Kandidat- och magisteravhandlingarna

Det hör alltid en avhandling till en universitetsexamen.

Som universitetsstudent är du en jämlik medlem i den akademiska gemenskapen och en expert i ditt eget vetenskapsområde. I avhandlingen granskar du en forskningsfråga eller flera forskningsfrågor som intresserar dig och skapar ny forskningskunskap i ditt eget område till gagn för det vetenskapliga samfundet. Avhandlingen skrivs för det mesta självständigt, men forskningen som anknyter till avhandlingen kan beroende på situation utföras exempelvis som del av arbetet i en projekt- eller forskningsgrupp eller i samarbete med en organisation eller ett företag.

Kandidatavhandlingen och mognadsprovet

Avhandlingen som ingår i kandidatexamen

I en lägre högskoleexamen ingår en skriftlig avhandling som omfattar 6 sp.

I avhandlingen visar du din förmåga att tänka vetenskapligt och behandla problem inom vetenskapsområdet samt din vetenskapliga kommunikationsförmåga. Du kan göra din avhandling självständigt eller genom att delta i ett grupparbete eller ett mer omfattande forskningsprojekt. I ditt arbete ska det ingå en tydligt påvisbar och bedömningsbar självständig del. Skriv avhandlingen självständigt. 

Avhandlingen bedöms på skalan 0–5.

Det ska finnas ett sammandrag i avhandlingen. Anvisningarna för sammandraget (till exempel teckenmängden) varierar enligt utbildningsprogram. Ta reda på vilka anvisningar som gäller ditt utbildningsprogram. Du kan använda dig av universitetets sammandragsmodell (Word-fil) här invid. Fyll i efterfrågade uppgifter på rätt rad och bifoga till sist sammandraget. Ett sammandrag är för det mesta 1 sida långt. Utbildningsprogrammen och/eller fakulteterna kan ge närmare anvisningar om detta, så ta reda på anvisningarna för ditt utbildningsprogram. Som bilaga finns också en modell på ett färdigt sammandrag i pdf-format. Om du önskar kan du skriva ditt sammandrag enligt modellen också med ett annat textbehandlingsprogram.

Mognadsprovet som ingår i kandidatexamen

Mognadsprovet är en separat studieprestation som inte ger några studiepoäng. I mognadsprovet visar du att du är insatt i vetenskapsområdet för din avhandling samt dina färdigheter i finska eller svenska. Mognadsprovet kan exempelvis vara en del av avhandlingen, dess sammandrag eller något annat skriftligt arbete.

Skriv mognadsprovet när du avlagt modersmålsstudierna som ingår i de gemensamma studierna för examen.

Skriv mognadsprovet på ditt skolbildningsspråk, finska eller svenska.

I kandidatexamensbetyget uppges ditt skolbildningsspråk och på vilket språk du skrivit mognadsprovet. På det sättet visar du att du har utmärkta kunskaper i modersmålet.

Om du fått din skolbildning på något annat språk än finska eller svenska kan du skriva mognadsprovet på finska, svenska, engelska eller avhandlingens språk. Då visar du inte utmärka språkfärdigheter som en del av din examen och du kan vid behov bli tvungen att skaffa dig ett intyg över utmärkta kunskaper i finska eller svenska på något annat sätt. Tilläggsinformation om andra sätt hittar du på Utbildningsstyrelsens sidor.

Ta kontakt med studentrådgivningen vid din egen fakultet om du är osäker på vilket ditt skolbildningsspråk är.

Mognadsprovet granskas av avhandlingens handledare om inget annat anvisas senare.

Mognadsprovet bedöms på skalan godkänd/underkänd och registreras efter att din avhandling har godkänts.

Ett företag beställer en kandidat!

En student kan också om hen så önskar göra sin kandidatavhandling i samarbete med en organisation.

