Vakinaistamispolku (tenure track)
Helsingin yliopisto houkuttelee kansainvälisiä huippututkijoita kilpailukykyisellä ja läpinäkyvällä vakinaistamispolkujärjestelmällä (tenure track). Räätälöity urapolku ja läpinäkyvä kansainvälinen rekrytointiprosessi edistävät ensiluokkaista tutkimusta ainutlaatuisessa tutkimus- ja opetusympäristössä.
Helsingin yliopiston vakinaistamispolkujärjestelmä
RÄÄ­TÄ­LÖI­TY URA­POL­KU VA­KI­NAIS­TA­MIS­PO­LUL­LA

Kolmetasoisessa vakinaistamispolkujärjestelmässä yliopisto palkkaa henkilön apulaisprofessoriksi (assistant professor) 3–5 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen, jonka päättyessä henkilö voidaan siirtää vakinaistamispolulla toiseen 3–5 vuoden määräaikaiseen apulaisprofessorin (associate professor) työsuhteeseen. Apulaisprofessorikauden ajalta tehdyn arvioinnin perusteella menestyksekkäästi tehtävistään suoriutunut henkilö voidaan vakinaistaa professoriksi. Kaikista polun vaiheista on mahdollista aloittaa suoraan.Tavoitteena on lisätä akateemisen uran ennustettavuutta, kilpailukykyä ja houkuttelevuutta.

Vakinaistamispolku on väline uralla etenemiseen. Kun henkilö on valittu tehtävään, hänelle määritetään yksikölliset kriteerit vakinaistamispolulla etenemiseen.

Vakinaistamispolulla etenemistä arvioidaan aina kokonaisuutena. Apulaisprofessorin/professorin rekrytoinnissa ja vakinaistamispolulla edetessä arviointi tapahtuu kolmella osa-alueella:

 • tutkimukselliset ansiot
 • opetus- ja ohjausansiot
 • yhteiskunnallinen ja yliopistoyhteisöllinen vuorovaikutus

 

A tailored career path: tenure track 3 to 10 years.

All stages of the tenure track can be entered directly depending on the career stage of the applicant.

Fixed term assistant professsor - 3 to 5 years

 • Review based on individual criteria

Fixed term associate professor - 3 to 5 years

 • Review based on individual criteria
 • External assessment

Full professor - permanent

Arviointi toteutetaan aina kokonaisarviointina perustuen urapolun eri tasoille määriteltyihin kriteereihin. Arviointikriteerit perustuvat rehtorin päätökseen HY/125/00.00.06.00/2019.

Apu­lais­pro­fes­so­ri (as­sis­tant pro­fes­sor)

Ensimmäisellä kaudella apulaisprofessorilla edellytetään olevan akateemista potentiaalia ja kykyä kehittyä akateemisella uralla. Vakinaistamispolun ensimmäiselle kaudelle rekrytoitaessa tavoitteena on tunnistaa tulevaisuuden lupauksia.

Apulaisprofessoriksi (assistant professor) rekrytoitaessa huomioidaan seuraavat ansiot:

 • Akateemiseen kokemukseen nähden korkeatasoiset tutkimukselliset ansiot, näyttöjä itsenäisestä tutkimusotteesta, tutkimuksen omintakeisuudesta ja tasokkuudesta.
 • Vertaisarvioitujen julkaisujen ja/tai monografioiden laatu ja määrä.
 • Toiminta kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusryhmissä ja/tai verkostoissa. Jatko-opinnot, postdoc-kaudet ja/tai työskentely ulkomailla.
 • Oman tieteenalan edustajat pitävät tulevaisuuden lupauksena.
 • Osoitus motivaatiosta kehittää opetusta ja mahdollinen opetuskokemus ja muut opetukselliset ansiot.
 • Toiminta akateemisissa tutkijayhteisöissä.
 • Näytöt aktiivisuudesta hankkia kilpailtua tutkimusrahoitusta.

Apu­lais­pro­fes­so­ri (as­socia­te pro­fes­sor)

Toisella kaudella apulaisprofessorilla edellytetään olevan tulevaisuuden potentiaalin lisäksi jo merkittäviä tieteellisiä ansioita. Henkilöllä on havaittavissa jo selvää potentiaalia (full) professorin tehtävään.

