Päätöksenteko talousasioissa
Yliopiston ja sen konsernin toiminnasta ja taloudesta vastaavat yliopiston hallitus ja rehtori yliopistolain mukaisesti. Yliopiston hallitus on myös Helsingin yliopiston rahastojen hallitus. Helsingin yliopiston konsernijohtoon kuuluvat hallituksen ja rehtorin lisäksi hallintojohtaja ja kvestori.
Päätöksentekokaavio

SELITYS KUVASTA

Hal­li­tuk­sen va­lio­kun­nat ja toi­mi­kun­nat

Hal­li­tus

Yliopiston ja sen konsernin toiminnasta ja taloudesta vastaavat yliopiston hallitus ja rehtori yliopistolain mukaisesti. Yliopiston hallitus on myös yliopiston rahastojen hallitus.

Hal­li­tuk­sen va­lio­kun­nat ja toi­mi­kun­nat

Hallituksen valiokuntina toimivat tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Hallitusta ja rehtoria tukevat myös sijoitustoimikunta ja kiinteistötoimikunta. Valiokunnat koostuvat hallituksen jäsenistä ja ovat osa hallituksen toimintaa. Tytär- ja osakkuusyhtiöillä on kullakin oma hallitus.

Tar­kas­tus­va­lio­kun­ta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on huolehtia tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta ja hyväksyä suunnitelma yliopistokonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä.

Valiokunta kokoontui kuusi kertaa vuonna 2020. Osallistumisprosentti kokouksissa oli 100 % (2019: 92 %)

Kokoonpano 1.1.2020 alkaen

Teija Tiilikainen, puheenjohtaja 
Elisa Hyytiäinen 
Tommi Laitio     
Kalle Saksela 
Sebastian Österman
 

Pal­kit­se­mis­va­lio­kun­ta

Yliopiston hallitus päättää kanslerin, rehtorin, vararehtoreiden ja hallintojohtajan palkasta, palkkioista ja arviointikriteereistä.  Palkitsemisvaliokunnan tehtävä on tehdä hallitukselle näitä palkkoja, palkkioita ja arviointikriteereitä koskevat esitykset.

Helsingin yliopiston hallitus nimeää keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan. Palkitsemisvaliokunnassa on kolme jäsentä. Palkitsemisvaliokunta nimetään hallituksen toimikaudeksi.

Palkitsemisvaliokunta ei kokooontunut vuoden 2020 aikana. 

Kokoonpano 1.1.2018 alkaen

Tarja Halonen, puheenjohtaja
Teija Tiilikainen
Jussi Pajunen

Si­joi­tus­toi­mi­kun­ta

Sijoitustoimikunta käsittelee yliopiston hallituksen ja rehtorin apuna Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen arvopaperisijoittamista. Sijoitustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sijoitustoimikunta raportoi toiminnastaan tarkastusvaliokunnalle.

Sijoitustoimikunta käsittelee asiat, jotka koskevat:

1. yliopiston ja yliopiston rahastojen arvopaperisijoittamisen periaatteita

2. arvopaperisijoittamisen perusallokaatiota

3. muita yliopiston arvopaperivarallisuuden hoitoon liittyviä, hallituksen tai rehtorin siltä pyytämiä selvityksiä ja suunnitelmia

Sijoitustoimikunta seuraa yliopiston ja yliopiston rahastojen sijoitustoiminnan tulosta kaikissa kokouksissaan ja valmistelee tarvittavat muutosehdotukset sijoitustoiminnan periaatteisiin.

Sijoitustoimikunta kokoontui vuonna 2020 kuusi kertaa. Osallistumisprosentti oli 100 % (2019: 100 %).

Kokoonpano 1.11.2018 alkaen

Erkki Helaniemi, toimikunnan puheenjohtaja
Juhana Aunesluoma
Ira van Gilse van der Pals
Sari Lounasmeri
Jyri Viskari 

Kiinteistötoi­mi­kun­ta

Kiinteistötoimikunnan tehtävänä on yliopiston hallituksen ja rehtorin apuna käsitellä Helsingin yliopistokonsernin kiinteistöomaisuutta koskevat asiat omistajan näkökulmasta. Kiinteistötoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kiinteistötoimikunta raportoi toiminnastaan tarkastusvaliokunnalle.

Kiinteistötoimikunta käsittelee Helsingin yliopistokonsernin kiinteistöomaisuuden osalta:

1. yliopistokonsernin kiinteistöomaisuuden omistajapolitiikkaa (osana yliopiston omistajapolitiikkaa)

2. yliopistokonsernin pitkän tähtäimen uus- tai korjausinvestointisuunnitelmaa

3. yliopistokonsernin investointisuunnitelmaa budjetteineen ja ennusteineen sekä vuosikohtaisine tarkisteineen

4. yliopistokonsernin rahoitussuunnitelmaa (lainat, korot, koronvaihdot)

5. yliopistokonsernin vuokraustoiminnan tulosta

6. muita yliopistokonsernin kiinteistövarallisuuden hoitoon liittyviä, hallituksen tai rehtorin siltä pyytämiä selvityksiä ja suunnitelmia

Kiinteistötoimikunta kokoontui vuonna 2020 kuusi kertaa. Osallistumisprosentti oli 100 % (2018: 100 %).

Kokoonpano 

Jaakko Hietala, puheenjohtaja
Erkki Hakala
Niina Nurminen
Hannu Vartiainen

Konsernijohto ja tilintarkistus

Kon­ser­ni­joh­to

Helsingin yliopiston konsernijohtoon kuuluvat yliopiston hallitus, rehtori Jari Niemelä, hallintojohtaja Esa Hämäläinen  ja kvestori Marjo Berglund.

Kau­pal­lis­ta­mis­toi­mi­kun­ta

Toimikunta käsittelee asiat, jotka koskevat yliopiston kaupallistamistoimintaa ja yliopistotutkimuksesta syntyvän yritystoiminnan rahoitukseen osallistumista. Toimikunta raportoi toiminnastaan rehtorille.

Kaupallistamistoimikunta käy läpi kaupallistamishankkeet ja suosittaa/jättää suosittamatta uusien spin out -yhtiöiden perustamisen ja Helsingin yliopiston rahastojen investoinnit perustettaviin spin out -yhtiöihin ja jo olemassa oleviin yhtiöihin. Toimikunta toimii neuvonantajana hankkeiden ja perustettavien spin out -yhtiöiden rahoituksessa ja kansainvälistymisessä.

Kaupallistamistoimikunnan valitsee rehtori. Rehtori nimittää toimikunnan puheenjohtajan ja vahvistaa toimikunnan jäsenten palkkiot.

Kaupallistamistoimikunta kokoontui vuonna 2020 kolme kertaa. Osallistumisprosentti oli 100 % (2019: 75 %).

Kokoonpano 1.1.2019 alkaen

Paula Eerola, puheenjohtaja, vararehtori, Helsingin yliopisto
Timo Ahopelto, toimitusjohtaja Lifeline Ventures Oy
Patrick Ennis, Global Head of Technology Intellectual Ventures
Kirsty Hewitson Vice President of Innovation, National Nuclear Laboratory UK 

Ti­lin­tar­kas­tus

Helsingin yliopiston ja sen konsernin tilintarkastajina toimivat KHT, JHT Tomi Moisio sekä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sauli Salmi.

Yliopistokollegio

Yliopistokollegio vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Lue lisää yliopistokollegion tehtävistä ja kokoonpanosta.

Talouden ohjeistus

Lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden lisäksi taloutta hoidetaan yliopiston sisäisin ohjeistuksin.