Tutkimuskeskukset, tutkimusyhteisöt ja tutkimusinstituutit

Tältä sivulta löydät erilaisia monitieteisiä tai johonkin tiettyyn teemaan keskittyviä tutkimusyksiköitä, joista osa toimii tiedekuntien alaisuudessa ja osa on itsenäisiä.
Aleksanteri-instituutti

Aleksanteri-instituutti on valtakunnallinen Venäjän, itäisen Euroopan ja Euraasian tutkimuskeskus.

Instituutin tutkimus painottuu humanistisiin ja yhteiskuntatieteisiin. Se kuuluu maailman arvostetuimpiin Venäjän, itäisen Euroopan ja Euraasian tutkimuslaitoksiin.

Aleksanteri-instituutti on osa humanistista tiedekuntaa.

Eurooppa-tutkimuksen keskus

Eurooppa-tutkimuksen keskus on monitieteinen tutkimusyksikkö, joka harjoittaa ja edistää Eurooppa-tutkimusta.

Eurooppa-tutkimuksen keskuksen keskeisinä toimintamuotoina ovat tutkijakoulutus, tieteelliset seminaarit sekä muut vastaavat toiminnot jotka lisäävät yhteistyötä tutkijoiden ja tutkimusprojektien välillä Eurooppa-tutkimuksen eri tieteenaloilla.

Keskus edistää myös tutkijoiden kansainvälisiä yhteyksiä ja yhteistyötä.

Eurooppa-tutkimuksen keskus on osa valtiotieteellistä tiedekuntaa.

Fysiikan tutkimuslaitos (HIP)

Fysiikan tutkimuslaitos (HIP) on tutkimusinstituutti, jonka tutkimukseen kuuluu monipuolisesti fysiikan eri aloja teoreettisesta fysiikasta kokeelliseen alkeishiukkasfysiikkaan.

Instituutti edistää perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen yhteyttä. Se koordinoi suomalaista tutkimusyhteistyötä kansainvälisten fysiikan toimijoiden kuten CERNin kanssa.

Fysiikan tutkimuslaitoksessa on mukana Helsingin yliopiston tutkijoiden lisäksi tutkijoita Aalto-yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta, LUT-yliopistosta ja Tampereen yliopistosta.

Fysiikan tutkimuslaitos toimii matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteydessä.

Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti

Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti edistää uutta monitieteistä tutkimuskulttuuria kansallisesti ja kansainvälisesti.

Instituutti on laaja-alaisen ihmistieteellisen tutkimuksen edelläkävijä. Se luo edellytyksiä uusiin tutkimuksellisiin avauksiin ja edistää humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen sisällöllistä sekä metodologista uudistumista.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti koordinoi tutkimusinfrastruktuurien tehokasta käyttöä ihmistieteissä ja kehittää digitaalisten aineistojen hyödyntämistä.

Helsinki Centre for Data Science HiDATA

Helsinki Centre for Data Science HiDATA on monitieteinen tutkijaverkosto, joka kehittää datatieteen menetelmiä ja sovelluksia.

Keskus kehittää datatutkimusinfrastruktuurien hyödyntämistä. Se edistää avointa tiedettä ja tuo datatieteen ja suurten datamassojen hyötyä muiden tieteenalojen käyttöön.

HiDATA on yhteishanke Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston välillä.

Helsinki Centre for Digital Humanities (HELDIG)

Helsinki Centre for Digital Humanities (HELDIG) on Helsingin yliopiston digitaalisten ihmistieteiden keskus.

HELDIG on tutkimusverkosto ja -infrastruktuuri, joka keskittyy ratkaisemaan humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden tutkimusongelmia uusilla digitaalisilla ja laskennallisilla menetelmillä sekä tutkimaan digitalisaatiota ilmiönä.

Keskus rakentaa ekosysteemia, joka edistää yhteistyötä tutkimusryhmien, muistiorganisaatioiden, yritysten ja suuren yleisön välillä.

Helsinki Inequality Initiative (INEQ)

Helsinki Inequality Initiative (INEQ) on monitieteinen tutkimusyhteisö, jonka tutkimus lisää ymmärrystä intersektionaalisten epätasa-arvoisuuksien syistä ja seurauksista.

INEQ edistää epätasa-arvon tutkimuksen monitieteisyyttä ja tuo eri tieteenalojen tutkijoita yhteen.

INEQin tutkijat ovat pääosin humanisteja ja yhteiskuntatieteilijöitä.

Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE)

Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) on monitieteinen elämäntieteiden alan tutkimuskeskus, joka tukee korkealuokkaista elämäntieteiden tutkimusta yliopiston kaikilla kampuksilla ja kaikissa tiedekunnissa.

