Arvopaperisijoittaminen
Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen yhteenlaskettu sijoitusomaisuus on reilu puoli miljardia euroa ja kiinteistöomaisuus noin puolitoista miljardia euroa.

Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen yhteenlaskettu sijoitusomaisuus on reilu puoli miljardia euroa ja kiinteistöomaisuus noin puolitoista miljardia euroa. Helsingin yliopiston sijoitusomaisuus on muodostunut vuoden 2010 yliopistouudistuksen yhteydessä kerätystä varallisuudesta sekä sen tuotosta. Helsingin yliopiston rahastojen sijoitusomaisuus on muodostunut pitkän ajan kuluessa lahjoitusten ja sijoitustoiminnan tuloksena.

Sijoitustoiminnan ensisijainen tavoite on lisätä yliopiston taloudellista vakautta ja itsenäisyyttä. Tuottotavoite pitkällä aikavälillä on 4 % vuodessa + inflaatio. Tuottotavoitteen tulee kuitenkin olla vähintään sama kuin perustehtäviin jaettava osuus, jotta sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ei vaarannu. Riskiprofiili pyritään rakentamaan siten, että asetettu tuottotavoite saavutetaan mahdollisimman vähäisellä riskinotolla. Vertailuindeksi on osakkeet 70 % ja korot 30 %.

Yliopiston sijoitusomaisuus

Sijoitusjakauma 31.12.2020

Helsingin yliopiston sijoitusomaisuuden arvo oli 534 miljoonaa euroa vuoden 2020 lopussa.

Vuonna 2020 Helsingin yliopiston sijoitukset tuottivat 19,43 %. Tuotto oli poikkeuksellisen korkea ja edustaa riskitasoa, jossa osakkeiden paino sijoitusjakaumassa on huomattava. Tämä tarkoittaa käytännössä myös, että tuottojen vaihtelu on merkittävä: yksittäisinä vuosina negatiivinen tuotto saattaa olla vastaava tai suurempi. 

Sijoitusjakauma 31.12.2020: Listatut osakkeet 69,6 %, Listatut velkakirjat 22,6 %, Muut 7,3 % ja Kassa 0,5 %

 

Hel­sin­gin yli­opis­ton ja Hel­sin­gin yli­opis­ton ra­has­to­jen  Time-Weigh­ted Re­turn (TWR) vuo­den 2019 alus­ta ja kuu­kausit­tai­nen tuot­to

Vastineena tuottojen vaihtelusta – eli riskistä – yliopisto voi pitkässä juoksussa odottaa riskittömän koron ylittävää tuottoa. Jotta yliopistolla olisi mahdollisuus rahoittaa negatiiviset tuotot ja sijoittaa pitkäjänteisesti on siksi välttämätöntä, että positiiviset tuotot rahastoidaan. 

Vas­tuul­li­suus si­joi­tus­toi­min­nas­sa

Sijoitustoimintaa ohjaavat yliopiston hallituksen 12.6.2019 hyväksymät vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet. Yliopisto julkaisi ensimmäisen vastuullisen sijoitustoiminnan raporttinsa 28.4.2020.

Sijoitustoimintamme tulee olla sopusoinnussa yliopiston yhteiskuntavastuuta koskevien arvojen kanssa. Vastuullisena sijoittajana noudatamme hyvää hallintotapaa.

Olemme pitkäjänteinen sijoittaja, jonka tavoitteena on varmistaa sijoituskohteidensa hyvä tuotto ja arvonkehitys pitkällä aikavälillä. Uskomme, että yritys, joka huomioi ympäristönäkökulman sekä sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökulmat toiminnassaan, on kannattavampi sijoituskohde pitkällä aikajänteellä.

Käytämme sijoitustoiminnassa ensisijaisesti vastapuolia, joiden toiminnassa otetaan huomioon vastuullisuusnäkökulmat. Uusia sijoituspäätöksiä tehtäessä otamme huomioon vastuullisuuden keskeisenä tekijänä.

Sijoitussuunnitelma ja -raportit
Hel­sin­gin yli­opis­ton ra­has­to­lis­ta #hel­funds

Helsingin yliopisto pyrkii edistämään sijoitustoimintaansa keskittämällä sijoituksiaan tehokkaisiin ja vastuullisiin sijoitusrahastoihin. Osana vastuullisuutta yliopisto julkaisee uudet merkittävät pitkän aikavälin sijoitukset sitä mukaa kuin niitä tehdään.

Rahastolistan tarkoituksena on lisätä yliopiston sijoitustoiminnan läpinäkyvyyttä ja edistää tasa-arvoista tiedonsaantia sijoitustuotteista. Rahastolista ei ole kehotus merkitä, lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuuksia. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee sijoittajan perehtyä rahastokohtaiseen materiaaliin, josta muun muassa riskit ilmenevät.

Hel­sin­gin yli­opis­ton ra­has­to­lis­ta #hel­funds

Kevät 2019: Handelsbanken Global Index Criteria
Syksy 2019: SEB Sustainability Global Index Fund
Kevät 2020: SPP Aktiefond Global A EUR ACC
Syksy 2020: Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Ind EUR Acc