Apulaisprofessoriksi (associate professor) rekrytoitaessa huomioidaan seuraavat ansiot:

 • Näytöt jatkuvasta, noususuuntaisesta korkeatasoisesta tieteellisestä tutkimuksesta.
 • Itsenäisesti tuotetut vertaisarvioidut julkaisut alan merkittävissä julkaisusarjoissa/julkaisukanavissa ja/tai monografiat merkittävillä kustantajilla.
 • Toiminta kansainvälisissä tutkimusryhmissä ja/tai verkostoissa sekä työskentely ulkomailla.
 • Oman tieteenalan edustajat pitävät arvostettuna tutkijana.
 • Osoitusta opetus- ja ohjauskokemuksesta, näyttöjä opetuksen kehittämisestä ja muista opetuksellisista ansioista.
 • Toiminta (ml. johtamiskokemus) akateemisissa tutkijayhteisöissä.
 • Näytöt kilpaillun tutkimusrahoituksen hankkimisesta.
 • Yhteiskunnalliseen ja yliopistoyhteisölliseen vuorovaikutukseen osallistuminen.

Pro­fes­so­ri (full)

Professoriksi rekrytoitavalla edellytetään olevan vahvat akateemiset ansiot ja hänet tunnistetaan tieteenalallaan merkittäväksi vaikuttajaksi.

Professoriksi (full) rekrytoitaessa huomioidaan seuraavat ansiot:

 • Korkeatasoinen tieteellinen pätevyys ja merkittävät julkaisuansiot.
 • Näytöt tieteellisen tutkimuksen johtamisesta.
 • Näytöt väitöskirjojen ohjaamisesta ja muu ohjauskokemus. 
 • Kyky antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta.
 • Vahva opetuskokemus ja pedagogista koulutusta, opetusnäyte vähintään hyvä.
 • Taito tuottaa ja kehittää oppimateriaalia.
 • Kokemusta, taitoa ja näyttöä toimisesta akateemisena johtajana, vahvat johtamis- ja vuorovaikutustaidot.
 • Aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa.
 • Näytöt merkittävän kilpaillun tutkimusrahoituksen hankkimisesta.
 • Ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväliset luottamustehtävät.
 • Näytöt yhteiskunnallisesta vuorovaikuttamisesta.

Helsingin yliopisto tukee etenemistä kohti vakinaista professuuria räätälöimällä yksilölliset kriteerit urakehityksen arvioimiseen. Nämä kriteerit auttavat ammattitaidon kehittämisessä ja vakinaistamispolulla etenemisessä. Asetettuihin haasteisiin vastaaminen osoittaa, että tavoittelet määrätietoisesti professorin uraa Helsingin yliopistossa. 

Yksilölliset etenemiskriteerit määritellään, kun rekrytointipäätös on tehty. Apulaisprofessorin/professorin rekrytoinnissa ja vakinaistamispolulla edetessä kriteerit määritellään kolmen osa-alueen pohjalta:

 • tutkimukselliset ansiot
 • opetus- ja ohjausansiot
 • yhteiskunnallinen ja yliopistoyhteisöllinen vuorovaikutus
Mah­dol­li­suus kes­kit­tyä tut­ki­muk­seen

Varmistamme että sinulla on mahdollisuus keskittyä tutkimustyöhön. Yliopiston vakinaistamispolkujärjestelmässä kaikki apulaisprofessorit sekä opettavat että tutkivat.

Kaikki Helsingin yliopiston opetus perustuu vahvasti tutkimukseen. Apulaisprofessorina sinulla on tärkeä rooli sekä opetuksen suunnittelussa että oman tutkimusalasi opetuksessa. Sinulla on kansainvälisesti katsottuna melko vähän opetustehtäviä.

Opetus- ja tutkimushenkilöstön vuotuinen kokonaistyöaika on 1 624 tuntia. Työajat ovat erittäin joustavia: työntekijöiden ei tarvitse työskennellä tiettyä tuntimäärää päivässä, vaan he voivat itse päättää, miten jakavat vuotuiset työtuntinsa.

Pal­kit­se­vat kan­nus­ti­met ja laa­duk­kaat pal­ve­lut

Helsingin yliopisto ja suomalainen yhteiskunta kokonaisuudessaan tarjoavat monenlaisia etuja, jotka ovat kaikkien Helsingissä työskentelevien ulottuvilla.

Palkkaus perustuu suomalaisyliopistojen palkkausjärjestelmään. Jokaiselle tehtävälle määritetään vaativuustaso, minkä lisäksi kullekin työntekijälle maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Lisäksi Helsingin yliopisto tukee vakinaistamispolulla olevien tutkijoiden työtä erilaisin palveluin.

Suomessa asuvat tutkijat pystyvät sovittamaan työn ja perhe-elämän yhteen, sillä suomalainen yhteiskunta tarjoaa lapsiperheille monia etuuksia.