HiLIFE koordinoi ja ylläpitää maailmanluokan elämäntieteiden tutkimusinfrastruktuuriverkostoa.

HiLIFEn alayksiköitä ovat

Helsinki One Health (HOH)

Helsinki One Health on ihmisten ja eläinten yhteisen terveyden tutkimuksen verkosto.

Helsinki One Health -verkosto paneutuu eläin- ja ihmispopulaatioiden terveyden vuorovaikutukseen nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Verkosto rohkaisee eri aloja ja ammattikuntia työskentelemään yhdessä yhteisten ja uusien, koko ihmiskuntaa ja eläinpopulaatioita koskevien terveysongelmien ratkaisemiseksi.

Ilmakehätieteiden keskus INAR

Ilmakehätieteiden keskus INAR tekee maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen vaikuttavaa huippuluokan hiukkastutkimusta.

INAR vahvistaa monitieteistä ilmakehätieteiden tutkimusympäristöä Helsignin yliopistossa. Keskus tuottaa tutkimustuloksia kansallisen ja kansainvälisen ympäristö- ja ilmastopolitiikan käyttöön.

INAR on yksi Euroopan johtavista ilmakehän ja biosfäärin väliseen vuorovaikutukseen ja ilmakehän hiukkasiin keskittyvän tutkimuksen keskuksista. Huippuluokan tutkimusinfrastruktuurin ja -verkostojen ansiosta INAR on alan tukiranka Suomessa.

Keskuksen tutkimus ja opetus perustuvat fysiikkaan, kemiaan, meteorologiaan, metsätieteisiin, ympäristötieteisiin ja enenevässä määrin myös yhteiskunnallisiin tieteisiin.

INAR on osa matemaattis-luonnontieteellistä tiedekuntaa.

Kaupunkitutkimusinstituutti

Helsingin yliopiston kaupunkitutkimusinstituutti URBARIA on Suomen ensimmäinen kaupunkitutkimukseen keskittynyt monitieteinen toimintayksikkö.

Kaupunkitutkimusinstituutti edistää korkeatasoista kaupunkitutkimusta, kaupunkitutkimuksen opetusta sekä alan asiantuntijoiden ja tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti VERIFIN

Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti VERIFIN tekee tutkimusta, joka tukee kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontaa. Instituutti kehittää tutkimusmenetelmiä kemiallisille taisteluaineille ja antaa alaan liittyvää koulutusta Suomessa ja kehittyvien maiden tutkijoille.

VERIFIN toimii Kemiallisen aseen kieltosopimusta valvovana kansallisena viranomaisena. Instituutti myös avustaa kansainvälistä kemiallisen aseen kieltöjärjestöä (OPCW) sekä Yhdistyneitä kansakuntia (YK).

VERIFINin toiminnan pääasiallinen rahoittaja on Suomen ulkoasiainministeriö.

VERIFIN on osa matemaattis-luonnontieteellistä tiedekuntaa.

Kestävyystieteen instituutti HELSUS

Kestävyystieteen instituutti HELSUS yhdistää kestävyystieteen tutkimuksen ja koulutuksen seitsemästä tiedekunnasta.

HELSUS vastaa kiireisiin ja monimutkaisiin kestävyyshaasteisiin. Instituutti tuottaa ratkaisuja ja reittejä kestäviin muutoksiin, joita voidaan soveltaa yhteiskunnassa muun muassa älykkäillä ohjauskeinoilla ja sääntelyllä.

HELSUS keskittyy erityisesti kaupunkeihin, kulutukseen ja tuotantoon sekä globaalin etelään ja arktisen alueeseen, sekä kestävyystieteen teoreettiseen ja metodologiseen kehittämiseen.

Koulutuksen arviointikeskus HEA

Koulutuksen arviointikeskus HEA tutkii suomalaista koulutusta ja oppimaan oppimisen taitoja.

Keskuksen tutkimus kohdistuu opetukseen, oppimiseen, arviointiin ja koulutusjärjestelmiin sekä näiden kehittämiseen.

Koulutuksen arviointikeskus on mukana useissa opetus- ja kulttuuriministeriön, valtioneuvoston, Opetushallituksen ja Suomen Akatemian rahoittamissa tutkimushankkeissa ja arvioinneissa. Keskus osallistuu mm. OECD-maiden PISA-tutkimuksen laatimiseen ja toteuttamiseen.

Koulutuksen arviointikeskus tarjoaa myös osaamistaan koulutuksen järjestäjille, aluehallintovirastoille ja muille yhteistyötahoille tilausarvioinneissa sekä yhteisissä kehittämis- ja tutkimushankkeissa.

Koulutuksen arviointikeskus on osa kasvatustieteellistä tiedekuntaa.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo) tekee riippumatonta kriminologista ja oikeuspoliittista tutkimusta ja seurantaa.

