Yliopiston talous
Yliopistojen toiminnan tuloksellisuutta mitataan mm. tutkintojen ja julkaisujen määrällä. Näiden perusteella määritetään se, kuinka paljon kukin yliopisto saa valtion rahoitusta. Perusrahoituksen lisäksi yliopisto hakee täydentävää tutkimusrahoitusta eri lähteistä.
Yliopiston talouden lukuja

Helsingin yliopiston operatiivinen tulos, eli tulos ilman sijoitustoiminnan vaikutusta, oli vuonna 2019 miinuksella 35 miljoonaa euroa. Tulos oli budjetoidun ja ennusteiden mukainen. Vuonna 2019 sijoitukset eli arvopapereiden kurssimuutokset tuottivat niin hyvin, että yliopiston kokonaistulos oli plussalla 15 miljoonaa euroa.   

Yliopiston henkilöstömäärä vuoden 2019 lopussa oli reilut 8 100, joista yli 4 600 opettajia ja tutkijoita. Henkilöstökulut olivat lähes kaksi kolmasosaa kokonaiskuluista. Toinen merkittävä kuluerä muodostuu opiskelu-, tutkimus- ja muista toiminnan edellyttämistä tiloista.

Hel­sin­gin yli­opis­ton ope­ra­tii­vi­sen toi­min­nan tu­los 2010–2019 ja en­nus­te 2020–2023

Hel­sin­gin yli­opis­ton ope­ra­tii­vi­sen toi­min­nan tu­los 2010–2019 ja en­nus­te 2020–2023. Ennuste tehty ennen koronakriisiä.

Yliopiston tulot ja menot

Vuonna 2019 Helsingin yliopiston kokonaistuotot olivat 688 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna lisäystä oli 11 miljoonaa euroa (1,6 %). Yliopiston kokonaistuotot koostuvat perusrahoituksesta, täydentävästä rahoituksesta ja sijoitustoiminnan- ja varainhankinnan tuotoista.

Helsingin yliopiston kokonaiskulut olivat 708 miljoonaa euroa. Kokonaiskulut kasvoivat 2,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Suurimmat kuluerät ovat 427 miljoonan euron (60 % kokonaiskulusta) henkilöstökulut ja 89 miljoonan euron (13 %) tilavuokrat. Henkilöstökulut kasvoivat 24 miljoonaa euroa. Muut operatiivisen toiminnan kulut vähentyivät kolme miljoonaa euroa.

Täy­den­tä­vän tut­ki­mus­ra­hoi­tuk­sen läh­teet 2019, %

Yliopiston tärkein täydentävän tutkimusrahoituksen lähde on Suomen Akatemia. Suomen Akatemialta saatu rahoitus kasvoi noin 5 miljoonaa euroa ja oli yhteensä 109 miljoonaa euroa. Suomen Akatemian rahoituksen osuus Helsingin yliopiston saamasta tutkimusrahoituksesta oli 53 %. EU:sta saatu tutkimusrahoitus kasvoi 3 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna ja oli 31 miljoonaa euroa. Kotimaisilta säätiöiltä saadun tutkimusrahoituksen osuus nousi 3 miljoonaa ja oli 28 miljoonaa.

Tutustu talousasioihimme