Koronavuosi 2020: ennätysmäärä tutkintoja ja merkittävät kulusäästöt

Korona vaikutti vuonna 2020 niin opetukseen, tutkimukseen kuin talouteenkin. Operatiivinen tulos parani, kun toiminnan kulut pienentyivät poikkeustilanteen seurauksena. Talouden pysyvä tasapaino vaatii tarkkaa kulujen hallintaa.

Vuonna 2020 Helsingin yliopistossa opiskeli 31 564 tutkinto-opiskelijaa. Suoritettujen tutkintojen määrä oli ennätysmäinen, 8 934 tutkintoa, mikä on 2 792 tutkintoa enemmän kuin vuonna 2019. Tutkintomäärän lisäys johtui koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä. Samalla tutkintojen keskimääräinen suoritusaika piteni, koska valmistuneista suuri osa oli opiskellut jo pitkään. Opintopisteitä suoritettiin 1,3 miljoonaa, mikä oli noin 180 000 enemmän kuin vuonna 2018.

Koronapandemia vaikutti yliopiston toimintaan monin tavoin.  Opetus toteutettiin pääosin etänä maaliskuusta vuoden loppuun.  Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi keväällä kesken meneillään olleiden opiskelijavalintojen korkeakouluja lisäämään aloituspaikkamääräänsä pandemian vaikutusten vähentämiseksi. Helsingin yliopisto lisäsi paikkojen määrää 428:lla. Opiskelijavalinnat toteutettiin poikkeusjärjestelyin.

Lähes kolme neljästä julkaisusta on tieteellisesti vertaisarvioitu

Julkaisuja valmistui yhteensä 10 664. Tieteellisten vertaisarvioitujen julkaisujen osuus oli 73 prosenttia ja yhteiskunnallisesti vuorovaikuttavien julkaisujen osuus 27 prosenttia, kuten myös edellisenä vuotena.  Vuodesta 2017 alkanut tieteellisten vertaisarvioitujen julkaisujen määrän kasvu vuositasolla tasaantui, mutta tulos oli kuitenkin kolmen edeltävän vuoden keskiarvoa korkeampi.

Avoimen julkaisemisen edistämiseksi tehdyt toimet ovat tuottaneet tulosta: vertaisarvioiduista tieteellisistä artikkeleista jo 69 prosenttia julkaistiin avoimissa julkaisukanavissa tai on rinnakkaistallennettu Helsingin yliopiston julkaisuarkistoon.

Helsingin yliopiston tutkijat menestyivät jälleen Euroopan tutkimusneuvosto ERC:n rahoitushauissa: ERC Starting Grant -rahoituksen sai neljä, ERC Advanced Grant rahoituksen yksi ja Consolidator Grant -rahoituksen yksi Helsingin yliopiston tutkijaa. Helsingin yliopisto on saanut tähän mennessä 94 ERC-apurahaa ja on tällä menestyksellä 18. sijalla eurooppalaisten yliopistojen joukossa.

Lue lisää: Katsaus strategiakauteen 2017-2020 ja vuoteen 2020 –julkaisu

Operatiivinen tulos parani

Yliopiston operatiivinen tulos, eli tulos ilman sijoitustoiminnan vaikutusta, oli 3,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulos on merkittävästi parempi kuin vuonna 2019 ja myös parempi kuin vuodelle 2020 budjetoitu tulos.

Yliopiston perusrahoitus kasvoi 13 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2019, mikä osaltaan paransi tulosta. Perusrahoituksen lisäys oli mahdollinen, koska valtio palautti yliopistojen kehykseen indeksitarkistuksen ja osan aiemmin leikatuista varoista. Helsingin yliopiston perusrahoitus on kuitenkin edelleen vuosien 2010-2016 tason alapuolella.

Lisäksi tulosta paransi kulujen väheneminen koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi, kun muun muassa matkustaminen estyi lähes kokonaan ja palveluiden osto pieneni merkittävästi. Sen sijaan palkka- ja tilakustannukset säilyivät edellisten vuosien tasolla.

Poikkeustilanteen vuoksi myös täydentävän rahoituksen tuotot vähenivät. Tutkimusrahoitus onnistuttiin säilyttämään ennallaan, mutta muu täydentävä rahoitus aleni yhdeksällä miljoonalla eurolla.

Sijoitustoiminnan ja varainhankinnan tulos oli 23,8 miljoonaa euroa, minkä vuoksi yliopiston kokonaistulos oli plussalla 20,4 miljoonaa euroa.

– Vaikka vuoden 2020 operatiivinen tulos oli hyvä, yliopiston talous ei ole pysyvästi tasapainossa. Vuoden 2021 ennuste on edelleen hyvin alijäämäinen, rehtori Sari Lindblom muistuttaa.

