Kansainvälinen ja läpinäkyvä rekrytointiprosessi

Helsingin yliopisto pyrkii löytämään lahjakkaimmat ja motivoituneimmat henkilöt vakinaistamispolun tehtäviin. Yliopiston hakumenettelyjä on kehuttu läpinäkyvyydestä, ammattimaisuudesta ja kansainvälisyydestä. Kaikki nimityspäätökset perustuvat arvostettujen sisäisten ja ulkoisten asiantuntijoiden tekemään huolelliseen harkintaan. Hakijoiden kanssa viestitään avoimesti koko rekrytointiprosessin ajan.

Rekrytointiprosessi visualisoituna:

Recruitment process overview

  1. Identification & open call
  2. Evaluation & shortlist
  3. External evaluation & interviews & evaluation of teaching skills
  4. Proposal of candidate & recruitment decision

Process duration: 6 to 12 months. We communicate openly to all candidates throughout the process.

1. Lupaavien hakijoiden tunnistaminen ja avoin hakuilmoitus

Helsingin yliopisto julkaisee avoimen hakuilmoituksen aina, kun sen vakinaistamispolulla avautuu tehtävä. Tehtäviä haetaan yleensä open rank -periaatteella, mikä tarkoittaa, että tehtävä voidaan täyttää joko apulaisprofessorin (assistant professor tai associate professor) tai professorin tehtävänä.

Tiedekunnat voivat kartoittaa mahdollisia hakijoita vakinaistamispolun tehtävään asettamalla hakukomitean tai vastaavan ryhmän. 

2. Arviointi ja kärkihakijoiden valinta

Rekrytointimenettelyn seuraavassa vaiheessa hakijat arvioidaan ja valitaan kärkihakijat. Rekrytoitaessa vakinaistamispolun tehtävään dekaani perustaa valmisteluryhmän, johon kuuluu viisi professoria.

Poikkeustilanteessa enintään kaksi valmisteluryhmän jäsenistä voi olla muita henkilöitä, joilla on dosentin arvo ja tehtävän edellyttämää kokemusta. Ryhmää muodostettaessa otetaan huomioon mahdolliset esteellisyydet. 

Helsingin yliopisto edistää tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan, minkä vuoksi valmisteluryhmään on nimitettävä sekä naisia että miehiä aina, kun se on mahdollista.

Valmisteluryhmä valitsee kärkihakijat. Tässä vaiheessa kaikille hakijoille ilmoitetaan, ovatko he päässeet kärkihakijoiden joukkoon.

Seuraavat vaiheet koskevat vain kärkihakijoita: 

3.  Asiantuntija-arviointi, haastattelu ja opetustaidon arviointi (vierailu)

Valmisteluryhmä pyytää vähintään kahdelta ulkoiselta asiantuntijalta lausunnot kärkihakijoiden tieteellisestä pätevyydestä ja muista ansioista. Jos mahdollista, asiantuntijoiksi tulee nimittää yhtä monta naista ja miestä.

Lisätietoja asiantuntija-arvioinnista sivun alaosassa.

Haastattelu(t):

Hakijoihin otetaan yhteyttä, ja heidän kanssaan sovitaan haastattelun ajasta ja paikasta. Käytettävän menettelyn mukaan hakijat voidaan haastatella myös kahdesti. Valmisteluryhmä tekee haastattelun tai haastattelut.

Opetustaidon arviointi:

Hakijoiden opetustaito arvioidaan kokonaisuutena siten, että otetaan huomioon pedagoginen koulutus ja ajattelu, opetuskokemus ja opetuksen kehittäminen, opinnäytteiden ohjauskokemus, kyky tuottaa oppimateriaalia, muut opetustehtävissä saavutetut ansiot ja opetusnäyte. Tiedekunnan opetustaitotoimikunta arvioi hakijoiden opetustaidon.

Kutakin arviointialuetta koskevat vaatimukset on kuvattu arviointimatriisissa. Tiedekuntien matriisit saattavat poiketa hieman toisistaan (ks. tiedekunnan ohjeet opetustaidon arviointia koskevassa osiossa verkkosivuilla). Hakijoille ilmoitetaan rekrytoinnin aikana kaikki tiedot, joita tarvitaan opetustaidon arvioinnissa.  

