Työelämäprofessorit

Työelämäprofessoriksi Helsingin yliopistoon voidaan kutsua tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita ja kokemusta, joista on hyötyä yliopiston toiminnalle.

Työelämäprofessori on aina määräaikainen ja työskentelee osa-aikaisena (tyypillisesti 20-50%) varsinaisen oman tehtävänsä ohella. Tavoitteena on, että työelämäprofessori vahvistaa yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja näkyvyyttä. 

Työelämäprofessorin tehtävä täytetään kutsusta. Koska kysymys ei ole tieteellisiin ansioihin perustuvasta tehtävästä, ei työelämäprofessuurin täytössä käytetä asiantuntijamenettelyä. Työelämäprofessori ei kuulu varsinaisien professorien ryhmään.

Työelämäprofessorin tehtävästä ja tehtävän täyttömenettelystä määritellään tarkemmin rehtorin päätöksessä. Lisätietoja työelämäprofessoreista saatavilla Helsingin yliopiston henkilöhaun kautta. 

Michael Burnard

PhD Michael Burnard on kansainvälisesti ansioitunut tutkija, joka väitellyt tohtoriksi Sloveniassa. Hänellä kokemusta akateemisten organisaatioiden, liiketoiminnan johtamisen ja tieteen ja politiikan ra-japintalaitosten tehtävistä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tällä hetkellä hän toimii InnovaWoodin varapuheenjohtaja sekä mm. Society for Wood Science and Technology hallituksen jäsenenä. 

Maatalous-Metsätieteellinen tiedekunta on kutsunut Michael Burnardin osa-aikaiseen puurakentamisen työelämäprofessorin tehtävään kahden vuoden määräajaksi 1.10.2022-30.9.2024. Puurakentamisen työelämäprofessori

Markku Fredman

OTT Markku Fredman on Helsingin yliopiston prosessioikeuden dosentti ja pitkän linjan asianajaja. Ammatillisessa toiminnassaan Fredman on ollut tärkeä edelläkävijä siinä, että hän on vienyt useita asioita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn. Hän on myös toiminut Asianajajaliitossa luottamustehtävissä. Fredman on osallistunut opetukseen useissa oikeustieteen koulutusyksiköissä. Hän on erityisen ansioitunut asianajajien täydennyskoulutuksen kehittäjänä ja järjestäjänä. 

Oikeustieteellinen tiedekunta on kutsunut Markku Fredman osa-aikaiseen asianajo-oikeuden työelämäprofessorin tehtävään kolmen vuoden määräajaksi 1.8.2023-31.7.2026. 


Asianajo-oikeuden työelämäprofessori

Mart­ti He­te­mä­ki

VTT Martti Hetemäki valtiosihteeri, kanslipäällikkö on tehnyt merkittävän uran valtiovarainministeriön palveluksessa. Hän toimi ennen nimitystä kansliapäälliköksi alivaltiosihteerinä ja sitä ennen muun muassa kansantalousosaston päällikkönä. Hän on myös Sitran hallituksen puheenjohtaja, Finanssivalvonnan johtokunnan varapuheenjohtaja ja Turvallisuuskomitean jäsen. 

Martti Hetemäki on väitellyt valtiotieteen tohtoriksi Helsingin yliopistosta. Hänen julkaisunsa käsittelevät finanssipolitiikkaa, työn taloustiedettä, kansainvälistä taloutta ja rahaliittoa. 

Valtiotieteellinen tiedekunta on kutsunut Martti Hetemäen osa-aikaiseen taloustieteen työelämprofessorin tehtävään viiden vuoden määräajaksi 14.4.2020-13.4.2025. Työelämäprofessorin tehtävä sijoittuu Helsinki Graduate School of Economicsiin (Helsinki GSE).

Henkilöprofiili

Lue nimitysuutinen.

Ta­lous­tie­teen työ­elä­mä­pro­fes­so­ri

Jukka Jokinen

FT, dosentti Jukka Jokinen on tehnyt pitkän uran Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) sekä sitä edeltäneessä Kansanterveyslaitoksessa (KTL) erityisesti rokotustutkimuksiin liittyvissä tutkija- ja päällikkötehtävissä. Vuoden 2021 alusta Jokinen on toiminut johtavana tutkijana strategisessa roolissa THL:n tietopalvelut-osastolla suoraan tietohallintajohtajan alaisuudessa ja vastannut mm. valtakunnallisesta koronatodistushankkeesta sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta.Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on kutsunut Jukka Jokisen tilastotieteen osa-aikaiseen työelämäprofessorin tehtävään viiden vuoden määräajaksi ajalle 1.11.2021–31.10.2026.

Henkilöprofiili

Tilastotieteen työelämäprofessori

Timo Kai­san­lah­ti

OTT, KTM, dosentti Timo Kaisanlahti työskentelee Keskinäinen eläkeyhtiö Varman pääjuristina. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen tohtori ja toimii Itä-Suomen yliopiston oikeustaloustieteen dosenttina.