Kulujen väheneminen johtuu tilapäisestä toiminnan vähentymisestä ja osittain kulut ovat vain siirtyneet myöhempään ajankohtaan.

– Talouden tasapainotus edellyttää edelleen hyvin huolellista suunnittelua ja kulujen hallintaa. Lisäksi on erittäin tärkeä huolehtia siitä, että yliopiston tulos paranee opetus- ja kulttuuriministeriön rahanjakomallissa käytetyillä mittareilla, Sari Lindblom lisää.

Helsingin yliopiston tulos 2010–2020 ja ennuste 2021–2022, operatiivinen toiminta ja rahastot

Yliopiston henkilöstömäärä vuoden 2020 lopussa oli 8 120, joista yli 4 872 opettajia ja tutkijoita. Henkilöstökulut olivat lähes kaksi kolmasosaa kokonaiskuluista. Toinen merkittävä kuluerä muodostuu opiskelu-, tutkimus- ja muista toiminnan edellyttämistä tiloista.

Helsingin yliopiston tulot ja menot 2020

Tutustu yliopiston tilinpäätökseen 2020

Sijoitustoiminta vahvistaa omavaraisuutta

Helsingin yliopiston sijoitusomaisuuden arvo vuoden 2020 lopussa oli 534 miljoonaa euroa. Hallituksen hyväksymien vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti yliopisto sijoittaa vastuullisesti, esimerkiksi luopumalla sijoituksista fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin. Lisäksi sijoitustoiminnan tavoitteena on varmistaa vastuullisten sijoituskohteiden hyvä tuotto ja arvonkehitys pitkällä aikavälillä, vahvistaa yliopiston taloudellista omavaraisuutta ja taata jatkuva tuotto lahjoituksille. Yliopisto on julkaissut sijoitussuunnitelman, sijoitustoiminnan raportin vuodelta 2020, sijoitustoiminnan kuukausiraportin sekä vastuullisuusraportin.

Vuoden 2020 aikana yliopiston spinout-yhtiö Nanoform listautui pörssiin. Yliopiston alkuvaiheen sijoitus yhtiöön oli noin 300 000 euroa ja markkinat arvioivat sijoituksen yli 20 miljoonan euron arvoiseksi listauksen yhteydessä

Helsingin yliopisto perusti vuonna 2020 opiskelijoiden HELSEED-yrittäjyysohjelman, jonka tavoitteena on tukea ja kannustaa opiskelijoita viemään ideoitaan kohti startup-yrityksiä. Alkuvuonna 2021 ohjelmaa tukemaan perustettiin HELSEED-lahjoitusrahasto. HELSEED-ohjelman ensimmäiset kaksi sijoitusta tehtiin maaliskuussa 2021

Varainhankinta on keino lisätä yliopiston taloudellista omavaraisuutta ja tuloja tutkimuksen ja opiskelun tueksi. Vuonna 2020 alkoi uusi Sitran ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama vastinrahoituskausi. Vastinrahoitus tarkoittaa, että yliopiston hankkimat lahjoitukset kerrotaan tietyllä kertoimella ja tämä lisärahoitus myönnetään vastinrahoitusvaroista.

Vuoden 2021 näkymät

2021 aloittaa uuden kymmenvuotisen strategiakauden 2021-2030. Yliopiston valtionrahoitus vuonna 2021 on saman suuruinen kuin vuonna 2020. Rahoitukseen sisältyy kuitenkin merkittävä määrä lisävelvoitteita, kuten laajentuneen opiskelijoiden sisäänotto ja kansainvälistymisohjelma.  Vuoden 2021 operatiivisen toiminnan tulosennuste on 28 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2020 tutkintokertymän ennakoidaan parantavan Helsingin yliopiston rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmallissa vuonna 2022, mutta ennätysvuoden jälkeen tutkintomäärät vastaavasti putoavat. Yliopiston tavoitteena on nopeuttaa tutkintojen suoritusaikoja.

Koronapandemiasta aiheutuva poikkeustilanne jatkuu edelleen vuonna 2021. Poikkeustilanteen pitkittyminen lisää riskejä mm opiskelijoiden valmistumisen ja tutkimushankkeiden aikataulujen viivästymisestä.

Lue lisää:

Yliopiston talouden verkkosivut

Yliopiston tilinpäätös 2020

Strategiakausi päättyi – missä onnistuimme? Selaile vuosikatsauksestamme mitä yliopistossa tapahtui vuonna 2020 ja kurkista mielenkiintoisia uutisnostoja eri kampuksilta.