Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja esteettömyys
Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemme syrjintää kaikessa toiminnassamme.

Helsingin yliopistossa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tarkoittavat kaikkien yliopistoyhteisöön kuuluvien tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua ja opiskelu- ja työhyvinvoinnin edistämistä, jotta kaikki yliopistolaiset voivat ylpeänä sanoa kuuluvansa maailman parhaaseen yliopistoyhteisöön. Päämääränämme on olla edelläkävijä moninaisuutta kunnioittavan ilmapiirin sekä hyvinvoivan opiskelu- ja työympäristön luomisessa.

Työ ei ole vielä tehty, vaan pyrimme aktiivisesti kohti tasa-arvoisempaa yliopistoyhteisöä. Tunnistamme ja poistamme käytäntöjä ja rakenteita, jotka tuottavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Jokapäiväistä toimintaamme ja vuorovaikutusta ohjaavat yliopiston strategia kaudelle 2021–2030 – ”Tieteen voimalla – Maailman parhaaksi” sekä yliopiston yhteiset arvot: totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä niiden osana esteettömyys ovat osa moninaisen ja monikielisen yliopistoyhteisön arkipäivää.

Tavoitteet ja tausta – Työtä aidon ja vastuullisen vuorovaikutuksen voimalla!

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus on koko yliopiston henkilökunnan asia; opettajien, tutkijoiden ja tukipalvelu- ja asiantuntijahenkilöstön. Tasa-arvotyömme pohjana toimii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Ensimmäinen sellainen tehtiin 1990-luvulla. Uusin on voimassa vuosina 2021–2024. Suunnitelman painopisteet ovat:

  1. Inkluusion sekä hyvinvoivan opiskelu- ja työkulttuurin edistäminen 

Lähestymme inkluusiota kulttuurisensitiivisyyden ja rasisminvastaisuuden, uskonnollisen ja vakaumuksellisen yhdenvertaisuuden, esteettömyyden ja saavutettavuuden, erityisjärjestelyiden ja tasa-arvoisen arvioinnin sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämisen näkökulmista. Konkreettisina kehittämistoimenpiteinä ovat muun muassa inkluusio-koulutukset sekä monikielisyys ja kielellinen diversiteetti. 

  1. Tasa-arvoisen johtamistyön edistäminen 

Tasa-arvoisen johtamistyön edistäminen liittyy rekrytointiin, palkkaukseen, urakehitykseen, määräaikaisten työsuhteiden ja apurahatutkijoiden asemaan, opiskelun ja opetustyön tukemiseen yliopiston yksiköissä, työn, opiskelun ja muun elämän yhteensovittamiseen sekä ikätasa-arvon edistämiseen. Konkreettisina kehittämistoimenpiteinä ovat muun muassa vaikuttaminen opintoasiainneuvostossa ja tieteellisessä neuvostossa. 

  1. Yhteiskunnallisen yhdenvertaisuustyön edis­tä­mi­nen 

Kestävyys ja vastuullisuus näkyvät opetuksessa ja tutkimuksessa. Käytämme sukupuolentutkimusta tasa-arvon kehittämisen työkaluna ja kehitämme jatkuvaa oppimista yhtenä tasa-arvon edistämisen näkökulmana.

Konkreettisina kehittämistoimenpiteitämme ovat muun muassa aktiivinen toiminta kansainvälisissä LERU- ja UNA-verkostoissa sekä yliopiston kestävyys- ja vastuullisuustoimikunnassa. 

Teot tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Teemme yliopistolla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä aidosti, vastuullisesti ja vuorovaikutuksellisesti. Viime vuosina olemme muun muassa toteuttaneet kyselyjä ja selvityksiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilasta sekä järjestäneet erilaisia tilaisuuksia tietoisuuden nostamiseksi. Kyselyissä ja selvityksissä on huomioitu eri henkilöstöryhmät ja opiskelijat. Tuloksista on informoitu koko yliopistoyhteisöä eri tiedotuskanavia hyödyntäen. Selvitykset osoittavat, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on koettu yliopiston eri toimijoiden keskuudessa hyvin tärkeäksi.

Erilaisiin tilaisuuksiin ovat kuuluneet muun muassa rasisminvastainen Tiedostamattomat ennakkoasenteet -koulutus sekä Rohkeat esikuvat yliopistolla -keskustelutilaisuus. Minna Canth -tasa-arvokoulutukset sekä Helsinki Pride -tilaisuudet ovat nekin osa tasa-arvotoimintaamme.