Kansainvälinen ja läpinäkyvä rekrytointiprosessi

Helsingin yliopisto pyrkii löytämään lahjakkaimmat ja motivoituneimmat henkilöt vakinaistamispolun tehtäviin. Yliopiston hakumenettelyjä on kehuttu läpinäkyvyydestä, ammattimaisuudesta ja kansainvälisyydestä. Kaikki nimityspäätökset perustuvat arvostettujen sisäisten ja ulkoisten asiantuntijoiden tekemään huolelliseen harkintaan. Viestimme hakijoiden kanssa avoimesti koko rekrytointiprosessin ajan.

Helsingin yliopisto pyrkii löytämään lahjakkaimmat ja motivoituneimmat henkilöt vakinaistamispolun tehtäviin. Yliopiston hakumenettelyjä on kehuttu läpinäkyvyydestä, ammattimaisuudesta ja kansainvälisyydestä. Kaikki nimityspäätökset perustuvat arvostettujen sisäisten ja ulkoisten asiantuntijoiden tekemään huolelliseen harkintaan. Viestimme hakijoiden kanssa avoimesti koko rekrytointiprosessin ajan.

 

REKRYTOINTIPROSESSIN KUVAUS

Prosessin kesto: 6–12 kuukautta.
Viestimme hakijoiden kanssa avoimesti koko rekrytointiprosessin ajan.

1. Lupaavien hakijoiden tunnistaminen ja avoin hakuilmoitus

Helsingin yliopisto julkaisee avoimen hakuilmoituksen aina, kun sen vakinaistamispolulla avautuu tehtävä. Tehtäviä haetaan yleensä open rank -periaatteella, mikä tarkoittaa, että tehtävä voidaan täyttää joko apulaisprofessorin (assistant professor tai associate professor) tai professorin tehtävänä.

Tiedekunnat voivat kartoittaa mahdollisia hakijoita vakinaistamispolun tehtävään asettamalla hakukomitean tai vastaavan ryhmän. 

2. Arviointi ja kärkihakijoiden valinta

Rekrytointimenettelyn seuraavassa vaiheessa hakijat arvioidaan ja valitaan kärkihakijat. Rekrytoitaessa vakinaistamispolun tehtävään dekaani perustaa valmisteluryhmän, johon kuuluu viisi professoria.

Poikkeustilanteessa enintään kaksi valmisteluryhmän jäsenistä voi olla muita henkilöitä, joilla on dosentin arvo ja tehtävän edellyttämää kokemusta. Ryhmää muodostettaessa otetaan huomioon mahdolliset esteellisyydet. 

Helsingin yliopisto edistää tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan, minkä vuoksi valmisteluryhmään on nimitettävä sekä naisia että miehiä aina, kun se on mahdollista.

Valmisteluryhmä valitsee kärkihakijat. Tässä vaiheessa kaikille hakijoille ilmoitetaan, ovatko he päässeet kärkihakijoiden joukkoon.

 

Seuraavat vaiheet koskevat vain kärkihakijoita: 

3. Asiantuntija-arviointi, haastattelu ja opetustaidon arviointi (vierailu)

Valmisteluryhmä pyytää vähintään kahdelta ulkoiselta asiantuntijalta lausunnot kärkihakijoiden tieteellisestä pätevyydestä ja muista ansioista. Jos mahdollista, asiantuntijoiksi tulee nimittää yhtä monta naista ja miestä.

Katso tarkemmat tiedot asiantuntija-arvioinnista alempaa tämän sivun kohdasta Ohjeet asiantuntijoille.

 

Haastattelu(t)

Hakijoihin otetaan yhteyttä, ja heidän kanssaan sovitaan haastattelun ajasta ja paikasta. Käytettävän menettelyn mukaan hakijat voidaan haastatella myös kahdesti. Valmisteluryhmä tekee haastattelun tai haastattelut.

Opetustaidon arviointi

Opetustaidot arvioidaan kokonaisuutena ottamalla huomioon seuraavat osatekijät:

 • Pedagoginen koulutus ja ajattelu
 • Opetuskokemus ja opetuksen kehittäminen
 • Opinnäytteiden ohjauskokemus
 • Kyky tuottaa oppimateriaalia
 • Muut opetusansiot ja opetusnäyte

Tiedekunnan opetustaitotoimikunta arvioi hakijoiden opetustaidon.