Oikeustieteellinen tiedekunta on kutsunut Timo Kaisanlahden tilinpäätösoikeuden osa-aikaiseen työelämäprofessorin tehtävään  jatkokaudelle 31.12.2027 asti.

Henkilöprofiili

Ti­lin­pää­tö­soi­keu­den työ­elä­mä­pro­fes­so­ri

Risto Kanerva

Farmasian tiedekunta on kutsunut FaT Risto Kanervan lääkehuollon ja huoltovarmuuden osa-aikaiseen työelämäprofessorin tehtävään  viiden vuoden määräajaksi  1.1.2024-31.12.2028.

Lääkehuollon ja huoltovarmuuden työ­elä­mä­pro­fes­so­ri

Kaisa Karttunen

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on kutsunut MTT Kaisa Karttusen ruokaturvan ja kansallisen huoltovarmuuden osa-aikaiseen työelämäprofessorin tehtävään kahden vuoden määräajaksi  1.10.2023-30.9.2025.

Ruokaturvan ja kansallisen huoltovarmuuden työ­elä­mä­pro­fes­so­ri

Jouni Keronen

TkT, dosentti Jouni Keronen on tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran energia-alan johtavissa tehtävissä mm. Fortumissa ja Imatran Voimassa. Vuosina 2014-2021 Keronen toimi Euroopan suurimmaksi ilmasto-business-verkostoksi kasvaneen Climate Leadership Coalition (CLC) toi-mitusjohtajana. Vuodesta 2022 lähtien Keronen on toiminut CLCn osa-aikaisesti neuvottelukunnan puheenjohtajana ja yhdistyksen neuvonantajana. Jouni Kerosella on työuransa aikana ollut lukuisia merkittäviä kansallisia asiantuntijajäsenyyksiä. Hän toimii mm. Suomen hallituksen Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän varapuheenjohtajana. Kerosella on merkittävät kansainväliset verkostot. Hän on myös LUT-yliopiston dosentti.

Matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta on kutsunut Jouni Kerosen osa-aikaiseen (40%) työelämäprofessorin tehtävään alalle ilmakehätutkimus ja ilmastonmuutos viiden vuoden määräajaksi 1.11.2022–31.10.2027.

Henkilöprofiili

 

Ilmakehätutkimus ja ilmastonmuutos -työelämäprofessori

Kirsti Korkka-Niemi

FT, dosentti Kirsti Korkka-Niemi on soveltavan hydrogeologian alan johtava tutkija Suomessa. Hän työskentelee apulaistutkimusprofessorina Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK). 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on kutsunut Kirsti Korkka-Niemen soveltavan hydrogeologian osa-aikaiseen työelämäprofessorin tehtävään viiden vuoden määräajaksi 1.4.2023 – 31.3.2028.

Soveltavan hydrogeo­lo­gian työ­elä­mä­pro­fes­so­ri

Mikko Koskinen

Farmasin tiedekunta on kutsunut FT, dosentti Mikko Koskisen lääkekehityksen osa-aikaiseen työelämäprofessorin tehtävään kolmen vuoden määräajaksi 1.1.2024-31.12.2026.

Lääkekehityksen työ­elä­mä­pro­fes­so­ri

Mikko Kuusela

FT Mikko Kuusela on tehnyt yli 15 vuoden uran monipuolisissa ja vastuullisissa vakuutusmatemaatikon tehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Vuodesta 2021 Kuusela on toiminut työeläkeasioiden johtajana ja johtoryhmän jäsenenä Finanssiala ry:ssä. Kuusela on väitellyt sovelletusta matematiikasta Helsingin yliopistossa vuonna 2004. Hän on lisäksi suorittanut sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymän vakuutusmatemaatikon SHV-tutkinnon 2007 sekä Keskuskauppakamarin hyväksytyn hallituksen jäsenen HHJ-tutkinnon 2020. Kuusela on osallistunut aktiivisesti vakuutusalan koulutukseen ja sen kehittämiseen.  Kuuselalla on myös merkittävää kansainvälistä asiantuntijakokemusta mm. OECD:n eläke-työryhmästä ja Sambian eläkejärjestelmän kehittämisprojektista.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on kutsunut Mikko Kuuselan osa-aikaiseen vakuutusmatematiikan työelämäprofessorin tehtävään kolmen vuoden määräajaksi 1.1.2022–31.12.2024.

Henkilöprofiili

NimitysuutinenVakuutusmatematiikan työelämäprofessori

Hanna Nieminen-Finne

OTT, VT Hanna Nieminen-Finnellä on pitkä kokemus hallinto-oikeudellisista tuomioistuintehtävistä. Hän toimii Vaasan hallinto-oikeudessa hallinto-oikeustuomarina ja hän on toiminut myös erityisasiantuntijana tuomioistuinvirastossa. Nieminen-Finnen kokemus hallinto-oikeudellisista valitusasioista ja tuomioistuinhallinnosta yhdistettynä hänen julkaisutoimintaansa osoittavat, että hänellä on huomattavan laaja julkisoikeudellinen osaaminen. Nieminen-Finne on Vaasan oikeustieteellisen koulutuksen alumni ja vankka tukija.