Opetustaidon arviointi osoittaa, onko hakijalla tehtävän edellyttämä opetustaito. Rekrytoinnin päätteeksi hakija saa aina lausunnon opetustaidostaan.

Opetusnäyte: 

Opetusnäytteen tarkoituksena on havainnollistaa pedagogisesti mielekkäällä tavalla, miten hakija opettaisi tiettyä ainetta tietylle opiskelijaryhmälle. Opetusnäyte eroaa suuresti tieteellisestä esityksestä, sillä hakija ei pyri osoittamaan omaa tietämystään aiheesta, vaan keskittyy opiskelijoiden tietojen ja taitojen kartuttamiseen ja heidän aktivointiinsa.

Käytännössä opetustaitotoimikunta päättää yleensä opetusnäytteen aiheen. Tavallisesti kaikki hakijat antavat opetusnäytteen samasta aiheesta. Opetusnäytteen kesto on 20–30 minuuttia. Rekrytoinnin aikana henkilöstöpalvelut antaa kaikki tiedot, joita tarvitaan opetusnäytteen valmistelemiseen.

Vierailun muu ohjelma:

Ottaen huomioon valittu rekrytointimenettely sekä kyseessä oleva laitos tai tiedekunta vierailu voi tarjota hakijoille mahdollisuuden pitää tieteellinen luento, tavata muita alan tutkijoita ja tutustua alan infrastruktuuriin.

4. Rekrytointipäätös

Kun rekrytointipäätös on tehty, se ilmoitetaan henkilökohtaisesti kaikille menettelyssä edelleen mukana olleille hakijoille.

Helsingin yliopistossa rekrytointipäätös tehdään esityksen muodossa. Valmisteluryhmä tekee ensin kokonaisvaltaisen arvioinnin ja muodostaa yleiskuvan kärkihakijoiden pätevyydestä, minkä jälkeen se tekee lopullisen ehdotuksen tiedekunnan dekaanille.  Seuraavaksi rehtori päättää nimityksestä tutustuttuaan huolellisesti hakuasiakirjoihin ja muuhun valintamenettelyn aikana tuotettuun aineistoon.

Kun päätös on tehty, tiedekunta ottaa yhteyttä uuteen apulaisprofessoriin/professoriin sopiakseen käytännön järjestelyistä, minkä jälkeen allekirjoitetaan työsopimus.  Jos tehtävään valittu nimitetään apulaisprofessorin tehtävään (assistant professor tai associate professor), laaditaan apulaisprofessorikauden menestyksellisen toiminnan kriteerit.

Helsingin yliopisto pyytää asiantuntijoita arvioimaan hakijoiden tieteellisen pätevyyden osana rekrytointimenettelyä. Seuraavat tiedot on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka arvioivat hakijoita apulaisprofessorin tai professorin tehtävään sekä vakinaistamisarvioinnin, apulaisprofessorikauden arvioinnin ja kutsumenettelyn yhteydessä. 

1. Asiantuntijoiden kutsuminen

Valmisteluryhmä tekee ehdotuksen asiantuntijoiksi nimitettävistä henkilöistä dekaanille, joka päättää heidän hyväksymisestään. Kussakin rekrytointimenettelyssä kutsutaan vähintään kaksi asiantuntijaa antamaan lausunto kaikista kärkihakijoista.

Asiantuntijat ovat yleensä professoreita, tai heillä on vastaavat tieteelliset ansiot. Asiantuntijoita valittaessa otetaan huomioon täytettävän tehtävän tutkimusala.

Asiantuntijana toimimiseen liittyy tiettyjä rajoituksia. Arviointimenettelyssä noudatetaan yleisiä esteellisyysperiaatteita. Asiantuntijalla ei saa olla yhteisjulkaisuja tai muuta tieteellistä yhteistyötä hakijan kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana. Asiantuntija on esteellinen myös, jos hän on saanut tai hakenut apurahaa hakijan kanssa tai jos hän on hakijan väitöskirjan ohjaaja (viimeisen kymmenen vuoden aikana), läheinen ystävä tai läheinen sukulainen. 
Eturistiriitojen välttämiseksi hakijoita pyydetään kertomaan lausunnossaan, miten he tuntevat hakijan. 

