Räätälöity urapolku vakinaistamispolulla

Kolmetasoisessa vakinaistamispolkujärjestelmässä yliopisto palkkaa henkilön apulaisprofessoriksi (assistant professor) 3–5 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen, jonka päättyessä henkilö voidaan siirtää vakinaistamispolulla toiseen 3–5 vuoden määräaikaiseen apulaisprofessorin (associate professor) työsuhteeseen. Apulaisprofessorikauden ajalta tehdyn arvioinnin perusteella menestyksekkäästi tehtävistään suoriutunut henkilö voidaan vakinaistaa professoriksi. Kaikista polun vaiheista on mahdollista aloittaa suoraan.Tavoitteena on lisätä akateemisen uran ennustettavuutta, kilpailukykyä ja houkuttelevuutta.

Vakinaistamispolku on väline uralla etenemiseen. Kun henkilö on valittu tehtävään, hänelle määritetään yksikölliset kriteerit vakinaistamispolulla etenemiseen.

Vakinaistamispolulla etenemistä arvioidaan aina kokonaisuutena. Apulaisprofessorin/professorin rekrytoinnissa ja vakinaistamispolulla edetessä arviointi tapahtuu kolmella osa-alueella:

 • tutkimukselliset ansiot
 • opetus- ja ohjausansiot
 • yhteiskunnallinen ja yliopistoyhteisöllinen vuorovaikutus

 

Careers: career parh overview

Arviointi toteutetaan aina kokonaisarviointina perustuen urapolun eri tasoille määriteltyihin kriteereihin. Arviointikriteerit perustuvat rehtorin päätökseen HY/125/00.00.06.00/2019.

Apulaisprofessori (assistant professor)

Ensimmäisellä kaudella apulaisprofessorilla edellytetään olevan akateemista potentiaalia ja kykyä kehittyä akateemisella uralla. Vakinaistamispolun ensimmäiselle kaudelle rekrytoitaessa tavoitteena on tunnistaa tulevaisuuden lupauksia.

Apulaisprofessoriksi (assistant professor) rekrytoitaessa huomioidaan seuraavat ansiot:

 • Akateemiseen kokemukseen nähden korkeatasoiset tutkimukselliset ansiot, näyttöjä itsenäisestä tutkimusotteesta, tutkimuksen omintakeisuudesta ja tasokkuudesta.
 • Vertaisarvioitujen julkaisujen ja/tai monografioiden laatu ja määrä.
 • Toiminta kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusryhmissä ja/tai verkostoissa. Jatko-opinnot, postdoc-kaudet ja/tai työskentely ulkomailla.
 • Oman tieteenalan edustajat pitävät tulevaisuuden lupauksena.
 • Osoitus motivaatiosta kehittää opetusta ja mahdollinen opetuskokemus ja muut opetukselliset ansiot.
 • Toiminta akateemisissa tutkijayhteisöissä.
 • Näytöt aktiivisuudesta hankkia kilpailtua tutkimusrahoitusta.

Apulaisprofessori (associate professor)

Toisella kaudella apulaisprofessorilla edellytetään olevan tulevaisuuden potentiaalin lisäksi jo merkittäviä tieteellisiä ansioita. Henkilöllä on havaittavissa jo selvää potentiaalia (full) professorin tehtävään.

Apulaisprofessoriksi (associate professor) rekrytoitaessa huomioidaan seuraavat ansiot:

 • Näytöt jatkuvasta, noususuuntaisesta korkeatasoisesta tieteellisestä tutkimuksesta.
 • Itsenäisesti tuotetut vertaisarvioidut julkaisut alan merkittävissä julkaisusarjoissa/julkaisukanavissa ja/tai monografiat merkittävillä kustantajilla.
 • Toiminta kansainvälisissä tutkimusryhmissä ja/tai verkostoissa sekä työskentely ulkomailla.
 • Oman tieteenalan edustajat pitävät arvostettuna tutkijana.
 • Osoitusta opetus- ja ohjauskokemuksesta, näyttöjä opetuksen kehittämisestä ja muista opetuksellisista ansioista.
 • Toiminta (ml. johtamiskokemus) akateemisissa tutkijayhteisöissä.
 • Näytöt kilpaillun tutkimusrahoituksen hankkimisesta.
 • Yhteiskunnalliseen ja yliopistoyhteisölliseen vuorovaikutukseen osallistuminen.