Teot ja tilaisuudet vuosina 2021–2024 

Seuraavien vuosien aikana aiomme järjestää inkluusiokoulutuksia, nostaa ja selkiyttää kieliperiaatteita sekä muovata rekrytointiprosessista entistä avoimempi ja yhdenvertaisempi. Järjestämme jatkossakin eri teemoista keskustelutilaisuuksia ja osallistumme Helsinki Prideen. Lisäksi koulutamme henkilökuntaa opiskelijoiden opintoihin liittyvistä erityisjärjestelyistä. 

Es­teet­tö­myy­s yliopistolla

Yliopistomme tavoitteena on palvelujen, tilojen ja toimintojen kehittäminen sellaisiksi, että ne soveltuvat kaikille. Toteutamme yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä sekä inkluusion periaatetta. Inkluusio tarkoittaa kaikkien itsestään selvää mukaan ottamista niin, että kaikki voivat tasa-arvoisesti osallistua toimintaan. 

Esteettömyys toteutuu liikuntaesteiden osalta hyvin, ja jokaisessa uudessa hankkeessa tai peruskorjauksessa esteettömyyttä pyritään edelleen parantamaan. Esteetön ympäristö ei erottele ihmisiä liikkumis- ja toimintakyvyn perusteella. Kun ympäristö on järjestetty esteettömäksi, kaikki pystyvät toimimaan tasavertaisesti riippumatta näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen, ikään tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvistä tekijöistä. 

Es­teet­tö­myy­den edis­tä­mi­nen 

Vammaisten henkilöiden erilaiset tarpeet tulee kaikessa suunnittelussa ottaa huomioon osana ihmisten moninaisuutta. Tämä tarkoittaa sekä fyysisten, asenteellisten että kommunikointia vaikeuttavien esteiden poistamista. Yliopisto tarjoaa neuvoja vammaisille ja vajaakuntoisille opiskelijoille ja työntekijöille yliopistoyhteisöön integroitumisessa ja heidän tarvitsemiensa apuvälineiden ja oppimateriaalin hankinnassa. Työntekijä voi yksikön esimiehen kanssa selvittää mahdollisesti tarvittavia erityisjärjestelyjä ja järjestelyjen toteuttamista. Yliopistossa neuvotaan opiskelijoita opintoja koskevissa asioissa, kuten esimerkiksi erityistenttijärjestelyissä tai opintojen korvaavuuksissa. Myös opetus- ja muulle yliopistohenkilökunnalle on tarjolla neuvontaa. 

Osana julkisen hallinnon toimijoita, yliopisto noudattaa Euroopan unionin saavutettavuusdirektiiviä: ”Saavutettavuuden edistäminen on olennainen osa julkisen hallinnon palveluiden digitalisointia. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.” (Lähde: Valtiovarainministeriö

Tasa-arvo- ja yh­den­ver­tai­suus­toi­mi­kun­ta

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta on vararehtorin johtama elin, joka edustaa yliopistoyhteisön moninaisuutta. Toimikunnan jäsenet valitaan niin, että edustettuina ovat eri sukupuolet, yliopiston eri henkilöstöryhmät, opiskelijat, eri-ikäiset yliopistoyhteisön jäsenet sekä ryhmät, joilla on erityistä asiantuntemusta tai kokemusta yhdenvertaisuuskysymyksistä.  

Toimikunnan tehtävänä on: 

  • edistää tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain tavoitteiden toteutumista sekä seurata tasa-arvon kehittymistä yliopistossa ja raportoida siitä 

  • vaikuttaa yliopistoyhteisöön siten, että tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle myönteiset asenteet ja mielipiteet sekä rakenteet vahvistuvat yliopistossa 

  • valmistella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. 

Toimikunnan puheenjohtajana toimii vararehtori Tom Böhling. Toimikunnan sihteerinä on tasa-arvovastaava Timo Valtonen. Tasa-arvoasioissa voi olla yhteydessä sähköpostitse tasa-arvovastaava@helsinki.fi

Lisäksi yliopistolla toimii henkilöstöpalveluissa sekä opetus- ja opiskelijapalveluissa tasa-arvo- ja esteettömyysyhdyshenkilöitä. Yliopistolla on myös nimettyjä häirintäyhdyshenkilöitä. Lisätietoa voi kysyä osoitteesta hrd@helsinki.fi