2. Hakijoiden arviointi ja lausunto

Kaikille asiantuntijoille toimitetaan arviointiohjeet ja/tai arviointimalli. Tämä aineisto tukee asiantuntijoiden työtä ja varmistaa, että he käsittelevät kaikki arviointialueet.

Asiantuntijoita pyydetään laatimaan kattava arvio hakijoiden tieteellisestä pätevyydestä ja toimittamaan lyhyt kirjallinen lausunto hakijoiden tieteellisestä pätevyydestä, vahvuuksista ja heikkouksista sekä kunkin hakijan sopivuudesta tehtävän alan kannalta. Asiantuntijoita pyydetään ilmoittamaan lausunnossaan, mihin vakinaistamispolun vaiheeseen (ensimmäisen kauden apulaisprofessori, toisen kauden apulaisprofessori, professori) kukin hakija sopii parhaiten, ja ryhmittelemään hakijat erittäin suositeltaviin, suositeltaviin ja ei suositeltaviin. 

3. Apulaisprofessorien ja professorien rekrytointia koskevat periaatteet Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopiston vakinaistamispolkumalli

Kolmetasoisessa vakinaistamispolkujärjestelmässä henkilö palkataan apulaisprofessoriksi (assistant professor) 3–5 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen, jonka päättyessä henkilö voidaan siirtää vakinaistamispolulla toiseen 3–5 vuoden määräaikaiseen apulaisprofessorin (associate professor) työsuhteeseen. Jos vakinaistamista koskevat ehdot täyttyvät, henkilö voidaan lopuksi nimittää pysyvään professorin työsuhteeseen. Hakija voidaan nimittää suoraan mihin tahansa vakinaistamispolun vaiheeseen hänen uravaiheensa mukaan.

Helsingin yliopiston johtosäännössä määritetään professorien (34 §) ja apulaisprofessorien (37 §) pätevyysvaatimukset. Lisätietoja Helsingin yliopiston johtosäännössä

Helsingin yliopisto on määrittänyt tarkat arviointikriteerit, joita noudatetaan apulaisprofessoreita ja professoreita rekrytoitaessa. Samoja kriteereitä noudatetaan myös vakinaistamisarvioinnin ja apulaisprofessorikauden arvioinnin yhteydessä.

Esteellisyyttä koskevat säännöt Helsingin yliopiston rekrytointimenettelyissä

Esteellisyyttä koskevien sääntöjen tarkoituksena on edistää päätöksenteon puolueettomuutta ja estää asiaton vaikuttaminen päätöksiin. Harkinnan tulee perustua tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Esteellinen henkilö ei voi osallistua asian käsittelyyn eikä olla paikalla, kun asiasta keskustellaan. Henkilö on esteellinen, jos hän katsoo puolueettomuutensa vaarantuvan. Lisätietoja esteellisyydestä (pdf)

4. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus rekrytoinnissa

Helsingin yliopisto on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassa. Kaikkien asiantuntijoiden on pidettävä tämä mielessä arviointeja tehdessään. Rekrytoijien ja asiantuntijoiden mahdollinen epäsuora tai tiedostamaton puolueellisuus otetaan huomioon. Tämä saattaa koskea sukupuolta, etnistä taustaa, ikää tai muita syrjintään liittyviä tekijöitä. 

Helsingin yliopisto edistää tasa-arvoista rekrytointia sukupuolesta riippumatta. Se pyrkii varmistamaan tasa-arvoiset mahdollisuudet urakehitykseen kaikilla tasoilla. Rekrytoinnissa sovelletaan selviä ja läpinäkyviä kriteereitä, joiden perusteella kaikkien hakijoiden ansiot arvioidaan tasapuolisesti. Jos mahdollista, valmisteluryhmiin ja asiantuntijoiksi nimitetään sekä naisia että miehiä.

Helsingin yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

5. Akateeminen ura Helsingin yliopistossa 

Tutustuminen Helsingin yliopiston akateemiseen uramalliin auttaa asiantuntijoita hakijoiden arvioinnissa. Akateemiset uramahdollisuudet ja nimikkeet Helsingin yliopistossa