Tutorerna stöttar dig

Tutorerna och SISU-tutorerna finns till för dig när du planerar dina studier

JOO-studier 

Samtliga finländska universitet har ingått avtal om flexibel studierätt (JOO) vilket ger grundexamens- och påbyggnadsexamenstudenter möjlighet att inkludera studier vid andra finländska universitet i sin examen.

JOO-studierna är avgiftsfria för studenterna. Studenten ska vara närvaroanmäld vid sitt eget universitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och avlägga studier vid ett annat universitet. JOO-bifall beviljas endast sådana studier som ryms in i studentens examen och inte kan avläggas vid Helsingfors universitet.

Information om universitetens JOO-studieutbud, ansökningsanvisningar och länk till ansökningssystemet finns i JOOPAS-wikin.

Bekanta dig med Joo-studierna i anvisningarna för studenter.

Projektkurser

Utöver studier som normalt ingår i examina kan studenter vid vår fakultet också delta i olika tvärvetenskapliga projektkurser som för det mesta också kan inkluderas i examen. Många aktörer i exempelvis livsmedelssektorn ordnar studentcentrerade innovations- och idékurser som ger upphov till uppfinningar som kan ha verklig kommersiell potential. Kurserna som vanligtvis görs som grupparbeten lär ut arbetslivsfärdigheter såsom samarbetsfärdigheter och projekthantering. De är också ett konkret sätt att använda färdigheter som man erlagt under sina egna studier. Arrangörerna skickar allt emellanåt ut e-post om projektkurserna och också kurslärarna kan tipsa om bra kurser, eftersom Helsingfors universitet ofta är en av arrangörerna.

Avancemang

Målsättningen för studieavancemang är 60 studiepoäng varje läsår. Om det känns som om dina studier inte avancerar, ta kontakt med din ISP-handledare. Din ISP-handledare ger dig råd om hur du kan planera olika studiehelheter och hjälper dig hitta en studieplan som passar dig. Fakulteten stöttar dig i utmaningar som har att göra med studieavancemang.

Du kan också inkludera utbytesstudier och/eller praktik i dina studier.

Det är bra att börja fundera på tidpunkten för utbytesstudierna och val av utbytesuniversitet i ett så tidigt skede av studierna som möjligt. Du kan åka på utbyte som examensstudent vid Helsingfors universitet. Var och en har möjlighet att hitta ett lämpligt utbytesuniversitet. Vart och när man ska åka som utbytesstudent beror på flera olika faktorer.

Samtliga lägre högskoleexamina vid Helsingfors universitet omfattar en arbetslivsperiod på minst fem studiepoäng, vilket innebär praktik eller ett arbetslivsprojekt. Samtliga högre högskoleexamina omfattar arbetslivsorientering och karriärplanering.

Bekanta dig närmare med anvisningarna för utbytesstudier och praktik i Instruktioner för studerande.

Respons

Studenten kan varje läsår ge respons på sina studier genom läsårsresponsen och kan också ge respons kursvis. Med hjälp av responsen utvecklas studierna och undervisningen.