Kunkin arviointialueen vaatimukset on kuvattu arviointimatriisissa. Tiedekuntien matriisit saattavat poiketa hieman toisistaan (ks. tiedekunnan ohjeet opetustaidon arviointia koskevassa osiossa verkkosivuilla). Hakijoille ilmoitetaan rekrytoinnin aikana kaikki tiedot, joita tarvitaan opetustaidon arvioinnissa.

Opetustaidon arviointi osoittaa, onko hakijalla tehtävän edellyttämä opetustaito. Rekrytoinnin päätteeksi hakija saa aina lausunnon opetustaidostaan.

Opetusnäyte

Opetusnäytteen tarkoituksena on havainnollistaa pedagogisesti mielekkäällä tavalla, miten hakija opettaisi tiettyä ainetta tietylle opiskelijaryhmälle.

Opetusnäyte eroaa suuresti tieteellisestä esityksestä, sillä hakija ei pyri osoittamaan omaa tietämystään aiheesta, vaan keskittyy opiskelijoiden tietojen ja taitojen kartuttamiseen ja heidän aktivointiinsa.

Käytännössä opetustaitotoimikunta päättää yleensä opetusnäytteen aiheen ja tavallisesti kaikki hakijat antavat opetusnäytteen samasta aiheesta. Opetusnäytteen kesto on 20–30 minuuttia. Rekrytoinnin aikana henkilöstöpalvelut antaa kaikki tiedot, joita tarvitaan opetusnäytteen valmistelemiseen.

Vierailun muu ohjelma

Vierailu voi tarjota hakijoille mahdollisuuden pitää tieteellinen esitys, tavata muita alan tutkijoita ja tutustua alan infrastruktuuriin sen mukaan, mitä valintamenettelyä käytetään ja mikä laitos tai tiedekunta on kyseessä.

4. Rekrytointipäätös

Kun rekrytointipäätös on tehty, se ilmoitetaan henkilökohtaisesti kaikille menettelyssä edelleen mukana olleille hakijoille.

Helsingin yliopistossa rekrytointipäätös tehdään esityksen muodossa.

 1. Valmisteluryhmä tekee ensin kokonaisvaltaisen arvioinnin ja muodostaa yleiskuvan kärkihakijoiden pätevyydestä.
 2. Sen jälkeen valmisteluryhmä tekee lopullisen ehdotuksen tiedekunnan dekaanille. 
 3. Seuraavaksi rehtori päättää nimityksestä tutustuttuaan huolellisesti hakuasiakirjoihin ja muuhun valintamenettelyn aikana tuotettuun aineistoon.

Kun päätös on tehty, tiedekunta ottaa yhteyttä uuteen apulaisprofessoriin/professoriin sopiakseen käytännön järjestelyistä, minkä jälkeen allekirjoitetaan työsopimus. Jos tehtävään valittu nimitetään apulaisprofessorin tehtävään (assistant professor tai associate professor), laaditaan apulaisprofessorikauden menestyksellisen toiminnan kriteerit.

 

 

Helsingin yliopisto pyytää asiantuntijoita arvioimaan hakijoiden tieteellisen pätevyyden osana rekrytointimenettelyä.

Seuraavat ohjeet on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka arvioivat hakijoita apulaisprofessorin tai professorin tehtävään sekä vakinaistamisarvioinnin, apulaisprofessorikauden arvioinnin ja kutsumenettelyn yhteydessä. 

1. Asiantuntijoiden kutsuminen

Valmisteluryhmä tekee ehdotuksen asiantuntijoiksi nimitettävistä henkilöistä dekaanille, joka päättää heidän hyväksymisestään. Kussakin rekrytointimenettelyssä kutsutaan vähintään kaksi asiantuntijaa antamaan lausunto kaikista kärkihakijoista.

Asiantuntijat ovat yleensä professoreita, tai heillä on vastaavat tieteelliset ansiot. Asiantuntijoita valittaessa otetaan huomioon täytettävän tehtävän tutkimusala.

Asiantuntijana toimimiseen liittyy tiettyjä rajoituksia. Arviointimenettelyssä noudatetaan yleisiä esteellisyysperiaatteita.

 • Asiantuntijalla ei saa olla yhteisjulkaisuja tai muuta tieteellistä yhteistyötä hakijan kanssa kolmen viime vuoden aikana.
 • Asiantuntija on esteellinen myös, jos hän on saanut tai hakenut apurahaa hakijan kanssa tai jos hän on hakijan väitöskirjan ohjaaja (kymmenen viime vuoden aikana), läheinen ystävä tai läheinen sukulainen. 

Eturistiriitojen välttämiseksi hakijoita pyydetään kertomaan lausunnossaan, miten he tuntevat hakijan. 

