Akateemiset uramahdollisuudet

Helsingin yliopistossa on neliportainen akateeminen uramalli.

Tarkat eri uraportaita koskevat kelpoisuusvaatimukset

Yliopistoportfolio

4. porras

Professori

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä näyttöjä edustamansa tieteenalan kansainvälisestä yhteistyöstä.

Tutkimusjohtaja

3. porras

Apulaisprofessori (vakinaistamispolku)

Helsingin yliopisto houkuttelee kansainvälisiä huippututkijoita kilpailukykyisellä ja läpinäkyvällä vakinaistamispolkujärjestelmällä (tenure track). Tällä hetkellä yliopiston houkuttelevassa tutkimus- ja opetusympäristössä on runsaat 70 apulaisprofessorin tehtävää.

Lisätietoja: Helsingin yliopiston vakinaistamispolku

Yliopistonlehtori ja kliininen opettaja

Helsingin yliopiston uramallissa yliopistonlehtorit ovat vanhempia tutkijoita, jotka työskentelevät itsenäisesti omalla tieteenalallaan. Heidän työtehtävänsä voivat painottua opetukseen tai tutkimukseen. Yliopistonlehtoreiden urakehitystä tuetaan kannustamalla heitä hakemaan vakinaistamispolulla olevia tehtäviä.

Yliopistotutkija ja vanhempi tutkija

Yliopistotutkijan ja vanhemman tutkijan tehtävät edellyttävät kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hankkia täydentävää tutkimusrahoitusta. Tutkimuskoordinaattorin tehtävässä tarvitaan kykyä hallinnoida tutkimushankkeita ja niiden taloutta.

Tutkimuskoordinaattori

2. Porras

Tutkijatohtori

Tutkijatohtori on post doc-vaiheen tehtävä jossa toimitaan tyypillisesti 3-5 vuotta.

Yliopisto-opettaja

Yliopisto-opettajan tehtävään valittavalta edellytetään pedagogista koulutusta ja taitoa tuottaa oppimateriaalia.

1. porras

Tohtorikoulutus ja palkalliset tohtorikoulutettavien tehtävät

Helsingin yliopistossa on neljä tutkijakoulua ja 32 tohtoriohjelmaa, jotka kattavat yliopiston kaikki tutkimusalat. Kaikki Helsingin yliopiston tohtoriopiskelijat kuuluvat johonkin näistä ohjelmista. Palkallisiin tohtorikoulutettavien tehtäviin valitut henkilöt rekrytoidaan 1–4 vuoden kokoaikaisiin työsuhteisiin.

Lisätietoja: Helsingin yliopiston tohtorikoulutus

Muut mahdollisuudet

Vierailevat tutkijat

Helsingin yliopisto ottaa vastaan vierailevia tutkijoita ja vierailevia professoreita.

Apurahatutkijat

Yliopistossa voi tehdä tutkimusta säätiön tai muun tahon suoraan tutkijalle osoittaman henkilökohtaisen apurahan turvin.

Harjoittelijat                                                              

Harjoittelijat pääsevät näyttämään osaamistaan, mutta ennen kaikkea he voivat oppia työelämän ammatillisista käytännöistä.