Akateemiset uravaihtoehdot
Tarjoamme monipuolisia uramahdollisuuksia työhön opetuksen ja tutkimuksen parissa. Tältä sivulta löydät kuvaukset akateemisista tehtävistä ja nimikkeistä Helsingin yliopistossa.

Tutustu tällä hetkellä avoinna oleviin työpaikkoihin opetus- ja tutkimustehtävissä.

Professori

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä näyttöjä edustamansa tieteenalan kansainvälisestä yhteistyöstä.

Apulaisprofessori

Helsingin yliopisto houkuttelee kansainvälisiä huippututkijoita kilpailukykyisellä ja läpinäkyvällä vakinaistamispolkujärjestelmällä (tenure track). Tällä hetkellä yliopiston houkuttelevassa tutkimus- ja opetusympäristössä on runsaat 70 apulaisprofessorin tehtävää.

Yliopistonlehtori tai kliininen opettaja

Yliopistonlehtorin ja kliinisen opettajan tehtävään rekrytoidaan pääsääntöisesti avoimen haun kautta.

Helsingin yliopiston uramallissa yliopistonlehtorit ovat vanhempia tutkijoita, jotka työskentelevät itsenäisesti omalla tieteenalallaan. Heidän työtehtävänsä voivat painottua opetukseen tai tutkimukseen. Yliopistonlehtoreiden urakehitystä tuetaan kannustamalla heitä hakemaan vakinaistamispolulla olevia tehtäviä.

Lue lisää yliopistolehtorin ja kliinisen opettajan tehtävistä

Yli­opis­to­tut­ki­ja, van­hem­pi tut­ki­ja ja tutkimuskoordinaattori

Yliopistotutkijan ja vanhemman tutkijan tehtävät edellyttävät kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hankkia täydentävää tutkimusrahoitusta. Tutkimuskoordinaattorin tehtävässä tarvitaan kykyä hallinnoida tutkimushankkeita ja niiden taloutta.

Tutkijatohtori

Tutkijatohtori on post doc-vaiheen tehtävä jossa toimitaan tyypillisesti 3-5 vuotta.

Yliopisto-opettaja

Yliopisto-opettajan tehtävään valittavalta edellytetään pedagogista koulutusta ja taitoa tuottaa oppimateriaalia.

Väitöskirjatutkija

Helsingin yliopistossa on neljä tutkijakoulua ja 32 tohtoriohjelmaa, jotka kattavat yliopiston kaikki tutkimusalat. Kaikki Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijat kuuluvat johonkin näistä ohjelmista. Palkallisiin väitöskirjatutkijoiden tehtäviin valitut henkilöt rekrytoidaan 1–4 vuoden kokoaikaisiin työsuhteisiin.

Muut akateemiset mahdollisuudet

Työelämäprofessori

Työelämäprofessoriksi Helsingin yliopistoon voidaan kutsua tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita ja kokemusta, joista on hyötyä yliopiston toiminnalle. Työelämäprofessori on aina määräaikainen ja työskentelee osa-aikaisena (tyypillisesti 20-50%) varsinaisen oman tehtävänsä ohella.

Dosentti

Dosentti on akateeminen arvo, joka myönnetään tunnustuksena tieteellisistä ja opetuksellisista ansioista. Dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muilla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Aiemmin dosentit olivat myös virkasuhteessa yliopistoon, mutta yliopistolain muututtua 2010 on dosentuurista tullut ennen muuta arvonimi. Helsingin yliopistossa dosentin arvon myöntää tiedekunnan esityksestä Helsingin yliopiston kansleri.

Vie­rai­le­va tut­ki­ja

Helsingin yliopisto ottaa vastaan vierailevia tutkijoita ja vierailevia professoreita.

Apu­ra­ha­tut­ki­ja

Yliopistossa voi tehdä tutkimusta säätiön tai muun tahon suoraan tutkijalle osoittaman henkilökohtaisen apurahan turvin.

Har­joit­te­li­ja                                                             

Harjoittelijat pääsevät näyttämään osaamistaan, mutta ennen kaikkea he voivat oppia työelämän ammatillisista käytännöistä.