Magisterexamen och mognadsprov

Avhandlingen som ingår i en högre högskoleexamen

Som en del av de fördjupade studierna i magisterprogrammet görs en skriftlig avhandling (tidigare pro gradu) som omfattar 30 sp. Ett undantag är examina i medicin, odontologi och veterinärmedicin, där en skriftlig avhandling på 20 sp ingår.

I avhandlingen visar du kännedom om avhandlingens ämnesområde samt förmåga att tänka vetenskapligt, behärska forskningsmetoderna och använda ett vetenskapligt språk. Avhandlingens arbetsmängd motsvarar ungefär en termins heltidsstudier. Detta täcker både materialinsamlingen för avhandlingen, bearbetningen av materialet och sammanställningen av den skriftliga delen.

Avhandlingen bedöms på skalan 0–5.

Innan det är dags att sätta i gång med avhandlingen eller senast i början av avhandlingsarbetet ska du utarbeta en plan för avhandlingen. Planen behandlas och godkänns i enlighet med anvisningarna i utbildningsprogrammets undervisningsplan. I planen namnges också avhandlingens handledare som kan vara en eller flera personer.

Du kan göra din avhandling självständigt eller genom att delta i ett grupparbete eller ett mer omfattande forskningsprojekt. Du kan också göra avhandlingen som ett uppdrag. I ditt arbete ska det ingå en tydligt påvisbar och bedömningsbar självständig del. Skriv din avhandling självständigt. Du kan skriva avhandlingen som pararbete tillsammans med en annan student endast om ditt utbildningsprogram har fattat beslut om detta. I så fall ska det tydligt framgå vilken del som var och en av studenterna skrivit.

Det ska också finnas ett sammandrag i avhandlingen. Du kan använda dig av universitetets sammandragsmodell (Word-fil) här invid. Fyll i efterfrågade uppgifter på rätt rad och bifoga till sist sammandraget. Ett sammandrag är för det mesta 1 sida långt. Utbildningsprogrammen och/eller fakulteterna kan ge närmare anvisningar om detta, så ta reda på anvisningarna för ditt utbildningsprogram. Som bilaga finns också en modell på ett färdigt sammandrag i pdf-format. Om du önskar kan du skriva ditt sammandrag enligt modellen också med ett annat textbehandlingsprogram.

Om du ger din tillåtelse till att din avhandling får publiceras på webben ska du se till att filen är tillgänglig. Se anvisningar för hur du gör en tillgänglig avhandlingsfil.

Om du är missnöjd med bedömningen av din avhandling kan du ansöka om rättelse av rättsskyddsnämnden. Se närmare anvisningar för hur du gör en begäran om rättelse för avhandlingen här.

Mognadsprovet som ingår i en högre högskoleexamen

Mognadsprovet är en separat studieprestation som inte ger några studiepoäng. Genom mognadsprovet visar du att du är insatt i avhandlingens vetenskapsområde. Mognadsprovet kan exempelvis vara en del av avhandlingen eller dess sammandrag eller något annat skriftligt arbete.

Mognadsprovet godkänns av avhandlingens handledare om inget annat anvisas senare. Mognadsprovet bedöms på skalan godkänd/underkänd och registreras efter att din avhandling har godkänts.

Ett företag beställer en gradu!

En student kan också om så önskas göra sin magisteravhandling i samarbete med en organisation.

Bekanta dig med studentberättelsen om hur det är att skriva sin magisteravhandling i samarbete med ett företag: Emmi Himanen (på finska)

Graduskribentens liv!

Att skriva sin magisteravhandling är en stor del av magisterstudierna. Det är en mångfacetterad process att arbeta med sin avhandling. Det finns inte bara ett korrekt sätt att arbeta med sin magisterexamen, utan varje avhandling och varje avhandlingsarbete är unikt. Bekanta dig med en students skildring av graduskribentens vardag. Eeva Linnainmaa: Samarbete med Aarhus universitet (på finska)

Fakultetens gradubibliotek

Bekanta dig med gradur som fakultetens studenter skrivit.

Fakultetens gradubibliotek