2. Hakijoiden arviointi ja asiantuntijalausunto

Kaikille asiantuntijoille toimitetaan arviointiohjeet ja/tai arviointimalli. Tämä aineisto tukee asiantuntijoiden työtä ja varmistaa, että he käsittelevät kaikki arviointialueet.

Asiantuntijoita pyydetään laatimaan kattava arvio hakijoiden tieteellisestä pätevyydestä ja toimittamaan lyhyt kirjallinen lausunto hakijoiden tieteellisestä pätevyydestä, vahvuuksista ja heikkouksista sekä kunkin hakijan sopivuudesta tehtävän alalle.

Asiantuntijoita pyydetään ilmoittamaan lausunnossaan, mihin vakinaistamispolun vaiheeseen (ensimmäisen kauden apulaisprofessori, toisen kauden apulaisprofessori, professori) kukin hakija sopii parhaiten, ja ryhmittelemään hakijat erittäin suositeltaviin, suositeltaviin ja ei suositeltaviin. 

Julkisuuslain mukaan rekrytointiprosessiin kuuluu, että asiantuntijoiden lausunnot lähetetään kaikille kärkihakijoille. Lain mukaan lausunnot on pyydettäessä toimitettava myös muille tahoille.

3. Apulaisprofessorien ja professorien rekrytointia koskevat periaatteet Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopiston vakinaistamispolku

Kolmetasoisessa vakinaistamispolkujärjestelmässä yliopisto palkkaa henkilön apulaisprofessoriksi (assistant professor) 3–5 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen, jonka päättyessä henkilö voidaan siirtää vakinaistamispolulla toiseen 3–5 vuoden määräaikaiseen apulaisprofessorin (associate professor) työsuhteeseen. Jos vakinaistamista koskevat ehdot täyttyvät, henkilö voidaan lopuksi nimittää pysyvään professorin työsuhteeseen. Hakija voidaan nimittää suoraan mihin tahansa vakinaistamispolun vaiheeseen hänen uravaiheensa mukaan.

Helsingin yliopiston johtosäännössä määritetään professorien (34 §) ja apulaisprofessorien (37 §) pätevyysvaatimukset. Lisätietoja Helsingin yliopiston johtosäännössä

Helsingin yliopisto on määrittänyt tarkat arviointikriteerit, joita noudatetaan apulaisprofessoreita ja professoreita rekrytoitaessa. Samoja kriteereitä noudatetaan myös vakinaistamisarvioinnin ja apulaisprofessorikauden arvioinnin yhteydessä.

Esteellisyyssäännökset Helsingin yliopiston rekrytointimenettelyissä

Esteellisyyssäännösten tarkoituksena on edistää päätöksenteon puolueettomuutta ja estää asiaton vaikuttaminen päätöksiin. Harkinnan tulee perustua tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Esteellinen henkilö ei voi osallistua asian käsittelyyn eikä olla paikalla, kun asiasta keskustellaan. Henkilö on esteellinen, jos hän katsoo puolueettomuutensa vaarantuvan. Lisätietoja esteellisyydestä on seuraavassa asiakirjassa:

Tyypillisimmät esteellisyystapaukset (PDF)

4. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus rekrytoinnissa

Helsingin yliopisto on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassa. Kaikkien asiantuntijoiden on pidettävä tämä mielessä arviointeja tehdessään. Yliopisto ottaa huomioon rekrytoijien ja asiantuntijoiden mahdollisen epäsuoran tai tiedostamattoman puolueellisuuden. Tämä saattaa koskea sukupuolta, etnistä taustaa, ikää tai muita syrjintään liittyviä tekijöitä. 

Helsingin yliopisto edistää tasa-arvoista rekrytointia sukupuolesta riippumatta. Se pyrkii varmistamaan tasa-arvoiset mahdollisuudet urakehitykseen kaikilla tasoilla. Rekrytoinnissa sovelletaan selviä ja läpinäkyviä kriteereitä, joiden perusteella kaikkien hakijoiden ansiot arvioidaan tasapuolisesti. Jos mahdollista, valmisteluryhmiin ja asiantuntijoiksi nimitetään sekä naisia että miehiä.

Helsingin yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

5. Akateeminen ura Helsingin yliopistossa

Tutustuminen Helsingin yliopiston akateemiseen uramalliin auttaa asiantuntijoita hakijoiden arvioinnissa. Hakemuksissa saattaa esiintyä suomalaisia termejä ja ilmauksia. Akateemiset uramahdollisuudet ja nimikkeet Helsingin yliopistossa