Professori (full)

Professoriksi rekrytoitavalla edellytetään olevan vahvat akateemiset ansiot ja hänet tunnistetaan tieteenalallaan merkittäväksi vaikuttajaksi.

Professoriksi (full) rekrytoitaessa huomioidaan seuraavat ansiot:

 • Korkeatasoinen tieteellinen pätevyys ja merkittävät julkaisuansiot.
 • Näytöt tieteellisen tutkimuksen johtamisesta.
 • Näytöt väitöskirjojen ohjaamisesta ja muu ohjauskokemus. 
 • Kyky antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta.
 • Vahva opetuskokemus ja pedagogista koulutusta, opetusnäyte vähintään hyvä.
 • Taito tuottaa ja kehittää oppimateriaalia.
 • Kokemusta, taitoa ja näyttöä toimisesta akateemisena johtajana, vahvat johtamis- ja vuorovaikutustaidot.
 • Aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa.
 • Näytöt merkittävän kilpaillun tutkimusrahoituksen hankkimisesta.
 • Ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväliset luottamustehtävät.
 • Näytöt yhteiskunnallisesta vuorovaikuttamisesta.

Helsingin yliopisto tukee etenemistä kohti vakinaista professuuria räätälöimällä yksilölliset kriteerit urakehityksen arvioimiseen. Nämä kriteerit auttavat ammattitaidon kehittämisessä ja vakinaistamispolulla etenemisessä. Asetettuihin haasteisiin vastaaminen osoittaa, että tavoittelet määrätietoisesti professorin uraa Helsingin yliopistossa. 

Yksilölliset etenemiskriteerit määritellään, kun rekrytointipäätös on tehty. Apulaisprofessorin/professorin rekrytoinnissa ja vakinaistamispolulla edetessä kriteerit määritellään kolmen osa-alueen pohjalta:

 • tutkimukselliset ansiot
 • opetus- ja ohjausansiot
 • yhteiskunnallinen ja yliopistoyhteisöllinen vuorovaikutus

Varmistamme että sinulla on mahdollisuus keskittyä tutkimustyöhön. Yliopiston vakinaistamispolkujärjestelmässä kaikki apulaisprofessorit sekä opettavat että tutkivat.

Kaikki Helsingin yliopiston opetus perustuu vahvasti tutkimukseen. Apulaisprofessorina sinulla on tärkeä rooli sekä opetuksen suunnittelussa että oman tutkimusalasi opetuksessa. Sinulla on kansainvälisesti katsottuna melko vähän opetustehtäviä.

Opetus- ja tutkimushenkilöstön vuotuinen kokonaistyöaika on 1 624 tuntia. Työajat ovat erittäin joustavia: työntekijöiden ei tarvitse työskennellä tiettyä tuntimäärää päivässä, vaan he voivat itse päättää, miten jakavat vuotuiset työtuntinsa.

Helsingin yliopisto ja suomalainen yhteiskunta kokonaisuudessaan tarjoavat monenlaisia etuja, jotka ovat kaikkien Helsingissä työskentelevien ulottuvilla.

Palkkaus perustuu suomalaisyliopistojen palkkausjärjestelmään. Jokaiselle tehtävälle määritetään vaativuustaso, minkä lisäksi kullekin työntekijälle maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Lisäksi Helsingin yliopisto tukee vakinaistamispolulla olevien tutkijoiden työtä erilaisin palveluin.

Suomessa asuvat tutkijat pystyvät sovittamaan työn ja perhe-elämän yhteen, sillä suomalainen yhteiskunta tarjoaa lapsiperheille monia etuuksia.