Yliopiston talous
Yliopistojen toiminnan tuloksellisuutta mitataan mm. tutkintojen ja julkaisujen määrällä. Näiden perusteella määritetään se, kuinka paljon kukin yliopisto saa valtion rahoitusta. Perusrahoituksen lisäksi yliopisto hakee täydentävää tutkimusrahoitusta eri lähteistä.
Yliopiston talouden lukuja

Helsingin yliopiston operatiivinen tulos, eli tulos ilman sijoitustoiminnan vaikutusta, oli vuonna 2021 plussalla 4,6 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan ja varainhankinnan tulos oli 70,1 miljoonaa euroa, minkä vuoksi yliopiston kokonaistulos oli plussalla 74,7 miljoonaa euroa.   

Yliopiston henkilöstömäärä vuoden 2021 lopussa oli reilut 8 200, joista yli 4 800 opettajia ja tutkijoita. Henkilöstökulut olivat lähes kaksi kolmasosaa kokonaiskuluista. Toinen merkittävä kuluerä muodostuu opiskelu-, tutkimus- ja muista toiminnan edellyttämistä tiloista.

 

Hel­sin­gin yli­opis­ton ope­ra­tii­vi­sen toi­min­nan tu­los 2010–2021 ja en­nus­te 2022–2023
Yliopiston tulot ja menot 2021

Vuonna 2021 Helsingin yliopiston kokonaistuotot olivat 714 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna lisäystä oli 20 miljoonaa euroa. Yliopiston kokonaistuotot koostuvat perusrahoituksesta, täydentävästä rahoituksesta ja sijoitustoiminnan- ja varainhankinnan tuotoista.

Helsingin yliopiston kokonaiskulut olivat 703 miljoonaa euroa. Suurimmat kuluerät olivat 441 miljoonan euron (63 % kokonaiskulusta) henkilöstökulut ja 87 miljoonan euron (12 %) tilavuokrat.

Täydentävän tutkimusrahoituksen lähteet 2021

Yliopiston tärkein täydentävän tutkimusrahoituksen lähde oli Suomen Akatemia. Suomen Akatemialta saatu rahoitus kasvoi 11 miljoonaa euroa ja oli yhteensä 116 miljoonaa euroa. Suomen Akatemian rahoituksen osuus Helsingin yliopiston saamasta tutkimusrahoituksesta oli 52 %. EU:sta saatu tutkimusrahoitus pysyi samana kuin edellisenä vuonna, 30 miljoonassa eurossa. Yliopisto sai säätiöiltä tutkimusrahoitusta 33 miljoonaa euroa, 2 miljoonaa euroa enemmän kuin 2020.

Tutustu talousasioihimme