Oikeustieteellinen tiedekunta on kutsunut Hanna Nieminen-Finnen oikeustieteen osa-aikaiseen työelämäprofessorin tehtävään viiden vuoden määräajaksi 1.9.2023-31.8.2028.

Oikeustieteen työ­elä­mä­pro­fes­so­ri

An­ne­li Pau­li

MMT Anneli Paulilla on pitkä kokemus tiede-, innovaatio- ja yliopistopolitiikan johtotehtävistä. Euroopan komissiossa hän työskenteli varapääjohtajana Tutkimuksen ja innovoinnin pääosastossa ja Yhteisessä tutkimuskeskuksessa sekä Ilmastotoimien pääosaston pääjohtajan neuvonantajana tutkimus-, innovaatio- ja kilpailukykyasioissa.

Suomen Akatemiassa Pauli toimi ylijohtajana ja pääsihteerinä. Hän on ollut myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori ja Tiedekeskus Heurekan johtaja.

Anneli Pauli on koulutukseltaan maatalous-metsätieteiden tohtori pääaineinaan limnologia ja mikrobiologia. Hän on myös Aalto yliopiston kunniatohtori ja dosentti.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on kutsunut hänet osa-aikaiseen työelämäprofessorin tehtävään alanaan Globaalit suuret haasteet jatkokaudelle 31.1.2025 asti.

HenkilöprofiiliLue nimitysuutinen

Glo­baa­lien suu­rien haas­tei­den työ­elä­mä­pro­fes­so­ri

Pet­ri Pel­to­nen

FT, dosentti Petri Peltonen on taloudellisen geologian ja mineralogian asiantuntija. Peltonen työskentelee toimitusjohtajana Aurora Exploration Oy -nimisessä suomalaisessa malminetsintään erikoistuneessa yrityksessä. Peltonen on taloudellisen geologian ja mineralogian asiantuntija, jolla on laaja teollisuuskokemus alan eri yrityksistä.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on kutsunut Petri Peltosen taloudellisen geologian osa-aikaiseen työelämäprofessorin tehtävään. Peltonen on kutsuttu jatkokaudelle 31.12.2025 asti. 

Henkilöprofiili

Ta­lou­del­li­sen geo­lo­gian työ­elä­mä­pro­fes­so­ri

Hannele Pokka

OTT Hannele Pokka on kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ansioitunut, korkeimman tason ympäristöasioiden viranhaltija, entinen ministeri, kansanedustaja, Lapin läänin maaherra ja korkea kansallisen tason poliitikko. Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka on toiminut useita vuosikymmeniä suomalaisen poliittisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä hallinnon korkeimmilla asteilla. 

Hannele Pokka väitellyt tohtoriksi Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Hän on myös Lapin yliopiston ympäristöoikeuden dosentti ja Joensuun yliopiston (nyk. Itä-Suomen yliopisto) ympäristö- ja metsäalan kunniatohtori. Valtaosan työ- ja luottamushenkilöurastaan kansliapäällikkö Pokka on toiminut bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kannalta keskeisillä alueilla niin temaattisesti kuin alueellisestikin. 

Bio- ja ympäristötieteellinen on kutsunut Hannele Pokan ympäristövastuun osa-aikaiseen työelämäprofessorin tehtävään jatkokaudelle 31.8.2025 asti.

Henkilöprofiili

Lue nimitysuutinen

Ym­pä­ris­tö­vas­tuun työ­elä­mä­pro­fes­so­ri

Teemu Siiskonen

FT Teemu Siiskonen on tehnyt pitkän uran Säteilyturvakeskuksessa (STUK), missä hän on toiminut mm. laboratorionjohtajana ja johtajavana tutkijana. Vuodesta 2019 lähtien Siiskonen on toiminut STUK:issa ympäristön säteilyvalvonta -osaston varajohtajana. Hän on myös vieraileva tutkija ja projektinjohtaja Fysiikan tutkimuslaitoksessa (HIP). Siiskosella on työ- ja tutkijauransa aikana ollut lukuisia merkittäviä kansallisia ja kansainvälisiä asiantuntijajäsenyyksiä.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on kutsunut Teemu Siiskosen osa-aikaiseen (20%) työelämäprofessorin tehtävään alalle säteilyn dosimetria ja vuorovaikutusmekanismit viiden vuoden määräajaksi 1.8.2022-31.7.2027.

Henkilöprofiili

Nimitysuutinen

Säteilyn dosimetria ja vuorovaikutusmekanismit -työelämäprofessori

Matti Vainio

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on kutsunut TkT Matti Vainion vihreän siirtymän osa-aikaiseen työelämäprofessorin tehtävään kolmen vuoden määräajaksi 1.4.2024-31.3.2027.

Vihreän siirtymän työelämäprofessori