Yliopiston talous
Yliopistojen toiminnan tuloksellisuutta mitataan mm. tutkintojen ja julkaisujen määrällä. Näiden perusteella määritetään se, kuinka paljon kukin yliopisto saa valtion rahoitusta. Perusrahoituksen lisäksi yliopisto hakee täydentävää tutkimusrahoitusta eri lähteistä.
Yliopiston talouden lukuja

Helsingin yliopiston operatiivinen tulos, eli tulos ilman sijoitustoiminnan vaikutusta, oli vuonna 2020 miinuksella 3,4 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan ja varainhankinnan tulos oli 23,8 miljoonaa euroa, minkä vuoksi yliopiston kokonaistulos oli plussalla 20,4 miljoonaa euroa.   

Yliopiston henkilöstömäärä vuoden 2020 lopussa oli reilut 8 100, joista yli 4 700 opettajia ja tutkijoita. Henkilöstökulut olivat lähes kaksi kolmasosaa kokonaiskuluista. Toinen merkittävä kuluerä muodostuu opiskelu-, tutkimus- ja muista toiminnan edellyttämistä tiloista.

Hel­sin­gin yli­opis­ton ope­ra­tii­vi­sen toi­min­nan tu­los 2010–2020 ja en­nus­te 2021–2022

Hel­sin­gin yli­opis­ton ope­ra­tii­vi­sen toi­min­nan tu­los 2010–2020 ja en­nus­te 2021–2022.

Yliopiston tulot ja menot

Vuonna 2020 Helsingin yliopiston kokonaistuotot olivat 694 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna lisäystä oli 6 miljoonaa euroa (0,9 %). Yliopiston kokonaistuotot koostuvat perusrahoituksesta, täydentävästä rahoituksesta ja sijoitustoiminnan- ja varainhankinnan tuotoista.

Helsingin yliopiston kokonaiskulut olivat 686 miljoonaa euroa. Kokonaiskulut vähenivät 3,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Suurimmat kuluerät ovat 430 miljoonan euron (63 % kokonaiskulusta) henkilöstökulut ja 88 miljoonan euron (13 %) tilavuokrat.

Täy­den­tä­vän tut­ki­mus­ra­hoi­tuk­sen läh­teet 2020, %

Yliopiston tärkein täydentävän tutkimusrahoituksen lähde on Suomen Akatemia. Suomen Akatemialta saatu rahoitus väheni noin 4 miljoonaa euroa ja oli yhteensä 105 miljoonaa euroa. Suomen Akatemian rahoituksen osuus Helsingin yliopiston saamasta tutkimusrahoituksesta oli 51 %. EU:sta saatu tutkimusrahoitus väheni miljoona euroa edellisvuoteen verrattuna ja oli 30 miljoonaa euroa. Kotimaisilta säätiöiltä saadun tutkimusrahoituksen osuus oli sama 28 miljoonaa kuin 2019.

Tutustu talousasioihimme