Päätöksenteko talousasioissa
Yliopiston ja sen konsernin toiminnasta ja taloudesta vastaavat yliopiston hallitus ja rehtori yliopistolain mukaisesti. Yliopiston hallitus on myös Helsingin yliopiston rahastojen hallitus. Helsingin yliopiston konsernijohtoon kuuluvat hallituksen ja rehtorin lisäksi hallintojohtaja ja kvestori.
Päätöksentekokaavio

SELITYS KUVASTA

Hal­li­tuk­sen va­lio­kun­nat ja toi­mi­kun­nat

Hal­li­tus

Yliopiston ja sen konsernin toiminnasta ja taloudesta vastaavat yliopiston hallitus ja rehtori yliopistolain mukaisesti. Yliopiston hallitus on myös yliopiston rahastojen hallitus.

Hal­li­tuk­sen va­lio­kun­nat ja toi­mi­kun­nat

Hallituksen valiokuntina toimivat tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Hallitusta ja rehtoria tukevat myös sijoitustoimikunta ja kiinteistötoimikunta. Valiokunnat koostuvat hallituksen jäsenistä ja ovat osa hallituksen toimintaa. Tytär- ja osakkuusyhtiöillä on kullakin oma hallitus.

Tar­kas­tus­va­lio­kun­ta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on huolehtia tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta ja hyväksyä suunnitelma yliopistokonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä.

Kokoonpano 2022–2023

Ilona Herlin, puheenjohtaja
Paula Karhunen
Marja Mikkola
Risto Renkonen
Ilona Riipinen

Pal­kit­se­mis­va­lio­kun­ta

Yliopiston hallitus päättää kanslerin, rehtorin, vararehtoreiden ja hallintojohtajan palkasta, palkkioista ja arviointikriteereistä.  Palkitsemisvaliokunnan tehtävä on tehdä hallitukselle näitä palkkoja, palkkioita ja arviointikriteereitä koskevat esitykset.

Helsingin yliopiston hallitus nimeää keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan. Palkitsemisvaliokunnassa on kolme jäsentä. Palkitsemisvaliokunta nimetään hallituksen toimikaudeksi.

Kokoonpano 20222025

Niklas Bruun, puheenjohtaja
Ilona Herlin
Mari Pantsar

Si­joi­tus­toi­mi­kun­ta

Sijoitustoimikunta käsittelee yliopiston hallituksen ja rehtorin apuna Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen arvopaperisijoittamista. Sijoitustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sijoitustoimikunta raportoi toiminnastaan tarkastusvaliokunnalle.

Sijoitustoimikunta käsittelee asiat, jotka koskevat:

1. yliopiston ja yliopiston rahastojen arvopaperisijoittamisen periaatteita

2. arvopaperisijoittamisen perusallokaatiota

3. muita yliopiston arvopaperivarallisuuden hoitoon liittyviä, hallituksen tai rehtorin siltä pyytämiä selvityksiä ja suunnitelmia

Sijoitustoimikunta seuraa yliopiston ja yliopiston rahastojen sijoitustoiminnan tulosta kaikissa kokouksissaan ja valmistelee tarvittavat muutosehdotukset sijoitustoiminnan periaatteisiin.

Kokoonpano 23.2.2022–31.12.2023

Heikki Venho, puheenjohtaja
Anna Hyrske
Hanna Westman
Jyri Suonpää
Juhana Aunesluoma

 

Kiinteistötoi­mi­kun­ta

Kiinteistötoimikunnan tehtävänä on yliopiston hallituksen ja rehtorin apuna käsitellä Helsingin yliopistokonsernin kiinteistöomaisuutta koskevat asiat omistajan näkökulmasta. Kiinteistötoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kiinteistötoimikunta raportoi toiminnastaan tarkastusvaliokunnalle.

Kiinteistötoimikunta käsittelee Helsingin yliopistokonsernin kiinteistöomaisuuden osalta:

1. yliopistokonsernin kiinteistöomaisuuden omistajapolitiikkaa (osana yliopiston omistajapolitiikkaa)

2. yliopistokonsernin pitkän tähtäimen uus- tai korjausinvestointisuunnitelmaa

3. yliopistokonsernin investointisuunnitelmaa budjetteineen ja ennusteineen sekä vuosikohtaisine tarkisteineen

4. yliopistokonsernin rahoitussuunnitelmaa (lainat, korot, koronvaihdot)

5. yliopistokonsernin vuokraustoiminnan tulosta

6. muita yliopistokonsernin kiinteistövarallisuuden hoitoon liittyviä, hallituksen tai rehtorin siltä pyytämiä selvityksiä ja suunnitelmia

Kokoonpano 23.2.202231.12.2023

Jaakko Hietala, puheenjohtaja
Niina Nurminen
Hannu Vartiainen
Anna-Liisa Sarasoja
Björn Teir

Konsernijohto ja tilintarkistus

Kon­ser­ni­joh­to

Helsingin yliopiston konsernijohtoon kuuluvat yliopiston hallitus, rehtori Sari Lindblom, hallintojohtaja Esa Hämäläinen  ja kvestori Marjo Berglund.

Kau­pal­lis­ta­mis­toi­mi­kun­ta

Toimikunta käsittelee asiat, jotka koskevat yliopiston kaupallistamistoimintaa ja yliopistotutkimuksesta syntyvän yritystoiminnan rahoitukseen osallistumista. Toimikunta raportoi toiminnastaan rehtorille.

Kaupallistamistoimikunta käy läpi kaupallistamishankkeet ja suosittaa/jättää suosittamatta uusien spin out -yhtiöiden perustamisen ja Helsingin yliopiston rahastojen investoinnit perustettaviin spin out -yhtiöihin ja jo olemassa oleviin yhtiöihin. Toimikunta toimii neuvonantajana hankkeiden ja perustettavien spin out -yhtiöiden rahoituksessa ja kansainvälistymisessä.

Kaupallistamistoimikunnan valitsee rehtori. Rehtori nimittää toimikunnan puheenjohtajan ja vahvistaa toimikunnan jäsenten palkkiot.

Kokoonpano 2023-

Jouni Hirvonen, puheenjohtaja, Helsingin yliopiston vararehtori
Timo Ahopelto, Lifeline Ventures
Milla Koistinaho, Innovestor Life Science Fund
Reima Linnanvirta, Trind Ventures
Pauliina Martikainen, Maki.vc
Pontus Stråhlman, Voima Ventures

Ti­lin­tar­kas­tus

Helsingin yliopiston ja sen konsernin tilintarkastajina toimivat KHT, JHT Tomi Moisio sekä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sauli Salmi.

Yliopistokollegio

Yliopistokollegio vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Lue lisää yliopistokollegion tehtävistä ja kokoonpanosta.

Talouden ohjeistus

Lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden lisäksi taloutta hoidetaan yliopiston sisäisin ohjeistuksin.