Instituutti seuraa ja analysoi rikollisuutta, rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa, oikeusoloja ja lainsäädännön vaikutuksia sekä raportoi niiden kehityspiirteistä.

Instituutin tutkimus on monitieteellistä ja se yhdistelee yhteiskuntatieteellisiä ja oikeudellisia näkökulmia.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti on osa valtiotieteellistä tiedekuntaa.

Kuluttajatutkimuskeskus

Kuluttajatutkimuskeskus tutkii kulutuksen ja kulutusyhteiskunnan kehitystä sekä kulttuurin, yhteiskunnan, talouden ilmiöiden ja politiikan ilmiöiden yhteyksiä kuluttajiin ja kulutusyhteiskuntaan.

Keskuksen monitieteisessä tutkimuksessa hyödynnetään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä, osallistavia menetelmiä, tehdään toimintatutkimusta ja tuetaan innovaatioiden kehittämistä tutkimuksen keinoin.

Kuluttajatutkimuskeskus on osa valtiotieteellistä tiedekuntaa.

The Max Planck – University of Helsinki Center for Social Inequalities in Population Health

Max Planck - University of Helsinki Center for Social Inequalities in Population Health (MaxHel, sivu englanniksi) selvittää terveyserojen perimmäisiä syitä.
 
Lähes kaikissa yhteiskunnissa sosiaalisesti heikommassa asemassa olevilla ihmisillä on heikompi terveys ja lyhyempi elinikä verrattuna paremmassa asemassa oleviin. Sosiaalisia terveyseroja havaitaan niin eri maiden välillä kuin niiden sisälläkin. MaxHel-keskuksen tutkimus pyrkii ymmärtämään terveyserojen syitä ja muutoksia käyttäen ainutlaatuisia rekisteripohjaisia ja geneettisesti informoituja väestöaineistoja sekä tietoa merkittävistä muutoksista sosiaali- ja terveyspolitiikassa tai taloudellisissa suhdanteissa. Kattavien aineistojen ja kehittyneiden mallintamismenetelmien avulla voidaan tunnistaa keskeisiä yhteiskunnallisia prosesseja, jotka johtavat terveyden eriarvoisuuteen.

MaxHel on Helsingin yliopiston väestöntutkimuksen yksikön (PRU) ja Max Planck -instituutin väestöntutkimusinstituutin (MPIDR) yhteinen tutkimuskeskus, joka toimii Helsingissä ja Saksan Rostockissa.

Ruralia-instituutti

Ruralia-instituutti tarkastelee kestävää kehitystä sekä globaalin ja paikallisen muuttuvaa suhdetta maaseudun näkökulmasta.

Ruralia-instituutin tutkimus liittyy erityisesti yrittäjyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä nouseviin ilmiöihin ja ongelmanratkaisuihin. Yhteiskunnallisesti tutkimus kiinnittyy kestävään kehitykseen sekä maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutukseen globalisoituvassa maailmassa.

Instituutti koordinoi ja osallistuu kehittämisprosesseihin, joissa luodaan ja pilotoidaan uusia toimintamalleja ja innovaatioita maaseudun kehittämiseen. Kehittämistoiminta palvelee maaseudun yrityksiä, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoita sekä edistää erilaisten politiikkainstrumenttien vaikuttavuutta.

Ruralia-instituutti on osa maatalous-metsätieteellistä tiedekuntaa.

Seismologian instituutti

Seismologian instituutti tekee tutkimusta, koulutusta ja jatkuvaa maanliikkeen seurantaa.  Instituutti konsultoi organisaatioita seismologista erityisosaamista vaativilla aloilla.

Seismologian instituutilla on sopimuksiin ja säädöksiin perustuvia seismologisen valvonnan viranomaistehtäviä, mm. maanjäristysten rekisteröinti ja analysointi Suomessa ja Pohjois-Euroopassa sekä ydinkokeiden seisminen valvonta.

Seismologian instituutti on ainoa seismologian alan tutkimuslaitos Suomessa.

Seismologian instituutti on osa matemaattis-luonnontieteellistä tiedekuntaa.

Suomen tekoälykeskus FCAI

Suomen tekoälykeskus FCAI kehittää tekoälyä, joka pystyy oppimaan, suunnittelemaan ja toimimaan yhteistyössä ihmisten kanssa monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi.

FCAI kokoaa yhteen Suomen tekoälyosaamista ja kehittää käytännön tekoälysovelluksia. FCAI yhdistää tutkijoita eri tieteenaloilta tekemään tutkimusta ja kehittämistä yhdessä yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Keskus pyrkii edistämään tekoälyn hyödyntämistä suomalaisissa yrityksissä ja yhteiskunnassa. Mukana ovat vahvasti myös tekoälyn etiikka ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Aalto-yliopisto johtaa Suomen tekoälykeskus FCAI:ta. Helsingin yliopisto on mukana lippulaivassa.

Svenska social- och kommunalhögskolan

Svenska social- och kommunalhögskolan Soc&kom on itsenäinen yksikkö, joka keskittyy ruotsinkieliseen yhteiskuntatieteelliseen opetukseen ja tutkimukseen. Soc&komilla on vahva pohjoismainen ja kansainvälinen profiili.

Soc&kom tekee yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, joka keskittyy pohjoismaiseen hyvinvointiin, etnisiin suhteisiin ja viestintään.

Tutkimuksen vahvuuksia ovat sen ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys, sillä tarkasteltavia aiheita ovat esimerkiksi maahanmuutto, kansalaisuus ja hyvinvointivaltio.

Tiedekasvatuskeskus

Tiedekasvatuskeskus tutkii ja kehittää pedagogisia ratkaisuja, jotka innostavat lapsia, nuoria ja koko perheitä eri tieteiden opiskeluun ja harrastamiseen.

Tiedekasvatuskeskus kouluttaa ja tukee tulevia ja nykyisiä opettajia uusien tiedekasvatusratkaisujen hyödyntämiseen opetuksessa.

Keskuksen tutkimuksen tuloksena syntyy sekä uutta teoriaa että käytäntöä palvelevia innovaatioita, jotka vaikuttavat yhteiskuntaan.

Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT

Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT eli Helsinki Institute for Information Technology on tietotekniikan perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta yhdistävä tutkimuslaitos.

HIIT tekee huippuluokan tutkimusta mm. tekoälyyn, dataan, (kyber)turvallisuuteen ja terveyteen liittyen.

Tietotekniikan tutkimuslaitos on strateginen yhteistyöhanke Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston välillä.

Tietotekniikan tutkimuslaitos toimii matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteydessä.

Tutkijakollegium

Tutkijakollegium on humanistis-yhteiskuntatieteelliseen huippututkimukseen keskittynyt itsenäinen yksikkö.

Tutkijakollegiumissa keskitytään erityisesti tieteenalojen rajat ylittävään sekä tieteen menetelmiä ja teoreettisia taustaoletuksia koskevaan tutkimukseen.

Tutkijakollegium tarjoaa ihmis- ja yhteiskuntatieteiden tutkijoille huippuluokan tutkimusympäristön, jossa humanististen alojen ja yhteiskuntatieteiden tutkimusta uudistetaan.

Yhteiskuntadatatieteen keskus

Yhteiskuntadatatieteen keskus edistää datatieteen menetelmien käyttöä yhteiskuntatieteissä.

Keskus tekee sekä perustutkimusta, jossa mm. kehitetään tutkimusmenetelmiä, että sellaista soveltavaa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, jossa tarvitaan edistyneitä datatieteen menetelmiä.

Yhteiskuntadatatieteen keskus myös kehittää ja ylläpitää infrastruktuureja datankeruuta ja analyysejä varten.

Yhteiskuntadatatieteen keskus on osa valtiotieteellistä tiedekuntaa.

Yliopistollinen eläinsairaala

Yliopistollinen eläinsairaala on eläinlääketieteellisen hoidon ja tutkimuksen huippuyksikkö, johon kuuluu Pieneläinsairaala ja Hevossairaala Helsingin Viikissä ja Saaren klinikka Mäntsälässä.

Eläinsairaala toimii opetussairaalana eläinlääketieteen viidennen vuosikurssin opiskelijoille. Eläinsairaala on myös jatkokoulutuspaikka erikoistuville eläinlääkäreille ja harjoittelupaikka pieneläinhoitajiksi opiskeleville hoitajille. Henkilökunnan erityisosaaminen takaa parhaan hoidon.

Eläinsairaala toimii 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä.

Yliopistollinen eläinsairaala on osa eläinlääketieteellistä tiedekuntaa.

 

Yliopistopedagogiikan keskus HYPE

Yliopistopedagogiikan keskus HYPE tutkii yliopisto-opetusta ja oppimista kaikissa tiedekunnissa ja kaikilla tieteenaloilla Helsingin yliopistossa.

Keskus tukee koulutusohjelmia ja tiedekuntia opetuksen ja oppimisen kehittämisessä sekä kouluttaa Helsingin yliopiston henkilöstöä korkeakouluopetuksen ja -oppimisen asiantuntijoiksi korkealaatuiseen yliopistopedagogiseen tutkimukseen perustuen.

Yliopistopedagogiikan keskus on osa kasvatustieteellistä tiedekuntaa.

Etsitkö näitä?